System Poliwanowa

System Poliwanowa jest systemem oddania dźwięków języka japońskiego za pomocą cyrylicy.

Poniżej znajduje się cyrylizacja opracowana przez Jewgienija Poliwanowa. Należy zauważyć, że ma ona swoje własne konwencje pisowni i nie musi stanowić bezpośredniej transkrypcji fonetycznej wymowy.

TabelaEdytuj

Znaki hiragany i katakany w systemie Poliwanowa.

А (a) И (i) У (u) Э (e) О (o) Я (ya) Ю (yu) Ё (yo)
あ / ア   а (a) い / イ   и (i) う / ウ   у (u) え / エ   э (e) お / オ   о (o)  
К (k) か / カ   ка (ka) き / キ   ки (ki) く / ク   ку (ku) け / ケ   кэ (ke) こ / コ   ко (ko) きゃ / キャ   кя (kya) きゅ / キュ   кю (kyu) きょ / キョ   кё (kyo)
С (s) さ / サ   са (sa) し / シ   си (shi) す / ス   су (su) せ / セ   сэ (se) そ / ソ   со (so) しゃ / シャ   ся (sha) しゅ / シュ   сю (shu) しょ / ショ   сё (sho)
Т (t) た / タ   та (ta) ち / チ   ти (chi) つ / ツ   цу (tsu) て / テ   тэ (te) と / ト   то (to) ちゃ / チャ   тя (cha) ちゅ / チュ   тю (chu) ちょ / チョ   тё (cho)
Н (n) な / ナ   на (na) に / ニ   ни (ni) ぬ / ヌ   ну (nu) ね / ネ   нэ (ne) の / ノ   но (no) にゃ / ニャ   ня (nya) にゅ / ニュ   ню (nyu) にょ / ニョ   нё (nyo)
Х (h) は / ハ   ха (ha) ひ / ヒ   хи (hi) ふ / フ   фу (fu) へ / ヘ   хэ (he) ほ / ホ   хо (ho) ひゃ / ヒャ   хя (hya) ひゅ / ヒュ   хю (hyu) ひょ / ヒョ   хё (hyo)
М (m) ま / マ   ма (ma) み / ミ   ми (mi) む / ム   му (mu) め / メ   мэ (me) も / モ   мо (mo) みゃ / ミャ   мя (mya) みゅ / ミュ   мю (myu) みょ / ミョ   мё (myo)
や / ヤ   я (ya)   ゆ / ユ   ю (yu)   よ / ヨ   ё (yo)  
Р (r) ら / ラ   ра (ra) り / リ   ри (ri) る / ル   ру (ru) れ / レ   рэ (re) ろ / ロ   ро (ro) りゃ / リャ   ря (rya) りゅ / リュ   рю (ryu) りょ / リョ   рё (ryo)
В (w) わ / ワ   ва (wa)   を / ヲ   о (wo)  
ん / ン   н (n)    
Г (g) が / ガ   га (ga) ぎ / ギ   ги (gi) ぐ / グ   гу (gu) げ / ゲ   гэ (ge) ご / ゴ   го (go) ぎゃ / ギャ   гя (gya) ぎゅ / ギュ   гю (gyu) ぎょ / ギョ   гё (gyo)
ДЗ (z) ざ / ザ   дза (za) じ / ジ   дзи (ji) ず / ズ   дзу (zu) ぜ / ゼ   дзэ (ze) ぞ / ゾ   дзо (zo) じゃ / ジャ   дзя (ja) じゅ / ジュ   дзю (ju) じょ / ジョ   дзё (jo)
Д (d) だ / ダ   да (da) ぢ / ヂ   дзи (ji) づ / ヅ   дзу (zu) で / デ   дэ (de) ど / ド   до (do) ぢゃ / ヂャ   дзя (ja) ぢゅ / ヂュ   дзю (ju) ぢょ / ヂョ   дзё (jo)
Б (b) ば / バ   ба (ba) び / ビ   би (bi) ぶ / ブ   бу (bu) べ / ベ   бэ (be) ぼ / ボ   бо (bo) びゃ / ビャ   бя (bya) びゅ / ビュ   бю (byu) びょ / ビョ   бё (byo)
П (p) ぱ / パ   па (pa) ぴ / ピ   пи (pi) ぷ / プ   пу (pu) ぺ / ペ   пэ (pe) ぽ / ポ   по (po) ぴゃ / ピャ   пя (pya) ぴゅ / ピュ   пю (pyu) ぴょ / ピョ   пё (pyo)

WyjątkiEdytuj

Powyższe zasady nie są stosowane w stosunku do kilku wyjątków związanych z zapisem nazw własnych. Są to:

Przykłady
Polski (Rōmaji) Język rosyjski Cyrylizacja Japoński
Japonia (Nihon, Nippon) Япония Нихон, Ниппон 日本 (にほん, にっぽん)
Tokio (Tōkyō) Токио То:кё: 東京 (とうきょう)
Kioto (Kyōto) Киото Кё:то 京都 (きょうと)
Jokohama Иокогама (również Йокохама) Ёкохама 横浜 (よこはま)
Yokosuka Йокосука Ёкосука 横須賀 (よこすか)
Toyota Тойота (Тоёта w starszych publikacjach) Тоёта トヨタ (oryginalnie: 豊田)
jujitsu (jūjutsu) джиу-джитсу дзю:дзюцу 柔術 (じゅうじゅつ)
yen (en) иена (również йена) эн 円 (えん)

Wiele nazw własnych rozpoczynających się ma „Jo” (lub głoska „jo” jest po samogłosce) jest zapisanych przy użyciu „Йо” zamiast „Ё” (np. Йоко dla Yoko).

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj