Nabożeństwo główne

Nabożeństwo główne – podstawowe nabożeństwo protestanckie, odprawiane przede wszystkim w niedzielę oraz w inne dni świąteczne (np. w Kościele ewangelicko-augsburskim występują m.in. w Adwencie nabożeństwo adwentowe, zaś w okresie Wielkiego Postu – nabożeństwo pasyjne). Co do zasady obejmuje ono najszerszy zestaw czynności kultowych na czele z czytaniem i zwiastowaniem biblijnego Słowa Bożego, modlitwą, śpiewem religijnym i sprawowaniem sakramentów Chrztu i Wieczerzy Pańskiej. Odróżnia się go od innych zgromadzeń liturgicznych, poświęconych zwykle wybranym czynnościom kultu (np. śródtygodniowe spotkanie związane ze studium Pisma Świętego). Nabożeństwa takie są odprawiane publicznie.

Kościół ewangelicko-augsburski w PolsceEdytuj

Porządek nabożeństwa luterańskiego w zasadzie nie odbiega od porządku nabożeństwa wczesnochrześcijańskiego i średniowiecznego, od porządku katolickiej Mszy czy prawosławnej Liturgii, ale w poważny sposób różni się od nich teologicznie. Marcin Luter, przepracowując mszę rzymską sprawowaną wówczas według rytu przedtrydenckiego, usunął z niej rzeczy quae sonant oblationem ("które pobrzmiewają ofiarą")[1].

Luteranizm zna także samodzielne nabożeństwo Słowa, ale powinno się dążyć, aby Sakrament Ołtarza był jak najczęściej sprawowany w nabożeństwie głównym. Nabożeństwo główne bez Sakramentu Ołtarza przestaje być nabożeństwem "głównym".

Przebieg luterańskiego nabożeństwa głównego z Sakramentem Ołtarza (według Śpiewnika Ewangelickiego):

  • Wstęp
– Preludium organowe lub inna muzyka na rozpoczęcie
– Pozdrowienie (powitanie liturgiczne)
– Słowo wstępne
– Pieśń
  • Liturgia spowiednia
– Wstęp do spowiedzi
– Przemówienie spowiednie lub zmówienie jednego z psalmów pokutnych
– Powszechna modlitwa spowiednia
– Rozgrzeszenie
– Modlitwa dziękczynna
– Pieśń
  • Liturgia wstępna
Introit
– Gloria Patri
Kyrie eleison
Gloria in excelsis Deo
– Modlitwa (Kolekta)
  • Liturgia Słowa
– Pozdrowienie (salutatio)
– Pierwsze czytanie
– Drugie czytanie
– Wyznanie wiary (credo)
– Pieśń
– Trzecie czytanie
– Krótka modlitwa (Suspirium)
– Kazanie (rozważanie na podstawie III czytania, czasem też na podstawie I i/lub II)
– Apostolskie życzenie pokoju
– Pieśń
– Powszechna Modlitwa Kościoła
  • Liturgia Eucharystyczna
Prefacja
– Święty, Święty, Święty (Sanctus)
– Modlitwa Dziękczynna
Modlitwa Pańska
– Konsekracja
Anamneza
– Modlitwa o godne przyjęcie Komunii Świętej
– Pozdrowienie Pokoju
– Zaproszenie do Stołu Pańskiego
– "Baranku Boży"
– Rozdawanie Sakramentu Ołtarza
  • Liturgia pokomunijna
– Antyfona
– Kolekta pokomunijna
  • Zakończenie
– Rozesłanie
Błogosławieństwo
– Pieśń końcowa
– Postludium

PrzypisyEdytuj