Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej

(Przekierowano z ISPA)

Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (ang. Instrument for Structural Policies for Pre-Accesion – ISPA) – jeden z trzech instrumentów finansowych Unii Europejskiej (obok PHARE, SAPARD) przeznaczony dla państw kandydujących do akcesji. Ma na celu ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej w zakresie transportu i ochrony środowiska. Działa podobnie do unijnego Funduszu Spójności, pokrywa do 75% kosztów inwestycji.

Cele:

  • w zakresie ochrony środowiska:
    • zwalczenie zanieczyszczenia wód i powietrza,
    • pomoc w utylizacji odpadów,
    • wsparcie we wprowadzaniu porządku prawnego ochrony środowiska,

Początkowo skierowany został do krajów kandydujących z Europy Środkowo-Wschodniej: (Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. Po wstąpieniu części państw kandydujących w 2004 r. beneficjentami została Bułgaria i Rumunia (do 2007 r.) w zamian uzyskały prawo do finansowania z Funduszu Spójności – podobnie jak członkowie z akcesji z 2004 r.).

Od 1 stycznia 2005 r. z budżetu ISPA korzystała Chorwacja.

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1267/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiające Instrument Przedakcesyjnej Polityki Strukturalnej (CELEX: 31999R1267), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (pol.)