Ilość – wielkość czegoś co może być mierzone i/lub ważone; czego może być mniej lub więcej. W mowie potocznej bywa zastępowane przez słowo „wielkość” a często też błędnie słowem "liczba" (niepoprawne sformułowania to np. "liczba wody" zamiast ilość wody czy "ilość osób" zamiast "liczba osób"; rzeczownik "liczba" łączy się z nazwami rzeczy policzalnych, "ilość" zaś – niepoliczalnych.).

Pojęcie ilości jest stosowane m.in. w fizyce (np. ilość energii, ilość ciepła) czy matematyce (np. ilość informacji).

W filozofii ilość jest przeciwieństwem jakości.

Zobacz teżEdit