Koszty pośrednie (kosztorysowanie)

Koszty pośrednie – składnik ceny kosztorysowej, obejmujący koszty ogólne budowy[a] i koszty zarządu. Składniki te nie są bezpośrednio kalkulowane w kosztorysie, lecz uwzględniane w wyliczeniu ceny kosztorysowanej, jako jeden z narzutów kosztorysu. Koszty pośrednie i inne narzuty kosztorysu[b], stanowią komplementarne dopełnienie dla kosztów bezpośrednich kalkulowanych bezpośrednio w kosztorysie na podstawie nakładów i cen jednostkowych.

Koszty pośrednie w cenie kosztorysowejEdytuj

W metodzie kalkulacji szczegółowej, cena kosztorysowa wyliczana jest z zależności[c]:

 

gdzie:

 • Wk – wartość kosztorysowa,
 • n – jednostkowe nakłady rzeczowe,
 • c – cena jednostkowa,
 • n x c – koszty bezpośrednie,
 • Kpj – koszty pośrednie,
 • Zj – zysk,
 • L – liczba jednostek przedziałowych.

Najczęściej dla powyższej metody kalkulacji stosuje się wyznaczenie wartości kosztów pośrednich za pomocą wskaźnika kosztów pośrednich:

 

gdzie:

 • Kpj – koszty pośrednie,
 • Wkp – wskaźnik kosztów pośrednich,
 • Rj – koszt robocizny,
 • Sj – koszt pracy sprzętu.

Struktura kosztów pośrednichEdytuj

Jak wyżej zaznaczono, koszty pośrednie obejmują:

 • koszty ogólne budowy,
 • koszty zarządu.

Koszty ogólne budowy, to koszty ponoszone w odniesieniu do danej, konkretnej budowy, a nie objęte kosztami bezpośrednimi w jakiejkolwiek pozycji kosztorysowej. Koszty te obejmują takie wydatki jak, np.:

Koszty zarządu obejmują koszty utrzymania całego przedsiębiorstwa, jego kierownictwa, siedziby, koszty biurowe, itd.

Metody kalkulacji kosztów pośrednichEdytuj

Koszty pośrednie mogą być kalkulowane:

 • metodą wskaźnikową (patrz także wyżej)
 • metodą preliminarzową.

Metoda wskaźnikowaEdytuj

Metoda wskaźnikowa polega na uwzględnieniu w kosztorysie narzutu kosztorysu – kosztów pośrednich – określonego procentowo w odniesieniu do robocizny i sprzętu:

 

gdzie:

 • Kpj – koszty pośrednie,
 • Wkp – wskaźnik kosztów pośrednich,
 • Rj – koszt robocizny,
 • Sj – koszt pracy sprzętu.

Z powyższego, wskaźnik kosztów pośrednich można określić ze wzoru:

 

gdzie:

 • Wkp – wskaźnik kosztów pośrednich,
 • Kb – koszty ogóle budowy[d],
 • Kz – koszty zarządu,
 • R – koszty robocizny,
 • S – koszty pracy sprzętu.

W praktyce często wskaźniki kosztów pośrednich przyjmuje się na podstawie różnych opracowań branżowych. Określone są również w rozporządzeniu MSWiA w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego z 26.02.1999 r., załącznik nr 1, Dz. U. nr 26, poz. 239.

Metoda preliminarzowaEdytuj

Jest to dokładna, ale i bardzo pracochłonna metoda określania kosztów pośrednich. Wymaga przeprowadzenia dokładnej kalkulacji wszystkich kosztów stanowiących składnik kosztów pośrednich w całym przedsiębiorstwie.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

 1. lub przedsięwzięcia z innej dziedziny, dla którego sporządzany jest dany kosztorys
 2. tj. m.in. zysk, ewentualnie koszty zakupu, jeżeli nie są uwzględniane w cenach jednostkowych materiałów i ewentualnie inne narzuty
 3. jest to podstawowy wzór, który może jednak w pewnych przypadkach ulegać modyfikacji, np. może wymagać dodana kosztów zakupu, jeżeli ceny jednostkowe materiałów nie będą uwzględniały kosztów ich zakupu i ewentualnie uwzględnienia także innych narzutów kosztorysu
 4. wszystkich budów danego przedsiębiorstwa

BibliografiaEdytuj

 • Olgierd Sielewicz, Kosztorysowanie robót budowlanych ..., WACETOB, Warszawa, 2000, ISBN 83-7165-083-3
 • Andrzej Wrejacha, Janusz Gurarzowski, Kosztorysowanie robót budowlanych. PORADNIK, Wydawnictwo Norm i Poradników "NORMEX", Gdańsk, 2000, wyd. III
 • Krzysztof Nowicki, Organizacja i ekonomika budowy, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1992, wydanie II zmienione i poprawione, ISBN 83-7085-013-8