Przewodnictwo jonowe

Przewodnictwo jonoweprzewodnictwo elektryczne, w którym nośnikami prądu elektrycznegojony. Mogą one mieć ładunek dodatni (przewodnictwo kationowe) lub ujemny (przewodnictwo anionowe).

Przewodnictwo jonowe występuje w:

Przewodnictwo jonowe w kryształach jonowychEdytuj

W kryształach jonowych przyczyną występowania swobodnych jonów są lokalne defekty sieci krystalicznej. Występują dwa typy takich niedoskonałości: defekty temperaturowe, powstałe wskutek fluktuacji ruchu cieplnego, oraz defekty sieci krystalicznej, wywołane obecnością domieszek. Zniekształcenia obu typów są przyczyną samoistnego jonowego przewodnictwa elektrycznego.

Luki i jony międzywęzłowe w kryształach jonowych są centrami naładowanymi. Poruszając się w krysztale, przenoszą ze sobą ładunek elektryczny. Gdy do kryształu przyłożymy zewnętrzne pole elektryczne, luki po jonach dodatnich dyfundują w kierunku elektrody ujemnej. Ten dryfowy ruch luk na tle chaotycznego ruchu cieplnego jest efektem bardzo małym – jest on odpowiedzialny za tę część przewodnictwa kryształu, która jest związana z dyfuzją luk.