Odszkodowanie ubezpieczeniowe

Odszkodowanie ubezpieczeniowe – wypłata kwoty do wysokości sumy ubezpieczeniowej (lub sumy gwarancyjnej), do której jest zobowiązany ubezpieczyciel w przypadku zajścia zdarzenia losowego określonego w umowie ubezpieczeniowej[1].

Odszkodowanie ubezpieczeniowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej zobowiązanego, poza szkodą majątkową (damnum emergens) obejmuje także utracone korzyści (lucrum cessans), a w szkodach na osobie może obejmować także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Podstawą wypłaty odszkodowania będzie umowa ubezpieczenia określona w art. 805 kodeksu cywilnego zawarta dobrowolnie lub wykonaniu nakazu ustawowego (zob. np. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych)[2].

Pomoc w uzyskaniu odszkodowania ubezpieczeniowego świadczy Rzecznik Finansowy, na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym[3]. Pomoc można też znaleźć w komercyjnych biurach doradztwa ubezpieczeniowego.

Przypisy edytuj

  1. J. Handschke, J. Monkiewicz: Ubezpieczenia. Podręcznik akademicki, Warszawa: Poltext, 2010. ISBN 978-83-7561-085-7
  2. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 2500).
  3. Dz.U. z 2023 r. poz. 1809

Linki zewnętrzne edytuj