Okręg Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Ten artykuł dotyczy jednostki terenowej ZHR. Zobacz też: inne znaczenie hasła okręg.

Okręg – organizacyjna terenowa jednostka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, która może posiadać osobowość prawną.

ZHR dzieli się na okręgi. Okręg może stworzyć lub zlikwidować Rada Naczelna. Najczęściej zasięg terytorialny sięga jednego województwa. W skład okręgu wchodzi chorągiew harcerzy i chorągiew harcerek. Okręg może dzielić się na obwody.

Struktura okręguEdytuj

 • Najwyższą władzą jest zjazd okręgu (zwoływany co 2 lata).
 • zarząd okręgu (z urzędu komendant chorągwi, komendantka chorągwi oraz członkowie wybrani przez zjazd okręgu w ustalonej przez nich liczbie).
 • komisja rewizyjna okręgu (3 osoby wybierane przez zjazd okręgu).

Działania okręguEdytuj

 • prowadzenie spraw administracyjnych wszystkich jednostek okręgu,
 • prowadzenie spraw finansowo-gospodarczych wszystkich jednostek okręgu,
 • reprezentowanie ZHR przed władzami lokalnymi,
 • koordynowanie działań Kół Przyjaciół Harcerstwa.

Okręgi ZHREdytuj

 • Okręg Dolnośląski ZHR
 • Okręg Górnośląski ZHR
 • Okręg Kujawsko-Pomorski ZHR
 • Okręg Lubelski ZHR
 • Okręg Łódzki ZHR
 • Okręg Małopolski ZHR
 • Okręg Mazowiecki ZHR
 • Okręg Podkarpacki ZHR
 • Okręg Pomorski ZHR
 • Okręg Wielkopolski ZHR
 • Okręg Północno-Zachodni ZHR
 • Okręg Staropolski ZHR