Działka budowlana

miejsce, w którym znajduje się budynek, dawniej znajdował się, jest w trakcie budowy lub będzie budowany

Działka budowlanateren wytyczony pod budowę lub powstały po wyburzeniu budynku/ów. Przeznaczony na zabudowę różnego rodzaju – od domów jednorodzinnych, po osiedla mieszkaniowe, obiekty handlowe lub użyteczności publicznej. Działkę budowlaną nabywa – w zależności od przeznaczenia działki – osoba prywatna, deweloper (zwykle nabywa kompleks działek, pod zabudowę jedno- i wielorodzinną), firma prywatna, instytucja publiczna lub gmina.

Działka budowlana

DefinicjaEdytuj

Polskie prawo budowlane nie definiuje terminu działki budowlanej, ale określa czym jest teren budowy oraz definiuje pojęcie nieruchomości na cele budowlane. Według art. 3 pkt 10 terenem budowy określa się przestrzeń, na jakiej odbywają się roboty budowlane włączając teren, który zajmują urządzenia stanowiące zaplecze budowy. Działka budowlana ma również swoją potoczną definicję – powszechnie określana jest jako teren, na którym właściciel ma prawo wybudować np. dom jednorodzinny, po otrzymaniu zgody odpowiednich urzędów.

Definicję działki budowlanej zawiera:

  1. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, według której przez działkę budowlaną należy rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej działce[1].
  2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, gdzie pojęcie to oznacza: nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego[2].

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać m.in. działki budowlane zdefiniowane zostały w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie[3].

PrzypisyEdytuj

  1. Art. 4 pkt 3a Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899)
  2. Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503)
  3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1225).