Otwórz menu główne

Związek Harcerstwa PolskiegoEdytuj

W ZHP komendant szczepu to pełnoletni instruktor wybrany przez instruktorów i wędrowników pełniących funkcje instruktorskie w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład szczepu i mianowany na funkcję przez właściwego komendanta hufca. Komendant szczepu musi być przeszkolony do pełnionej funkcji. Wskazane jest, by miał minimum stopień podharcmistrza[1].

Komendant szczepu:

 • kieruje bieżącą działalnością szczepu,
 • odpowiada za realizację planu pracy w szczepie,
 • reprezentuje szczep,
 • odpowiada za majątek, gospodarkę i zobowiązania finansowe szczepu,
 • wydaje rozkazy,
 • przygotowuje następcę[1].

Oznaczeniem funkcji jest sznur funkcyjny granatowy poczwórnie pleciony noszony z ramienia.

Związek Harcerstwa RzeczypospolitejEdytuj

W ZHR na funkcję szczepowej mianuje właściwa komendantka chorągwi, szczepowego – właściwy komendant chorągwi, przy czym kandydaturę szczepowej lub szczepowego wybierają instruktorki i instruktorzy, będący komendantami jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu[2].

Szczepowy:

 • reprezentuje szczep wobec dyrekcji szkół, samorządu terytorialnego, parafii i innych sojuszników,
 • pomaga w przygotowaniu, prowadzeniu i rozliczaniu obozów letnich i zimowych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu,
 • bierze udział w wizytacjach jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu, prowadzonych przez ich macierzyste hufce albo chorągwie,
 • czuwa nad sprawnym przepływem informacji oraz prawidłową współpracą komendantów jednostek organizacyjnych wchodzących w skład szczepu z ich macierzystymi hufcami albo chorągwiami,
 • odpowiada za prowadzenie dokumentacji szczepu, w tym m.in. dokumentacji finansowej i gospodarczej w przypadku prowadzenia przez szczep gospodarki[2].

Oznaczeniem funkcji jest sznur funkcyjny koloru granatowego noszony z ramienia.

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" - FSEEdytuj

W SHK "Zawisza" szczepowy wspierany przez duszpasterza stoi na czele szczepu. Szczepowy powoływany jest przez Naczelnika Harcerzy, a szczepowa – przez Naczelniczkę Harcerek.

Stowarzyszenie HarcerskieEdytuj

W SH komendant szczepu wybierany jest przez drużynowych jednostek tworzących szczep. Komendanta powołuje Naczelnik SH. Oznaczeniem funkcji komendanta jest granatowy sznur noszony z ramienia. Do zadań komendanta należy:

 • reprezentowanie szczepu,
 • wydawanie rozkazów,
 • kierowanie komendą szczepu, o ile taką powoła,
 • pomoc w pracy metodycznej jednostkom mu podległym[potrzebny przypis].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj