Senat uczelni – kolegialny organ uczelni, działający w oparciu o przepisy prawa i statut danej uczelni. Uczelnie w ramach swojej autonomii określają samodzielnie skład senatu, tryb wyboru i procentowy udział w składzie senatu przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów, studentów oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, tryb zwoływania posiedzeń oraz tryb pracy tego organu. W przypadku uczelni publicznej kadencja senatu trwa cztery lata.

Kompetencje ustawowe edytuj

W myśl art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce[1] do kompetencji senatu uczelni należy:

 • uchwalanie statutu
 • uchwalanie regulaminu studiów
 • uchwalanie strategii uczelni i zatwierdzanie sprawozdania z jej realizacji
 • powoływanie i odwoływanie członków rady uczelni
 • opiniowanie kandydatów na rektora
 • przeprowadzanie oceny funkcjonowania uczelni
 • formułowanie rekomendacji dla rady uczelni i rektora w zakresie wykonywanych przez nich zadań
 • nadawanie stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
 • nadawanie tytułu doktora honoris causa
 • ustalanie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia i na kształcenie specjalistyczne
 • ustalanie programów studiów, studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego
 • ustalanie programów kształcenia w szkołach doktorskich
 • określanie sposobu potwierdzania efektów uczenia się
 • wskazywanie kandydatów do instytucji przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauk

Skład senatu edytuj

W skład senatu wchodzą[1]:

1) w publicznej uczelni akademickiej:

a) profesorowie i profesorowie uczelni, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu senatu,

b) studenci i doktoranci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu,

c) nauczyciele akademiccy zatrudnieni na stanowiskach innych niż określone w lit., a i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 25% składu senatu;

2) w publicznej uczelni zawodowej:

a) nauczyciele akademiccy posiadający co najmniej stopień doktora, którzy stanowią nie mniej niż 50% składu senatu,

b) studenci, którzy stanowią nie mniej niż 20% składu senatu,

c) nauczyciele akademiccy nieposiadający stopnia doktora i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy stanowią nie mniej niż 25% składu senatu.

Przypisy edytuj