Zapis na sąd polubowny

termin prawno-sądowy

Zapis na sąd polubownyumowa o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Powinna być sporządzona na piśmie i podpisana przez obydwie strony. W zapisie należy dokładnie oznaczyć przedmiot sporu albo stosunek prawny, z którego wynikł lub może wyniknąć.