Parcelacja majątków ziemskich w II Rzeczypospolitej

Parcelacja majątków ziemskich w II Rzeczypospolitej – odbywający się w czasach II Rzeczypospolitej podział większej własności rolnej na mniejsze działki, które przeznaczane były na cele związane z reformą rolną i osadnictwem.

Udział procentowy wielkiej własności prywatnej w ogólnej powierzchni powiatów II Rzeczypospolitej w 1925 roku

Dekret o parcelacji majątków ziemskich edytuj

Dekretem Naczelnika Państwa z 1919 r. upoważniony został Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych do podjęcia parcelacji majątków, w tym[1]:

 • zorganizowanie i podjęcie parcelacji majątków b. rosyjskiego Banku Włościańskiego;
 • powołanie do życia, w celu popierania parcelacji, kolonizacji wewnętrznej oraz melioracjiPolskiego Państwowego Banku Rolnego;
 • wydzierżawienie dóbr skarbowych i donacyjnych, które na ten cel przeznaczy Minister;
 • wydzierżawienie bezrolnym i małorolnym w drobnych parcelach zapewniających rodzinie rolnika dostateczne utrzymanie.

Zakres przymusowego wykupu majątków ziemskich edytuj

W świetle ustawy z 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej przymusowemu wykupowi podlegały[2]:

 • nadwyżki gruntu ponad 60 ha obszaru w majątkach położonych w okręgach przemysłowych i podmiejskich;
 • nadwyżki ponad 400 ha ogólnego obszaru w majątkach położonych na terenie b. zaboru pruskiego;
 • nadwyżki ponad 180 ha ogólnego obszaru w majątkach położonych na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Parcelacja majątków ziemskich według ustawy z 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej edytuj

W świetle ustawy z 1920 r. o wykonaniu reformy rolnej za przygotowanie planu parcelacyjnego odpowiedzialne były Okręgowe Urzędy Ziemskie[2]. Wyłączone z parcelacji były:

 • zabytki historyczne i architektoniczne;
 • pomniki przyrody;
 • tereny zawierające bogactwa mineralne;
 • grunty niezbędne do przeprowadzenia komasacji i regulacji serwitutów;
 • zachowanie cennych budowli i urządzeń;
 • podział zabudowań folwarcznych;
 • przeprowadzenie dróg dojazdowych i polnych;
 • podziału i regulacji wspólnot;
 • projekt zabudowy nowej osady;
 • zaopatrzenie wsi w wodę.

Większe budynki powinny być przeznaczone na szkoły rolnicze, stacje doświadczalne, gospodarstwa wzorcowe, stadniny państwowe, gospodarstwa do produkcji warzywno-ogrodniczej.

Plan parcelacyjny edytuj

Plan parcelacyjny obejmował podział gruntów na mniejsze jednostki gospodarskie według typów i wielkości, tak aby mogły stać się podstawą dla silnych i zdolnych do intensywnej wytwórczości gospodarstw włościańskich. Tworzone gospodarstwa rolne musiały być oparte na zasadzie prywatnej własności lub na cele związane z powiększaniem i usamodzielnianiem istniejących karłowatych gospodarstw.

Obszar nowo tworzonych i samodzielnych gospodarstw rolnych wynosił:

 • gospodarstwa karłowate nie mogły przekraczać obszar 15 ha;
 • gospodarstwa małorolne nie mogły przekraczać obszaru 23 ha;
 • gospodarstwa na ziemiach wschodnich i oraz na kresach zachodnich RP nie mogły być większe niż 45 ha.

Pierwszeństwo w nabyciu działek gruntów edytuj

Pierwszeństwo w nabyciu działek gruntów przysługiwało:

 • inwalidom armii polskiej i innym inwalidom wojskowym zdolnym do pracy na roli;
 • żołnierzom armii polskiej, zwłaszcza tym, którzy dłuższy czas służyli w formacjach frontowych lub dobrowolnie do wojska polskiego wstąpili;
 • pracownikom rolnym – służbie rolnej, pozbawionych pracy przez parcelację;
 • innym robotnikom rolnym i małorolnym właścicielom karłowatych gospodarstwa.

Fundusz na wykonanie reformy rolnej edytuj

Państwo stworzyło fundusz, którym dysponował Główny Urząd Ziemski. Z fundusze tego państwo udzielało taniego i długoterminowego kredytu na zagospodarowanie nabytych gospodarstw. Podstawę funduszu stanowiła odpowiednia część różnicy między ceną wykupu majątków ziemskich a ceną sprzedaży gruntów nowym nabywcom.

Parcelacja majątków ziemskich według ustawy z 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej edytuj

Parcelację w myśl ustawy z 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej przeprowadzał Minister Reform Rolnych[3]. Przy parcelacji uwzględniano następujące potrzeby:

 • sprostowanie granic, zapewnienie dogodnych dojazdów i zniesienie tzw. enklaw i szachownic gruntów;
 • zachowanie specjalnych kultur i właściwe użytkowanie zabudowań, względnie podział zabudowań folwarcznych;
 • wydzielenie gruntów na cele państwowe, komunalne, społeczne, kulturalne i naukowe;
 • podział gruntów na rolnicze kolonie dodatkowe i samodzielne oraz na parcele rzemieślnicze, ogrodniczo-warzywne, robotnicze, urzędnicze;
 • rozmieszczenie nowo powstałych siedlisk w ten sposób, aby zapewniało zaopatrzenie ich w wodę, zapobiegło zbytniej odległości od osiedli, dróg komunikacyjnych i dojazdowych.

Obszar nowo tworzonych gospodarstw rolnych edytuj

Obszar nowo tworzonych gospodarstw rolnych był uzależniony od miejscowych warunków gospodarczych, w tym aby jednostki były żywotne, samodzielne i zdolne do wydatnej wytwórczości[3]. Obszar ten nie powinien przekraczać:

 • 20 ha w centralnej Polsce;
 • 35 ha na kresach wschodnich i terenach byłego zaboru pruskiego;
 • 5 ha dla produkcji ogrodniczo-warzywnej;
 • 2 ha na parcelę rzemieślniczą-wiejską;
 • 1 ha na parcelę robotniczą, urzędniczą przy miastach i ośrodkach przemysłowych.

Rozmiar parcelacji majątków ziemskich edytuj

Według danych rocznika statystycznego GUS rozmiar parcelacji majątków ziemskich przedstawiał się następująco[4]:

Rok Utworzone kolonie i

parcele (w tys.)

Powierzchnia

rozparcelowana (w tys. ha)

Powierzchnia otrzymana za

zniesienie służebności (w tys. ha)

Podział wspólnot

gruntowych (w tys. ha)

1919 2,1 11,8 0,3 0,2
1920 11,5 54,3 0,3 0,4
1921 29,7 180,4 4,8 0,3
1922 41,2 254,2 5,2 0,2
1923 43,5 201,7 5,5 1,1
1924 30,0 118,3 9,9 1,7
1925 28,6 128,3 16,8 1,3
1926 59,4 209,8 50,8 3,9
1927 67,0 245,1 85,8 4,2
1928 72,8 227,6 100,6 1,3
1929 55,9 164,5 94,4 3,1
1930 49,4 130,8 76,0 3,1
1931 36,4 105,3 45,8 3,5
1932 30,8 74,1 38,4 2,7
1933 28,7 83,5 16,9 5,2
1934 18,7 56,5 10,6 3,3
1935 24,5 79,8 10,5 4,5
1936 28,5 96,5 11,6 5,3
1937 37,3 113,1 4,7 6,4
1938 37,7 119,2 6,4 1,6

Przypisy edytuj

 1. Dz.U. z 1919 r. nr 14, poz. 156: Dekret upoważniający Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych do podjęcia parcelacji majątków b. ros. banku Włościańskiego i do wydzierżawiania dóbr państwowych małorolnym i bezrolnym.
 2. a b Dz.U. z 1920 r. nr 70, poz. 462: Ustawa z dnia 15 lipca 1920 t. o wykonani reformy rolnej.
 3. a b Dz.U. z 1926 r. nr 1, poz. 1: Ustawa z dnia 28 grudnia 1926 r. o wykonaniu reformy rolnej.
 4. Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa: GUS, 1939.