Umowa o zarządzanie nieruchomością

Umowa o zarządzanie nieruchomościąumowa zlecenia regulująca stosunki pomiędzy właścicielem nieruchomości a zarządcą.

Podstawy prawneEdytuj

Podstawowe regulacje szczególne dotyczące tego rodzaju umów, zawarte są w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Do tego rodzaju umów mają zastosowanie inne przepisy prawne w tym przede wszystkim zawarte w kodeksie cywilnym. Ww. ustawa o gospodarce nieruchomościami reguluje jedynie te aspekty, które są specyficzne dla tego rodzaju działalności – zarządzania nieruchomościami.

Podstawowe zasadyEdytuj

Z ustawy o gospodarce nieruchomościami wynikają następujące, podstawowe zasady dla umów o zarządzanie nieruchomością:

 • umowa o zarządzanie nieruchomością należy do kategorii umów starannego działania (co oznacza, że zarządca jest odpowiedzialny za należytą staranność przy wykonywaniu zleconych mu czynności z zakresu zarządzania nieruchomością, ale nie uzyskania określonego rezultatu),
 • musi zostać zawarta w formie pisemnej – pod rygorem nieważności.

Zawarcie umowyEdytuj

Zawarcie umowy winno być poprzedzone m.in.:

 • ustaleniem oczekiwań właściciela i jego celów,
 • ustaleniem aktualnego stanu faktycznego i prawnego nieruchomości,
 • ustaleniem istotnych szczegółów umowy itp..

Właściciel może przed wyborem zarządcy przeprowadzić konkurs ofert według uznanych kryteriów. Do podstawowych kryteriów należy wynagrodzenie za zarządzanie i inne. We wspólnocie mieszkaniowej właściciela reprezentuje najczęściej wybrany zarząd, który jednak winien posiadać stosowne umocowanie (pełnomocnictwo) wyrażone w uchwale.

Istotne postanowienia umowyEdytuj

Każda umowa zawierać może postanowienia specyficzne dla nieruchomości i zakresu zlecanych czynności. Jednak pewne podstawowe elementy winny być bezwzględnie uwzględnione. Są to:

 • strony umowy
 • jednoznaczna identyfikacja nieruchomości
 • określenie obowiązków zarządcy
 • określenie praw zarządcy
 • ustalenie wynagrodzenia za zarządzanie
  • podstawowego
  • dodatkowego – w tym zasad: kiedy i na jakich zasadach może takie wynagrodzenie przysługiwać
 • ustalenie obowiązków właściciela
 • ustalenie terminu przejęcia nieruchomości do zarządzania
 • zasady rozwiązywania umowy lub czas jej trwania
 • inne ustalenia.