Administracja państwowa

funkcja państwa

Administracja państwowa – funkcja państwa polegająca na praktycznym i bezpośrednim wykonywaniu jego zadań, odróżniana od funkcji ustawodawczej i od wymiaru sprawiedliwości; także zespół organów państwa pełniących tę funkcję.

Określenie to stosowano w Polsce od zmian ustrojów z 1950 i 1952 do 1990 na oznaczenie zespołu zadań administracji państwowej, jak też wykonujących je organów: naczelnych i centralnych (ministrowie, kierownicy urzędów centralnych) oraz terenowych (terenowe organy od 1972 i 1975 – wojewodowie, prezydenci miast, naczelnicy miast, gmin i dzielnic). Wraz z wprowadzeniem samorządu terytorialnego w 1990, administrację państwową zaczęto również nazywać administracją rządową.

Cechy administracji państwowej edytuj

 1. Administracja działa w imieniu państwa i na rachunek państwa.
 2. Administracja ma zawsze charakter polityczny.
 3. Administracja działa na podstawie prawa i w granicach dla niej wyznaczonych.
 4. Administracja winna działać w interesie publicznym.
 5. Administracja działa w ramach przyznanej prawem kompetencji.
 6. Administracja ma charakter bezosobowy.
 7. Administracja ma charakter władczy.
 8. Administracja działa na zasadzie kierownictwa i podporządkowania.
 9. Administracja jest zespołem osób działających w administracji, którzy pracują zawodowo i stanowią fachowy personel.
 10. Administracja musi działać w sposób ciągły i stabilny.

Organy administracji państwowej edytuj

Organy administracji państwowej ze względu na terytorialny zasięg działania można podzielić na:

Organy naczelne administracji państwowej edytuj

Organy naczelne mają następujące cechy:

 • są powoływane przez Prezydenta (bezpośrednio lub po wyborze przez Sejm),
 • są organami zwierzchnimi wobec innych organów,
 • ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną i polityczną.

Naczelne organy administracji stanowią:

1. Prezydent:

 • reprezentuje państwo na zewnątrz,
 • pełni funkcję naczelnego organu administracji państwowej,
 • na podstawie ustaw i w celu ich wykonania wydaje rozporządzenia i zarządzenia,
 • może wprowadzać stan wojenny i stan wyjątkowy,
 • ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe,
 • nadaje ordery, odznaczenia i tytuły honorowe,
 • może zwoływać i przewodniczyć Radzie Ministrów,
 • wydaje decyzje w zakresie nadawania i zwalniania z obywatelstwa,
 • stosuje prawo łaski,
 • powołuje Prezesa Rady Ministrów, Radę Ministrów.

2. Rada Ministrów:

 • jest organem wykonawczym,
 • w skład Rady wchodzą: Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów, ministrowie, przewodniczący określonych w ustawach komitetów,
 • najważniejszym zadaniem Rady Ministrów jest prowadzenie na bieżąco polityki państwa i rządzenie państwem,
 • prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną ,
 • zapewnia wykonanie ustaw,
 • wydaje rozporządzenia,
 • koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
 • chroni interesy Skarbu Państwa,
 • uchwala projekt budżetu państwa,
 • zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
 • zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
 • sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju,
 • zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe.

3. Prezes Rady Ministrów:

 • reprezentuje Radę Ministrów,
 • kieruje pracami Rady Ministrów,
 • wydaje rozporządzenia,
 • zapewnia wykonywanie polityki Rady Ministrów i określa sposoby jej wykonywania,
 • koordynuje i kontroluje pracę członków Rady Ministrów,
 • sprawuje nadzór nad samorządem terytorialnym w granicach i formach określonych w Konstytucji i ustawach,
 • jest zwierzchnikiem służbowym pracowników administracji rządowej.

4. Ministrowie.

Do najważniejszych funkcji ministra należy:

 • kierowanie określonymi działami administracji lub wypełnianie zadań wyznaczonych przez Prezesa Rady Ministrów,
 • wydawania rozporządzeń i zarządzeń,
 • wydawanie decyzji administracyjnych,
 • kierowanie resortem,
 • inicjowanie i opracowywanie polityki rządu w zakresie swojego działania,
 • kierowanie, nadzorowanie i kontrolowanie podległych organów, urzędów i jednostek organizacyjnych,
 • współdziałanie z innymi ministrami w zakresie opracowywania i realizowania polityki rządu,
 • współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami zawodowymi, stowarzyszeniami społecznymi,
 • pełnienie funkcji szczególnych wynikających ze specjalnego statusu ministra w określonej sprawie.

Organy centralne administracji państwowej edytuj

Organy centralne administracji (inaczej urzędy centralne) działają na podstawie właściwych ustaw czy statutów nadawanych przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia i regulaminów organizacyjnych nadawanych przez kierownika urzędu w drodze zarządzenia.

Za najbardziej typowe urzędy centralne uważa się:

 • inspekcje, prowadzące kontrolę przestrzegania ustanowionych standardów w określonej dziedzinie działalności,
 • urzędy regulacyjne, wydające licencje na prowadzenie różnego typu działalności i sprawdzające poprawność wykonywania warunków tych licencji,
 • urzędy standaryzacyjne i certyfikacyjne,
 • urzędy nadzorcze nad pewnymi sferami działalności,
 • urzędy wykonujące specjalne zadania publiczne,
 • urzędy świadczące usługi publiczne.

Funkcje urzędów centralnych:

 • współtworzenie polityki rządowej,
 • wydawanie aktów prawnych,
 • rozstrzyganie konkretnych spraw w drodze aktów administracyjnych,
 • sprawowanie kontroli i nadzoru.

Organy terenowe administracji państwowej edytuj

Terenową administrację na terenie województwa sprawują:

 • wojewoda,
 • działający pod nadzorem wojewody kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach w imieniu:
  • wojewody, z ustawowego upoważnienia,
  • własnym, jeżeli ustawy tak stanowią,
 • organy administracji niezespolonej,
 • organy samorządu terytorialnego, jeżeli wykonywanie zadań administracji wynika z ustawy lub z zawartego porozumienia,
 • działający pod zwierzchnictwem starosty kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży, wykonujący zadania i kompetencje określone w ustawach,
 • organy innych samorządów, jeżeli wykonanie zadań administracji następuje na podstawie ustawy lub porozumienia.

Na szczeblu wojewódzkim administracją kieruje wojewoda, który:

 • jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie,
 • jest organem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
 • jest reprezentantem Skarbu Państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

 • Wajgner M., Prawo i postępowanie administracyjne, Wydawnictwo REA, Warszawa 2003. str. 33-42
 • Zieliński E., Administracja rządowa w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2001, str. 14, 19-21
 • Hausner J., Administracja publiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2003, 2005, str. 189-195
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483)