Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych – polska ustawa uchwalona przez Sejm RP regulująca kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi.

Historia

edytuj

Pierwszym aktem prawnym regulującym na terytorium Polski kwestię zamówień publicznych był dekret wydany 7 grudnia 1918 roku w przedmiocie utworzenia Urzędu Rozdzielczego w celu centralizacji zamówień rządowych[1][2], który został uchylony 6 lutego 1920 roku uchwałą Sejmu z 30 stycznia 1920 roku[3]. Od 24 marca 1933 roku do 31 stycznia 1949 roku kwestie zamówień publicznych regulowała ustawa z dnia 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego[4]. Aktem wykonawczym do ustawy z 1933 roku było Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1937 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucyj prawa publicznego[5], które było wtedy najważniejszym aktem prawnym regulującym wydatki państwowe[2].

Od 31 stycznia 1949 roku do 11 lutego 1958 roku kwestie zamówień publicznych regulowała ustawa z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych[6], którą zastąpiła obowiązująca od 11 lutego 1958 roku do 1 stycznia 1984 roku ustawa z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych[7]. Ustawa z 28 grudnia 1957 roku została uchylona przez ustawę z dnia 21 grudnia 1983 r. o zmianie niektórych ustaw wprowadzających reformę gospodarczą[8].

Ustawa z 1994 roku

edytuj
Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych
Państwo

  Polska

Data wydania

10 czerwca 1994

Miejsce publikacji

Dz.U. z 1994 r. nr 76, poz. 344

Tekst jednolity

Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 664

Data wejścia w życie

1 stycznia 1995

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

zamówienia publiczne

Status

uchylony

Utrata mocy obowiązującej z dniem

2 marca 2004

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2003 r. nr 165, poz. 1591

Wejście w życie ostatniej zmiany

20 października 2003

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

W latach 1995–2004 kwestie prawne związane z zamówieniami publicznymi regulowała ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych[9]. Została uchwalona przez Sejm II kadencji. Weszła w życie 1 stycznia 1995 r. Obowiązywała do 2 marca 2004 r.

Nowelizacje

edytuj

Ustawę znowelizowano 19 razy. Ostatnia zmiana weszła w życie 20 października 2003 roku[10].

Ustawa z 2004 roku

edytuj
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Państwo

  Polska

Data wydania

29 stycznia 2004

Miejsce publikacji

Dz.U. z 2004 r. nr 19, poz. 177

Tekst jednolity

Dz.U. z 2019 r. poz. 1843

Data wejścia w życie

2 marca 2004

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo cywilne, finanse publiczne, zamówienia publiczne

Status

uchylony

Utrata mocy obowiązującej z dniem

1 stycznia 2021

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2020 r. poz. 1086

Wejście w życie ostatniej zmiany

24 czerwca 2020

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. została uchwalona Sejm IV kadencji. Weszła w życie 2 marca 2004 r. Zastąpiła ustawę z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych[9]. Ustawa obowiązywała do 1 stycznia 2021 r.[11]

Ustawa określa:

 • zasady udzielania zamówień publicznych
 • zasady ogłaszania zamówienia
 • tryb postępowania o udzielenie zamówienia
 • tryby udzielania zamówień (przetargu ograniczonego i nieograniczonego, dialogu konkurencyjnego, negocjacji z ogłoszeniem i bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę, partnerstwa innowacyjnego i licytacji elektronicznej)
 • zasady wyboru najkorzystniejszej oferty
 • zasady dokumentowania postępowań
 • zasady zawierania umów ramowych
 • zasady ustanawiania i działania dynamicznego systemu zakupów
 • zasady przeprowadzania konkursu
 • zasady udzielania zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych i zamówień sektorowych
 • zasady zawierania umów w sprawie zamówień publicznych
 • kompetencje i zasady działania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
 • zasady działania Krajowej Izby Odwoławczej
 • środki ochrony prawnej w postępowaniu w sprawie zamówień publicznych
 • zasady odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy
 • zasady używania środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Nowelizacje

edytuj

Ustawę znowelizowano 67 razy. Ostatnia zmiana weszła w życie 24 czerwca 2020 roku[12].

Ustawa z 2019 roku

edytuj
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
Państwo

  Polska

Data wydania

11 września 2019

Miejsce publikacji

Dz.U. z 2019 r. poz. 2019

Tekst jednolity

Dz.U. z 2023 r. poz. 1605

Data wejścia w życie

1 stycznia 2021

Rodzaj aktu

ustawa

Przedmiot regulacji

prawo cywilne, finanse publiczne, zamówienia publiczne

Status

obowiązujący

Ostatnio zmieniony przez

Dz.U. z 2023 r. poz. 412

Wejście w życie ostatniej zmiany

15 marca 2023

Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

11 września 2019 roku Sejm VIII kadencji uchwalił nową ustawę – Prawo zamówień publicznych i ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych[13][11][14][15]. Ustawa dotyczy kompleksowego uregulowania materii zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy[14]. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2021 roku[13][15].

Nowelizacje

edytuj

Ustawę znowelizowano 16 razy. Ostatnia zmiana weszła w życie w 2023 roku[16].

Przypisy

edytuj
 1. Dz.U. z 1918 r. nr 19, poz. 55.
 2. a b Sławomir Wikariak, Zamówienia publiczne to nie wymysł III RP. Zasady uchwalono już w międzywojniu [online], wiadomosci.dziennik.pl, 6 października 2018 [dostęp 2019-09-29].
 3. Dz.U. z 1920 r. nr 10, poz. 55.
 4. Dz.U. z 1933 r. nr 19, poz. 127.
 5. Dz.U. z 1937 r. nr 13, poz. 92.
 6. Dz.U. z 1948 r. nr 63, poz. 494.
 7. Dz.U. z 1958 r. nr 3, poz. 7.
 8. Dz.U. z 1983 r. nr 71, poz. 318.
 9. a b Ustawa z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 1994 r. nr 76, poz. 344).
 10. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 165, poz. 1591).
 11. a b Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020).
 12. Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
 13. a b Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019).
 14. a b Druk nr 3624. www.sejm.gov.pl. [dostęp 2019-09-27].
 15. a b Druk nr 3625. www.sejm.gov.pl. [dostęp 2019-09-27].
 16. Ustawa z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. z 2023 r. poz. 412).

Bibliografia

edytuj