Równanie Kohlrauscha

Równanie Kohlrauscha – równanie opisujące zależność przewodnictwa molowego mocnych elektrolitów w roztworze rozcieńczonym, sformułowane przez Friedricha Kohlrauscha (1840–1910) w XIX wieku na podstawie badań eksperymentalnych. Obecnie jest tłumaczone teoretycznie w ramach teorii Debye’a-Hückla-Onsagera.

Równanie ma postać:

gdzie:

  • przewodnictwo molowe,
  • graniczne przewodnictwo molowe przy stężeniu dążącym do zera, gdy jony praktycznie ze sobą nie mogą oddziaływać; można je wyrazić jako sumę wkładów poszczególnych jonów,
  • – współczynnik zależny od stechiometrii elektrolitu.