Wydział Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego

Wydział Zewnętrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego (Отдел внешних церковных связей Московского патриархата) – jeden z wydziałów podległych Świętemu Synodowi Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego.

Siedziba Wydziału na terenie Monasteru Daniłowskiego w Moskwie

Wydział został powołany do życia decyzją Świętego Synodu z 4 kwietnia 1946. W zakres jego obowiązków wchodzi koordynowanie kontaktów Patriarchatu Moskiewskiego z innymi prawosławnymi Kościołami autokefalicznymi, kontaktów ekumenicznych oraz prowadzenie placówek duszpasterskich Patriarchatu w krajach odległych od Federacji Rosyjskiej. Działalność wydziału prowadzona jest według wytycznych zawartych w postanowieniach Soborów Lokalnych oraz Soborów Biskupów, protokołach Świętego Synodu i ukazach patriarszych. Przewodniczący Wydziału oraz jego zastępcy są nominowani przez patriarchę i Święty Synod.

Przewodniczący Wydziału edytuj

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj