Statut uczelni – dokument określający sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce.

Pierwszy statut uczelni publicznej nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego, przy czym statut obowiązuje do czasu uchwalenia przez senat uczelni lub zatwierdzenia przez odpowiedniego ministra nowego statutu. Statut uczelni publicznej uchwala jej senat większością co najmniej dwóch trzecich głosów swojego składu, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w uczelni.

Statut publicznej uczelni teologicznej uchwalany jest przez właściwy organ uczelni w porozumieniu z właściwymi władzami kościołów i związków wyznaniowych.

Pierwszy statut uczelni niepublicznej nadaje jej założyciel. Założyciel uczelni niepublicznej może podejmować decyzje dotyczące uczelni tylko w przypadkach określonych przez jej statut.

BibliografiaEdytuj