Chryzostom Jaskólski

Chryzostom Jaskólski herbu Leszczyc – kasztelan santocki w latach 1649-1653, pisarz grodzki poznański w 1646 roku.

Poseł na sejm 1646 roku[1]. W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa poznańskiego[2]. W czasie elekcji 1648 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 168.
  2. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].

BibliografiaEdytuj

  • Porządek na Seymie Walnym Elekcyey, między Warszawą, a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego, M.DC.XLVIII. Dnia VI. Paźdźiernika, s. 7.
  • Leopold Buczacki, Urzędy powiatowe w Wielkopolsce naprzełomie XVI i XVII wieku, w: Przegląd Historyczny, 74/3, 1983, s. 488.
  • Urzędnicy Wielkopolscy XV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Adam Bieniaszewski. 1987, s. 205.