Decyzje Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawach Indian

Decyzje Sądu Najwyższego USA w sprawach Indian mają od czasu powstania Stanów Zjednoczonych stałe kluczowe znaczenie w definiowaniu polityki rządu federalnego wobec wewnętrznych narodów zależnych (ang. domestic, dependent nations), jak określa się ludy tubylcze zamieszkujące obszar USA, oraz w precyzowaniu wzajemnych relacji amerykańskich władz i rządów poszczególnych plemion tubylczych Amerykanów. Poniższa lista obejmuje niektóre z precedensowych decyzji Sądu Najwyższego USA w sprawach dotyczących Indian, poszerzających lub ograniczających suwerenne prawa władz plemiennych.

 • 1823Johnson v. McIntosh – określa prawa Indian i pierwotne prawa własności
 • 1831Cherokee Nation v. Georgia – określa plemiona Indian nie jako narody suwerenne, ale jako wewnętrzne narody zależne, których relacje z rządem federalnym są szczególne i z niczym nieporównywalne; określa Czirokezów jako odrębną jednostkę polityczną zdolną do kierowania i zarządzania własnymi sprawami, ale podległą suwerenności i dominium Stanów Zjednoczonych
 • 1832Worcester v. Georgia – określa podstawowe doktryny prawa w stosunku do Indian: wyłączną władzę rządu federalnego w sprawach dotyczących Indian, wynikającą z traktatów odpowiedzialność powierniczą Kongresu za tubylcze plemiona, prawa Indian do zajmowanych przez nich ziem oraz wyłączenie uprawnień władz stanowych w sprawach dotyczących Indian
 • 1870Cherokee Tobacco Case – stwierdza, że ustawa Kongresu może zmienić postanowienia traktatu z Indianami
 • 1886United States v. Kagama – podtrzymuje ważność ustawy o zbrodniach głównych (ang. Major Crimes Act), określającej, że za najcięższe zbrodnie popełnione na terenie rezerwatów Indianie odpowiadają przed sądami federalnymi, a nie stanowymi
 • 1881United States v. McBratney – określa prawa władz stanowych w kraju Indian
 • 1896Talton v. Mayes – określa zakres samorządu plemiennego
 • 1903Lone Wolf v. Hitchcock – określa uprawnienia federalne w sprawach dotyczących Indian, w tym w zakresie unieważniania traktatów
 • 1905United States v. Winans – określa prawa traktatowe Indian, w tym ich prawo dostępu do miejsc połowów
 • 1955Tee-Hit-Ton Indians v. United States – określa uprawnienia władz federalnych wobec Indian, w tym sposób postępowania w sprawie tubylczych ziem zagarniętych bez odszkodowania
 • 1968Menominee Tribe of Indians v. United States – potwierdza zachowanie traktatowych praw Indian Menomini do polowań i połowów
 • 1974Morton v. Mancari – określa preferencje w zatrudnianiu Indian
 • 1979Washington v. Washington State Commercial Passenger Fishing Vessel Association – potwierdza traktatowe prawa Indian do połowów poza rezerwatem
 • 1980Washington v. Confederated Tribes of the Colville Indian Reservation – określa uprawnienia władz stanowych, w tym dotyczące opodatkowania indiańskich przedsiębiorców podatkiem obrotowym
 • 1981Montana v. United States – ogranicza uprawnienia władz plemienia Wron (ang. Crow) do regulowania myślistwa i rybołówstwa wyłącznie do ziem znajdujących się w ich wyłącznym posiadaniu, wyłączając należące do nie-Indian obszary na terenie rezerwatu
 • 1982Merrion v. Jicarilla Apache Tribe – określa zakres plemiennej suwerenności, w tym w zakresie plemiennych podatków dochodowych
 • 1983New Mexico v. Mescalero Apache Tribe – określa uprawnienia administracyjne władz plemiennych, w tym w zakresie regulacji dotyczących myślistwa i rybołówstwa
 • 1985County of Oneida, New York v. Oneida Indian Nation of New York State – określa prawo plemion do pozywania do sądu w celu realizacji tubylczych praw ziemskich
 • 1985Kerr-McGee Corp. v. Navajo Tribe of Indians – określa zakres plemiennej suwerenności, w tym prawo do nakładania przez plemiona podatków nie określonych w ustawie o reorganizacji Indian (ang. Indian Reorganization Act)
 • 1985United States v. Dann – stwierdza wygaśnięcie praw tubylczych Zachodnich Szoszonów
 • 1986United States v. Dion – uchyla traktatowe prawa Indian do polowania na podlegające powszechnej ochronie orły
 • 1987California v. Cabazon Band of Mission Indians – dotyczy uprawiania hazardu na terenie rezerwatów, wyłącza uprawnienia władz stanowych w tym zakresie
 • 1988Lyng, Secretaty of Agriculture, et al. v. Northwest Indian Cemetery Protective Association, et al. – dotyczy Pierwszej Poprawki do Konstytucji USA, w tym świętych miejsc na ziemiach publicznych; odmawia Indianom określonych praw do swobody praktyk religijnych
 • 1989Mississippi Band of Choctaw Indians v. Holyfield – określa uprawnienia plemion w sprawach dotyczących adopcji i przepisów ustawy o szczęściu indiańskich dzieci (ang. Indian Child Welfare Act)
 • 1990Employment Division, Department of Human Resources of Oregon, et al. v. Smith, et al. – określa, że stanowy zakaz używania pejotlu obejmuje także zakaz jego obrzędowego wykorzystywania przez członków Kościoła Tubylczoamerykańskiego (ang. Native American Church) i nie jest sprzeczny z konstytucyjnym prawem do wolności religijnej, pozostawiając władzom stanowym decyzje w sprawie legalności pejotlu i ograniczając tym samym suwerenność plemion