Wyrokorzeczenie sądu, rozstrzygające merytorycznie o kwestii będącej przedmiotem postępowania sądowego.

W postępowaniu karnym jest to rozstrzygnięcie w przedmiocie winy oskarżonego, mogące zawierać także rozstrzygnięcia o karze, środkach karnych, środkach kompensacyjnych, przepadku lub środkach zabezpieczających.

W postępowaniu cywilnym, w procesie, wyrok rozstrzyga o zasadności dochodzonego przez powoda roszczenia lub innej kwestii będącej przedmiotem postępowania. W postępowaniu nieprocesowym nie wydaje się wyroków, lecz postanowienia.

Ponadto wyroki wydają Trybunał Konstytucyjny i Trybunał Stanu.

Sentencja wyroku

edytuj

Treść (sentencja) wyroku składa się z części wstępnej (komparycji, rubrum) oraz tenoru (formuły) rozstrzygnięcia.

Rubrum

edytuj
 • sygnatura akt sprawy,
 • wizerunek orła w koronie,
 • nagłówek wyroku z oznaczeniem jego rodzaju i inwokacją do Rzeczypospolitej Polskiej,
 • data i miejsce wydania wyroku,
 • oznaczenie sądu i wydziału, w którym zapadł wyrok,
 • wymienienie członków składu orzekającego oraz protokolanta,
 • wskazanie prokuratora, jeśli brał udział w sprawie,
 • data i miejsce rozpoznania sprawy oraz rodzaj posiedzenia,
 • określenie stron,
 • zwięzłe oznaczenie przedmiotu sprawy.

Tenor zawiera rozstrzygnięcie o żądaniach stron, postanowienia dodatkowe oraz orzeczenie o kosztach postępowania.

Sentencję wyroku wieńczą podpisy wszystkich członków składu orzekającego. W przypadku niepodpisania wyroku, lub też podpisania przez inny skład niż dotychczas orzekający w sprawie, wyrok uznaje się za nieistniejący w sensie prawnoprocesowym. W przypadku sporządzenia uzasadnienia do wyroku sentencja i uzasadnienie wymagają oddzielnych podpisów[1].

Środki zaskarżenia i prawomocność wyroku

edytuj
Osobny artykuł: Prawomocność.
Osobny artykuł: Środek odwoławczy.

Wyrok wydany w I instancji może zostać zaskarżony apelacją (w przypadku sądu administracyjnego przysługuje skarga kasacyjna).

Z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wniesienia apelacji (skargi kasacyjnej) lub z chwilą ogłoszenia wyroku w postępowaniu odwoławczym (kasacyjnym), wyrok staje się prawomocny, a tym samym – zależnie od rodzaju zawartego w nim rozstrzygnięcia – wykonalny bądź skuteczny. Treść wyroku prawomocnego może zostać wzruszona tylko wyjątkowo, za pomocą nadzwyczajnych środków odwoławczych.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 lutego 2003 r. sygnatura: III CZP 94/02

Linki zewnętrzne

edytuj