Instrukcja techniczna O-1

Instrukcja techniczna O-1 – standard techniczny w geodezji w Polsce obowiązujący na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 (Dz.U. Nr 30, poz. 297)[1], zbiór wytycznych dotyczących ogólnych zasad wykonywania prac geodezyjnych, wprowadzony zarządzeniem[2] Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartogarfii z 9 lutego 1979 w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji technicznej 0-1 "Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych". Ostatnim wydaniem jest wydanie IV z 1988, opracowane przez Wojciecha Bychawskiego, Tadeusza Dąbrowskiego, Edwarda Jarosińskiego, Zbigniewa Łukawskiego, Wojciecha Markowskiego oraz Genowefę Pierścionek-Bielaniewicz zgodnie z zaleceniami technicznymi wydanymi przez Biuro Rozwoju Nauki i Techniki Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (konsultacja naukowa: Czesław Kamela). W związku z wprowadzeniem ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej z 4 marca 2010 roku, standardy techniczne jako przepisy wykonawcze zachowały moc do 8 czerwca 2012 roku[3].

Zakres instrukcji

edytuj

Przepisy instrukcji O-1 ustalają:

 • podstawy jednolitości prac geodezyjnych,
 • ogólne zasady stosowania przepisów technicznych,
 • podział prac geodezyjnych,
 • podział i klasyfikację osnów geodezyjnych poziomych i wysokościowych,
 • ogólne zasady zakładania osnów geodezyjnych oraz stosowania układów lokalnych,
 • dokładności pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych - zasady wykonywania prac obliczeniowo-kontrolnych i obliczeniowych,
 • ogólne zasady porządkowe

dla prac geodezyjnych wykonywanych w celu:

 • określenia danych o kształcie i wymiarach Ziemi oraz przebiegu geoidy,
 • zakładania osnów geodezyjnych,
 • określania danych dotyczących topografii powierzchni ziemi, złóż mineralnych i wyrobisk górniczych,
 • pomiarów sytuacyjnych i rzeźby terenu do sporządzania map wielkoskalowych,
 • pomiarów uzbrojenia terenu w urządzenia nadziemne, naziemne i podziemne,
 • zakładania i prowadzenia ewidencji gruntów,
 • rozwiązywania geodezyjnych zagadnień projektowych i realizacyjnych w poszczególnych dziedzinach techniki i gospodarki narodowej,
 • aktualizacji materiałów geodezyjno-kartograficznych.

Ogólne zasady stosowania przepisów technicznych w geodezji

edytuj

Prace geodezyjne o treści, dokładności i formie określonych przepisami technicznymi dla danego rodzaju prac są typowymi opracowaniami geodezyjnymi. Treść, dokładność i forma typowych prac geodezyjnych i kartograficznych jest określona przepisami technicznymi zawartymi w instrukcjach technicznych. Przepisy techniczne zawarte w instrukcjach, określające cechy opracowań końcowych są obligatoryjne dla danego rodzaju opracowań, a parametry techniczne etapów pośrednich prac geodezyjnych, warunkujące uzyskanie cech opracowań końcowych, powinny być podporządkowane przepisom właściwym dla danego rodzaju opracowań.

Instrukcje techniczne dzielą się na 3 grupy oznaczane symbolami:

Na podstawie tej instrukcji straciło moc zarządzenie nr 4 Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z 20 stycznia 1969 w sprawie wprowadzenia do stosowania instrukcji O-1 "Ogólne zasady techniczne i porządkowe"[4].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Dz.U. z 1999 r. nr 30, poz. 297
 2. na podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz.U. Nr 25, poz. 115) oraz zarządzeniem nr 39 Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 12 grudnia 1972 r. w sprawie uprawnień Prezesa Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (Dz.Urz. GUGiK nr. 8, poz. 32)
 3. Dz.U. z 2021 r. poz. 214
 4. Dz. Urz. GUGiK nr 3, poz. 10

Bibliografia

edytuj
 • Instrukcja techniczna O-1. Warszawa: GUGiK, 1988.