Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku

(Przekierowano z UNAMI)

Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku, UNAMI (ang. United Nations Assistance Mission for Iraq, UNAMI) została ustanowiona 14 sierpnia 2003 r., na mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa S/RES/1500 (2003). Rezolucja została przyjęta jednogłośnie, a w konsultacjach na jej temat brał udział Tymczasowy Rząd Iraku[1].

Logo UNAMI

Misji przewodniczy Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego ONZ dla Iraku oraz dwóch jego zastępców, którzy zajmują się prawami człowieka, kwestiami politycznymi, nadzorem działalności jednostek Narodów Zjednoczonych w regionie. Jeden z zastępców pełni funkcję Stałego Koordynatora ONZ oraz Koordynatora ds. Humanitarnych w Iraku. Misja działa w ramach Departamentu Spraw Politycznych i jest wspierana przez Departament Operacji Pokojowych ONZ oraz jest wspierana przez Departament Wsparcia Polowego. Misja ma swoje siedziby w Bagdadzie oraz innych miejscach na terenie kraju[2].

Zadania UNAMI[3]Edytuj

Początkowo funkcjonowanie UNAMI zaplanowano na 12 miesięcy, a do jej zadań należały:

 • wsparcie i doradztwo dla Niezależnej Komisji Wyborczej w Iraku, Tymczasowego Rządu Irackiego oraz Tymczasowego Zgromadzenia Narodowego w przeprowadzeniu wolnych i demokratycznych wyborów;
 • promowanie dialogu narodowego i konsensusu w procesie transformacji politycznej, w tym podczas tworzenia konstytucji Iraku przez obywateli tego kraju;
 • doradzanie rządowi irackiemu w zakresie rozwoju skutecznej służby cywilnej i opieki socjalnej;
 • wspieranie reform administracji publicznej i służby cywilnej;
 • zapewnienie pomocy humanitarnej, bezpiecznego, dobrowolnego powrotu do kraju uchodźców i wysiedleńców;
 • wspieranie rekonstrukcji, odbudowy gospodarczej i zrównoważonego rozwoju Iraku;
 • promowanie ochrony praw człowieka, m.in. poprzez wspieranie utworzenia niezależnej krajowej instytucji ds. praw człowieka oraz edukację, doradztwo, programy szkoleniowe, skierowane m.in. do pracowników organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
 • wspieranie pojednania narodu irackiego;
 • wspieranie procesów demobilizacji i reintegracji byłych żołnierzy;
 • wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń prawniczych oraz wolnych i niezależnych mediów;
 • pomoc w przeprowadzeniu reform sądownictwa i wzmocnieniu praworządności;
 • pomoc w przeprowadzeniu powszechnego spisu ludności

W 2007 r. dokonano rewizji misji, podtrzymując wcześniejsze zadania, i jednocześnie przyznano Specjalnemu Przedstawicielowi Sekretarza Generalnego ONZ ds. Iraku dodatkowe kompetencje w zakresie doradztwa i wspierania rządu oraz obywateli Iraku:

 • w pogłębianiu dialogu politycznego pomiędzy różnymi grupami etnicznymi i religijnymi;
 • we wdrażaniu przepisów konstytucyjnych;
 • wspieraniu dialogu regionalnego, w tym w kwestiach dotyczących granic, energetyki i uchodźców; usprawnieniu współpracy z darczyńcami i międzynarodowymi instytucjami finansowymi;
 • realizowaniu programów na rzecz poprawy zdolności Iraku do świadczenia podstawowych usług publicznych;
 • w przeprowadzeniu reform gospodarczych oraz stworzeniu warunków do zrównoważonego rozwoju

PrzypisyEdytuj

 1. UNIC Warsaw / Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, www.unic.un.org.pl [dostęp 2023-01-18].
 2. Misje pokojowe ONZ, www.unic.un.org.pl [dostęp 2023-01-18].
 3. Ewelina Waśko-Owsiejczuk, Misja Wsparcia Narodów Zjednoczonych dla Iraku – cele, zadania i inicjatywy ONZ po zakończeniu II wojny w Zatoce Perskiej, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations”, 3, 2016, s. 133–153, DOI10.7366/020909613201608, ISSN 0209-0961.