Dieta (prawo pracy)

Dieta za czas podróży służbowej – kwota należna pracownikowi odbywającemu z polecenia pracodawcy podróż służbową w ramach wykonywanej pracy, na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży.

Wysokość diet krajowych i zagranicznych w sferze budżetowej określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw pracy. W pozostałych zakładach pracy określa je wewnętrzne prawo zakładowe. Nie mogą to być stawki niższe niż określone w rozporządzeniu. Pracodawca może jednak przyjąć wyższe kwoty. Jeśli przepisy wewnętrzne u pracodawcy nie określają wysokości diety, przyjmuje się wysokość określoną w rozporządzeniu.

Wysokość diety z tytułu podróży krajowej w latach 2013–2022 wynosiła 30 zł, a od 28 lipca 2022 – 38 zł[1]. Wysokość diet zagranicznych uzależniona jest od kraju docelowego podróży i określana jest w załączniku do rozporządzenia.

Obliczanie

edytuj

Należność z tytułu diety obliczana jest za czas liczony od rozpoczęcia (wyjazd) do zakończenia (powrót) podróży.

Diety krajowe

edytuj
 • od 8 do 12 godzin – połowa diety
 • ponad 12 godzin – pełna dieta
 • za każdą następną rozpoczętą dobę:
  • do 8 godzin – połowa diety
  • ponad 8 godzin – pełna dieta

Diety zagraniczne

edytuj
 • do 8 godzin – 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin – 1/2 diety,
 • ponad 12 godzin i za każdą pełną dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości

Opodatkowanie

edytuj

Diety w wysokości nieprzekraczającej limitu określonego w rozporządzeniu są wolne od podatku dochodowego i nie stanowią podstawy do naliczenia składek ZUS[2].

Podstawa prawna

edytuj
 • Kodeks pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2190)
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie należności pieniężnych żołnierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podróże służbowe (Dz.U. z 2022 r. poz. 1464)

Przypisy

edytuj
 1. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1481) weszło w życie 28 lipca 2022.
 2. Zobacz ustawy: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz o systemie ubezpieczeń społecznych.