Józef Klonowski (zm. 1653)

Józef Klonowski herbu Leszczyc[1] (zm. przed 6 maja 1653 roku) – wojewoda brzeskolitewski w 1652 roku, kasztelan witebski w 1647 roku, podkomorzy połocki w latach 1641-1647, pisarz skarbowy Wielkiego Księstwa Litewskiego w latach 1640-1647, stolnik połocki w latach 1618-1641[2][3], sekretarz Króla Jego Mości w 1632 roku.

Poseł na sejm 1627 roku[4].

Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 16 lipca 1632 roku[5]. Poseł na sejm konwokacyjny 1632 roku z województwa połockiego[6]. Podpisał pacta conventa Władysława IV Wazy w 1632 roku[7]. Poseł sejmiku połockiego na sejm 1641 roku[8]. Poseł na sejmy ekstraordynaryjne 1642 i 1647 roku[9]. W czasie elekcji 1632 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[10]. Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa połockiego w 1632 roku. Poseł na sejm zwyczajny 1635 roku, sejm zwyczajny 1637 roku, sejm 1638 roku, sejm 1643 roku, sejm 1646 roku[11].

Elektor Jana II Kazimierza Wazy w 1648 roku z województwa połockiego, podpisał jego pacta conventa[12]. W czasie elekcji 1648 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[13]. Na sejmie koronacyjnym 1649 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[14]. Na sejmie 1650 roku wyznaczony z Senatu komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[15].

BibliografiaEdytuj

 • Herbarz polski, t. X, Warszawa 1907, s. 144-145.
 • Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 [b.n.s.].
 • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 215.

PrzypisyEdytuj

 1. Spis urzędników województwa połockiego opracowany przez IH PAN błędnie przypisuje mu herb Lubicz
 2. Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom 5. Ziemia połocka i województwo połockie XIV–XVIII wiek, pod redakcją Henryka Lulewicza, Warszawa 2018, s. 272.
 3. Paradowski błędnie nazywa go stolnikiem płockim
 4. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 103.
 5. Volumina Legum, t. III, Petersburg 1859, s. 352.
 6. Włodzimierz Kaczorowski, Sejmy konwokacyjny i elekcyjny w okresie bezkrólewia 1632 r., Opole 1986, s. 369.
 7. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 18.
 8. Henryk Wisner, Wojsko w społeczeństwie litewskim pierwszej połowy XVII wieku, w: Przegląd Historyczny, 1975, Tom 66 , Numer 1, s. 57.
 9. Przemysław Paradowski, W obliczu "nagłych potrzeb Rzeczypospolitej". Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 248.
 10. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 7.
 11. Jan Dzięgielewski, Izba poselska w systemie władzy Rzeczypospolitej w czasach Władysława IV, Warszawa 1992, s. 169.
 12. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 20.
 13. Porządek na Seymie Walnym Elekcyey, między Warszawą, a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego, M.DC.XLVIII. Dnia VI. Paźdźiernika, s. 7.
 14. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 146.
 15. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 158.