Krąg (harcerstwo)

Krąg − jednostka w strukturze organizacji harcerskich, skupiająca jej członków zwyczajnych. Jest miejscem realizacji programu.

Związek Harcerstwa PolskiegoEdytuj

W ZHP rozpoczęcie działalności kręgu wymaga zgody właściwego komendanta hufca. W szczególnie uzasadnionych wypadkach utworzenie podstawowej jednostki organizacyjnej może nastąpić także za zgodą komendanta chorągwi albo Naczelnika ZHP.

Kręgiem kieruje przewodniczący lub komendant wybierany przez krąg i mianowany przez właściwego komendanta hufca, komendanta chorągwi lub Naczelnika ZHP (wybór członków kręgu jest zatwierdzany rozkazem).

Szczegółowe zasady tworzenia i działania kręgów określa Główna Kwatera ZHP[1]. Obecnie obowiązują:

  • Uchwała nr 35/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji przyjętych przez GK ZHP - zasady tworzenia i działania kręgów;
  • Uchwała nr 66/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 23 października 2004 r. w sprawie zatwierdzenia Instrukcji w sprawie organizacji i zasad działania kręgu akademickiego.

Podstawowe jednostki organizacyjne ZHP działające w jednym środowisku mogą łączyć się w szczepy oraz związki drużyn.

Krąg instruktorskiEdytuj

− krąg skupiający instruktorów ZHP oraz wędrowników, pełniących funkcje instruktorskie. Liczebność kręgu wynosi minimum 6 instruktorów.

Krąg starszyznyEdytuj

− krąg skupiający członków starszyzny harcerskiej (do XXXIII Zjazdu ZHP starszyzną byli: instruktorki i instruktorzy nie pełniący funkcji instruktorskich oraz pełnoletni harcerki i harcerze). Liczebność kręgu wynosi minimum 6 instruktorów nie pełniących funkcji. Właściwy komendant może wyrazić zgodę na powołanie wspólnego Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.

Harcerski krąg seniorówEdytuj

− krąg skupiający seniorów. Liczebność kręgu wynosi minimum 6 seniorów. Właściwy komendant może wyrazić zgodę na powołanie wspólnego Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów.

Krąg akademickiEdytuj

− krąg skupiający pełnoletnich członków ZHP studiujących lub pracujących na uczelni albo w inny sposób związanych ze środowiskiem akademickim. Liczebność kręgu wynosi minimum 6 osób.

Kręgi akademickie działają w oparciu o cztery płaszczyzny: Ja − student (obywatel): współtworzę wspólnotę, jaką jest brać studencka, gmina, rodzina Ja − specjalista: zdobywam konkretną, fachową wiedzę i umiejętności Ja − hobbysta: mam swoje pasje, zainteresowania Ja − harcerz: jestem instruktorem, działam w środowisku harcerskim

Związek Harcerstwa RzeczypospolitejEdytuj

Instruktorki i instruktorzy ZHR mogą skupiać się w kręgach instruktorskich. Zasady działania kręgów instruktorskich określa regulamin kręgów instruktorskich, uchwalany przez Naczelnictwo.

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. do 2005 zasady ustalała GK, a zatwierdzała je RN