Substancja niebezpieczna

pojęcie z zakresu prawa ochrony środowiska

Substancja niebezpieczna dla środowiska – pojęcie zdefiniowane w ustawie Prawo ochrony środowiska[1], zgodnie z zasadami IPPC (ang. Integrated Pollution Prevention and Control), w celu stosowania jednakowych w krajach UE zasad określania stopnia negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko. W artykule 3 Ustawy (Definicje i zasady ogólne) stwierdzono:

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

...

4) emisji – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:

a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne

...

36) substancji – rozumie się przez to pierwiastki chemiczne oraz ich związki, mieszaniny lub roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka

...

37) substancji niebezpiecznej – rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii

PrzypisyEdytuj

  1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska. „Dz.U. 2008 nr 25 poz. 150”, s. 1625–1626. Warszawa: Copyright (c) 2009-2010 Kancelaria Sejmu RP. [dostęp 2011-02-01]. 

Linki zewnętrzneEdytuj