Rentowność obligacji

Rentowność obligacjistopa zwrotu z kapitału zainwestowanego w obligację. Jest to miernik dochodu inwestora z obligacji zrealizowanego w formie płatności odsetkowych otrzymanych od emitenta papierów oraz z zysku kapitałowego związanego ze zmianą cen rynkowych obligacji.

Obligacja jest papierem wartościowym potwierdzającym wystąpienie stosunku wierzycielsko-dłużniczego, w ramach którego emitent zobowiązany jest do zwrotu obligatariuszowi pożyczonej kwoty, najczęściej wraz z góry określonymi odsetkami. W zależności od konstrukcji obligacji oraz momentu dokonywania wyceny różne są metody ustalania ich rentowności.

Ocena rentowności obligacji jest wykorzystywana przez inwestorów do porównania opłacalności inwestycji w te papiery dłużne i realizacji innych inwestycji kapitałowych. Analiza stopy zwrotu jest dokonywana zarówno na etapie zakupu obligacji w czasie ich emisji, jak i później – w trakcie obrotu obligacjami na rynku wtórnym lub po ich wykupie.

Bieżąca stopa zwrotuEdytuj

Podstawowym miernikiem rentowności obligacji jest bieżąca stopa zwrotu, stanowiąca iloraz wypłaconych odsetek przypadających na obligację i ceny nabycia papieru:

 

gdzie:

 • BSZ – bieżąca stopa zwrotu,
 • O – wypłacone odsetki,
 • C0 – cena zakupu obligacji.

Bieżąca stopa zwrotu przewyższy stopę oprocentowania obligacji oferowaną pierwotnie przez emitenta jeżeli obligacja została zakupiona na rynku wtórnym po cenie niższej niż jej wartość nominalna. Odwrotnie będzie w sytuacji, kiedy papier nabyty został na rynku wtórnym po cenie powyżej jego wartości nominalnej – wtedy bieżąca stopa zwrotu z obligacji jest niższa od oprocentowania waloru.

Prosta stopa zwrotuEdytuj

Inną miarą rentowności obligacji jest tzw. prosta stopa zwrotu w terminie do wykupu:

 

gdzie:

 • PSZ – prosta stopa zwrotu,
 • n – liczba lat do terminu zapadalności,
 • N – wartość nominalna obligacji.

W modelu kalkulacji prostej stopy zwrotu uwzględnia się wysokość dyskonta lub premii przy zakupie obligacji (N-C0), a także liczbę lat do wykupu (n).

Całkowita stopa zwrotuEdytuj

Osobny artykuł: Całkowita stopa zwrotu.

Innym miernikiem pozwalającym na określenie rentowności obligacji jest całkowita stopa zwrotu uwzględniająca łączące się z inwestycją w papiery dłużne ulgi bądź obciążenia podatkowe:

 

gdzie:

 • CSZ – całkowita stopa zwrotu w okresie,
 • Cs – cena sprzedaży waloru,
 • Ck – cena zakupu waloru,
 • Ot – odsetki otrzymane w okresie t,
 • T – stopa podatku dochodowego.

Powyżej zaprezentowane modele wyceny rentowności odnoszą się jedynie do najczęściej spotykanych obligacji o określonej konstrukcji. Elastyczność emitentów w konstrukcji papierów dłużnych sprawia, że niemożliwe jest określenie jednego, właściwego miernika rentowności dla wszystkich typów obligacji.

BibliografiaEdytuj

 • S. Antkiewicz, Polski rynek obligacji i innych dłużnych papierów wartościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2009, ​ISBN 978-83-7326-673-5​.
 • Wiesław Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki., Warszawa: PWN, 2014, ISBN 978-83-01-17996-0, OCLC 892594779.