Morfem – najmniejsza grupa fonemów, która niesie ze sobą określone znaczenie i której nie można podzielić na mniejsze jednostki znaczeniowe. Jest elementarną jednostką morfologii, jednym z uniwersaliów językowych.

Morfemy mają często kilka postaci fonetycznych (wariantów) – tzw. allomorfów.

Klasyfikacja morfemów edytuj

Przy klasyfikacji morfemów bierze się zazwyczaj pod uwagę dwa kryteria: funkcję oraz łączliwość. Funkcje morfemów są dwojakie – funkcja semantyczna oznacza odniesienie do zjawisk pozajęzykowych, do świata rzeczywistego, funkcja syntaktyczna zaś polega na sygnalizowaniu relacji wewnątrztekstowych (np. w zdaniu Idę szerokim chodnikiem morfem im sygnalizuje syntaktyczną podrzędność względem rzeczownika). Drugie z kryteriów podziału – łączliwość – dzieli morfemy na występujące samodzielnie (np. tu, dziś, tam) oraz związane (kot-, pies-).

Można wyróżnić trzy odrębne typy morfemów:

 • morfemy leksykalne (rdzenne), samodzielne lub związane, obecne w każdym leksemie, o dominującej funkcji semantycznej, które odsyłają do świata pozajęzykowego, pełniąc funkcję referencjalną (np. kot-, pies-/ps-),
 • morfemy słowotwórcze, niesamodzielne, o dominującej funkcji semantycznej, współtworzące leksemy pochodne, do tej grupy zaliczamy prefiksy (np. za- w zanieść), interfiksy (np. -o- w parowóz) oraz sufiksy (np. -ek w kotek),
 • morfemy fleksyjne (gramatyczne), niesamodzielne, o dominującej funkcji syntaktycznej, tworzące konstrukcje regularne, sygnalizujące podrzędność syntaktyczną (np. -em w kotem sygnalizuje, że nastąpiła konotacja rzeczownika w narzędniku).

Istnieją też tzw. morfemy zerowe – nieprzedstawiające sobą żadnego dźwięku.

Przykład struktury morfemowej edytuj

Robotnicy idą do fabryki

 • morfem robot – oznaczający pracę;
 • morfem nic – allomorf morfemu nik oznaczającego wykonawcę czynności;
 • morfem ymianownik liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego, wymusił on wybór formy nic zamiast nik;
 • morfem id – oznaczający poruszanie się;
 • morfem ą – trzecia osoba, liczba mnoga, czas teraźniejszy;
 • morfem do – kierunek ruchu;
 • morfem fabryk – fabryka;
 • morfem idopełniacz liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego.

Przykłady podziału wyrazów na morfemy edytuj

1. dom, domek, domeczek

dom – ø : dom – ek – ø : dom – ecz- ek – ø

(gdzie ø oznacza zero morfologiczne)
 • morfemy leksykalne: dom
 • morfemy słowotwórcze: -ek, -ecz
 • morfemy fleksyjne: ø
 • alternacja: k : č

2. głowa, główka

głow – a : głów – k – a

 • morfemy leksykalne: głow, głów
 • morfemy słowotwórcze: -k-
 • morfemy fleksyjne: -a
 • alternacja: o : ó

3. mózgu, móżdżek

mózg – u : móżdż – ek – ø

 • morfemy leksykalne: mózg, móżdż
 • morfemy słowotwórcze: -ek
 • morfemy fleksyjne: -u, ø
 • alternacja: g : dż

4. napisała

na – pis – a – ł – a

 • morfemy leksykalne: pis
 • morfemy słowotwórcze: na-
 • morfemy fleksyjne: -a
 • flektywy – przyrostek tematu czasu przeszłego: -a-
 • morfem czasu przeszłego: -ł-

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj