Dyrektor szkoły (lub przedszkola) – osoba kierująca placówką oświatową.

Gabinet dyrektora szkoły muzułmańskiej
Dyrektor szkoły w Ghanie w swoim gabinecie

Dyrektorem szkoły lub przedszkola jest z zasady nauczyciel lub nauczyciel akademicki. Stanowisko to można powierzyć także menedżerowi bez kwalifikacji pedagogicznych, z zastrzeżeniem, że nadzór pedagogiczny sprawować będzie nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze[1][2].

Zgodnie z Kartą Nauczyciela, dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

  1. dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
  2. realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
  3. tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
  4. zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
  5. zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
  6. zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę[3].

Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do dyrektora szkoły w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz skreślenia uczniów z listy uczniów jest kurator oświaty[4].

Przypisy

edytuj
  1. Art. 62 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900).
  2. § 6 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2023 r. poz. 2578).
  3. Art. 7 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986).
  4. Art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.