Standardy emisyjne

Standardy emisyjne – dopuszczalne wielkości emisji[a], ustalane w Polsce w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska (art. 145 POŚ)[1] za pomocą wykonawczych rozporządzeń właściwego ministraf[2][3][4].

Nominalna moc cieplna
źródła w MW
SO2
mg/m3u
Standardy emisyjne dwutlenku siarki ze spalania węgla kamiennego w instalacjach uruchomionych po 28 marca 1990,
wyrażone w mg/m3u (warunki umowne) przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych[3] (przykład)[b]
<5 1500
≥ 5 i < 50 1300
≥ 50 i < 100 850
≥ 100 i < 500 liniowy spadek
od 850 do 400
≥ 500 400

W rozporządzeniach są ustalane graniczne ilości wprowadzanych do powietrza gazów lub pyłów, wytwarzanych odpadów lub emitowanego hałasu. Rozporządzenia wydane w np. w 2008 i 2011 roku dotyczą tylko niektórych rodzajów działalności, m.in. wprowadzania gazów lub pyłów z niektórych instalacji spalania paliw lub spalania i współspalania odpadów. Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń dla ścieków (wprowadzanych do wód lub do ziemi) lub dopuszczalne masy substancji dla niektórych ścieków przemysłowych są ustalane w tzw. „przepisach odrębnych”[5][6].

W przypadku nowej instalacji, w której ma być prowadzona działalność należąca do grupy wymagających pozwolenia albo pozwolenia zintegrowanego, odpowiedni organ ochrony środowiska kontroluje, czy jej eksploatacja może spowodować przekroczenie standardów emisyjnych – może odmówić wydania pozwolenia (art. 186 pkt 2)[1]. W pozwoleniach są określane rodzaje i dopuszczalne ilości tylko tych zanieczyszczeń, które zostały wymienione w rozporządzeniu ministerialnym. W przypadku instalacji już istniejącej prowadzący działalność jest zobowiązany do wykonywania pomiarów wielkości emisji zanieczyszczeń (wymienionych w pozwoleniu na prowadzenie działalności) i przedkładania ich wyników odpowiednim urzędom[5][6].

Poza kontrolą zgodności ze standardami emisyjnymi, ustanowionymi na podstawie art. 145 POŚ oraz przepisów odrębnych, kontroluje się, czy dotrzymane są standardy jakości środowiska; oba rodzaje standardów muszą być dotrzymane (art. 144 ust. 4 POŚ)[1][5].

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Według POŚ: „Ilekroć w ustawie jest mowa o”: „wielkości emisji – rozumie się przez to rodzaj i ilość wprowadzanych substancji lub energii w określonym czasie oraz stężenia lub poziomy substancji lub energii, w szczególności w gazach odlotowych, wprowadzanych ściekach oraz wytwarzanych odpadach”
  2. Rozporządzenia ministra zawierają analogiczne zestawienia, dotyczące innych zanieczyszczeń i innych paliw.

PrzypisyEdytuj

  1. a b c Dz.U. z 2021 r. poz. 1973
  2. Dz.U. z 2005 r. nr 260, poz. 2181
  3. a b Dz.U. z 2011 r. nr 95, poz. 558
  4. Dz.U. z 2020 r. poz. 1860
  5. a b c Joanna Wilczyńska: Standardy emisyjne przepisy prawne. eko-akademia.pl, 28-11-2010. [dostęp 2011-07-30].
  6. a b Joanna Wilczyńska: Standardy emisyjne – nowe rozporządzenie. eko-akademia.pl, 11-05-2011. [dostęp 2011-07-30].