Szymon Kazimierz Kurowicz Zabistowski

Szymon Kazimierz Kurowicz Zabistowski herbu własnego (zm. 12/13 grudnia 1691 roku) – instygator litewski w 1676 roku, wiceinstygator litewski w 1659 roku, sekretarz Jego Królewskiej Mości.

Był elektorem Jana III Sobieskiego z powiatu kowieńskiego w 1674 roku[1]. Podpisał jego pacta conventa.

PrzypisyEdytuj

  1. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]

BibliografiaEdytuj

  • Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 29.
  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 218.