Leksykografia terminologiczna

Leksykografia terminologiczna (LT) – dziedzina leksykografii; ma charakter interdyscyplinarny:

  1. należy do odpowiedniej sfery działalności człowieka
  2. kieruje się kategoriami logicznymi na poziomie uporządkowania materiału
  3. jest dyscypliną językoznawczą w tej mierze, w jakiej obiektem jej analizy są ST (słowniki terminologiczne), jako uporządkowane w odpowiedni sposób zbiory wyrazów języka naturalnego

Z punktu widzenia językoznawstwa leksykografia terminologiczna zawiera w sobie trzy podstawowe komponenty:

  1. analizę istniejących ST (Słowników Terminologicznych) i ustalanie ich typologii;
  2. określenie parametrów lingwistycznego konstruowania ST;
  3. opracowanie optymalnych modeli słowników terminologicznych.