Spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu

typ przestępstwa w polskim prawie

Spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiutyp występku skierowanego przeciwko zdrowiu człowieka określony przez polski kodeks karny.

Spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu
KK z 1997
Ciężar gatunkowy występek
Przepis art. 157 § 2 k.k.
Kara grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do 2 lat
Strona podmiotowa umyślna w zamiarze bezpośrednim i ewentualnym[1]
Odpowiedzialność od 15. roku życia nie
Typ kwalifikowany

nie

Typ uprzywilejowany
  • nieumyślność (art. 157 § 3 w związku z § 2 k.k.)
  • co do zasady ściganie z oskarżenia prywatnego
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Przez lekki uszczerbek na zdrowiu rozumie się naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1 kodeksu karnego, trwający nie dłużej niż 7 dni.

Typ uprzywilejowanyEdytuj

Osoba, która działa nieumyślnie, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Tryb ściganiaEdytuj

Ściganie spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu odbywa się z oskarżenia prywatnego niezależnie od postaci winy, chyba że pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. Jeżeli pokrzywdzonym jest osoba najbliższa, ściganie przestępstwa nieumyślnego spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu następuje na jej wniosek.

PrzypisyEdytuj

  1. Marek Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2017.