V.35
Typ interfejsu: szeregowy, synchroniczny
Transfer interfejsu: ok. 30 b/s do 2048 kb/s
Długość magistrali: do ok. 15 m (nie określono w standardzie)
Liczba portów: 1 lub 2
Liczba urządzeń: jedno na każdy port
Rodzaj złącza: MRAC (34 końcówki)
Zasilanie przez interfejs: nie
Hot plugging: nie
Zastosowanie
modemy, przesył danych

V.35 – skasowane zalecenie ITU-T, które specyfikowało synchroniczny dwukierunkowy interfejs transmisji danych (opis gniazd i poziomy sygnałów) pomiędzy dwoma urządzeniami: DTE (Data Terminal Equipment) i DCE (Data Communications Equipment). Interfejs ten przeznaczony był pierwotnie dla szerokopasmowych modemów analogowych klasy 48 kb/s, które używały pasma 60-108 kHz. Pasmo 60-108 kHz stanowi ekwiwalent szerokości pasma normalnie używanego dla 12 analogowych kanałów telefonicznych w systemach telekomunikacyjnych.

Zalecenie V.35 zostało skasowane ponieważ zawarte w nim informacje zdezaktualizowały się. Alternatywne rozwiązania zostały opisane w zaleceniach ITU-T V.36 i V.37.

Interfejsy V.35 używają niesymetrycznych sygnałów interfejsu V.28 i symetrycznych V.35, co powoduje, że maksymalna długość kabla jest taka sama jak dla interfejsów V.24/V.28 (RS-232).

Rozkład końcówek na złączach urządzeń DCE/DTE definiuje norma ISO 2593. Są to 34 końcówkowe złącza typu MRAC.

Poziomy sygnałów i charakterystyki elektryczne interfejsu V.35 są identyczne jak w zaleceniu ITU-T V.28.

Typowe przepływności używane w tym standardzie interfejsu to ok. 30 b/s – 2048 kb/s.

Charakterystyki elektryczne interfejsu V.35Edytuj

Zakres poziomu sygnału wyjściowego Próg sygnału na wejściu odbiornika Dane
-0,55V -0,3V binarne "1"
+0,55V +0,3V binarne "0"

Typowo końcówki przewodów sygnałowych są spięte do masy rezystancją 150 Ω.

Rozkład sygnałów na złączu MRACEdytuj

W poniższej tabelce podano typowe rozmieszczenie sygnałów na złączu (końcówki tego złącza oznaczane są dużymi literami):

Numer końcówki Oznaczenie Nazwa angielska Nazwa polska
A Wire B Wire
B GND Signal Ground or Common uziemienie lub masa
P S TD Transmit Data transmisja danych
R T RD Receive Data odbiór danych
Y AA TXCL Transmit Signal Element Timing to DTE transmisja sygnału synchronizacji dla DTE
U W Transmit Signal Element Timing from DTE transmisja sygnału synchronizacji z DTE
V X RXCL Receive Signal Element Timing[1] odbierany sygnał synchronizacji
F CD Line Signal Detect wykrywanie sygnału linii
C RTS Request to Send zgłoszenie zamiaru transmisji
D RFS Ready for Sending (Clear to Send) gotowość do odbioru
E DSR Data Set Ready gotowość danych
H CDSTL Connect Data Set To Line skierowanie danych na linię
L LLB Local Loopback lokalna pętla zwrotna
N RLB Remote Loopback zdalna pętla zwrotna
NN(m) LCON Test Indicator (Loop Connected) znacznik testu (pętla podłączona)

PrzypisyEdytuj

  1. w przyrządach pomiarowych są tutaj zwykle wyprowadzane sygnały zegarowe przyrządu, dla obu kierunków transmisji (odbiornika i nadajnika)


Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj