Nano-FTIR

nano-FTIR – nanospektroskopia w podczerwieni z transformatą Fouriera (z ang. nanoscale Fourier Transformed Infrared Spectroscopy) – technika spektroskopii w podczerwieni umożliwiająca chemiczną i strukturalną charakteryzację takich materiałów jak: ciała stałe i półprzewodniki[1][2][3][4][5][6], materiały kompozytowe, organiczne[7][8][9], polimery[1][7][10][11][12] oraz biomateriały[7][9][13] w skali nanometrycznej w zakresie spektralnym 400–4500 cm−1 z rozdzielczością przestrzenną przekraczającą limit dyfrakcyjny Rayleigha[5][10][14]. Pierwsza prezentacja układu nano-FTIR przeprowadzona została w 2006 roku w Instytucie Biochemii im. Maxa Plancka (MPIB) w Niemczech, natomiast w 2007 roku utworzone zostało niemieckie przedsiębiorstwo, spin-off, neaspec GmbH[15], które dwa lata później przygotowało pierwszy komercyjnie dostępny układ[16][17]. Nano-FTIR jest techniką komplementarną do innych metod pomiarowych wykorzystujących mikroskop ze skanującą sondą, takich jak: wzmocniona na ostrzu spektroskopia Ramana (TERS), skaningowa mikroskopia optyczna pola bliskiego (SNOM) oraz spektroskopia w podczerwieni połączoną z mikroskopią sił atomowych (AFM-IR).

nano-FTIR – zdjęcie układu
Mikroskop nano-FTIR produkcji neaspec GmbH znajdujący się na terenie Uniwersytetu Warszawskiego

Podstawy działaniaEdytuj

Układ nano-FTIR składa się z szerokopasmowego źródła promieniowania elektromagnetycznego oraz spektrometru FTIR opartego na asymetrycznym interferometrze Michelsona, w którym na końcu jednego z ramion znajduje się sonda mikroskopu sił atomowych[1][4]. Zastosowanie układu interferometrycznego pozwala znacząco zwiększyć skuteczność detekcji sygnału rozproszonego w wyniku konstruktywnej interferencji z wiązką odniesienia[18] oraz umożliwić jednoczesny pomiar takich wielkości jak amplituda s i faza φ bliskiego pola, które związane są z lokalnymi właściwościami optycznymi badanego materiału[11].

 
Schemat budowy układu nano-FTIR

Zastosowanie mikroskopu AFM w urządzeniu umożliwia jednoczesne rejestrowanie topografii powierzchni oraz widm absorpcji w podczerwieni z rozdzielczością przestrzenną zależną tylko od średnicy ostrza sondy i znacząco przekraczającą limit dyfrakcyjny (do 10 nm)[10][3]. W tym celu ostrze AFM, pokryte metaliczną warstwą, oświetlane jest przez polichromatyczne źródło podczerwieni, co powoduje wytworzenie tzw. nano-ogniska (z ang. nano-focus)[19]. Oświetlanie ostrza (sondy) realizowane jest przez zwierciadło paraboliczne, które jednocześnie pełni funkcję kolektora światła wstecznie rozproszonego[1].

Oświetlanie metalicznej sondy AFM powoduje kumulację ładunku elektrycznego na jej końcu w wyniku oddziaływania padającej fali elektromagnetycznej, a dokładniej jej składowej pola elektrycznego, ze swobodnymi nośnikami w metalu. W rezultacie działanie ostrza sondy można porównać do nano-anteny[20], w której skumulowany ładunek elektryczny wytwarza na jej końcu zlokalizowane pole elektryczne[21][22].

W momencie kontaktu ostrza z próbką, w wyniku indukowania lokalnego pola zanikającego (z ang. evanescent field) zaobserwować można występowanie oddziaływania w polu bliskim pomiędzy ostrzem a powierzchnią próbki[22]. Efekt ten maleje nieliniowo z odległością sondy od badanej powierzchni[22]. Prowadzi to do modyfikacji światła wstecznie rozpraszanego przez ostrze, które zbierane jest przez zwierciadło paraboliczne, a następnie rejestrowane przez detektor. Badanie lokalnych właściwości spektroskopowych odbywa się poprzez skanowanie powierzchni punkt po punkcie przez sondę pokrytą metaliczną warstwą z jednoczesnym pomiarem widma w podczerwieni przy użyciu źródła światła i interferometru. W praktyce najczęściej wykonuje się pomiary w pojedynczych punktach, co znacząco skraca czas pomiaru[7][18].

Mierzone wielkościEdytuj

 
Przykładowy pomiar widma nano-FTIR zmierzonego na krysztale SiO2 o grubości około 30 nm. W porównaniu z obrazem topografii powierzchni, obraz odbicia w obszarze SiO2 jest wklęsły. Wynika to z właściwości optycznych krzemionki, dla której współczynnik odbicia jest mniejszy, niż dla krystalicznego krzemu. Przedstawione widmo nano-FTIR zawiera charakterystyczne drganie rozciągające Si-O-Si.

Do opisu oddziaływania w polu bliskim, które występuje pomiędzy ostrzem a próbką wykorzystuje się tzw. współczynnik rozpraszania   wyrażany w postaci wielkości zespolonej[23]:

 

gdzie   oraz   oznaczają odpowiednio amplitudę i fazę pola bliskiego. Współczynnik rozpraszania   łączy ze sobą składowe pola elektrycznego: padającą   i rozproszoną   w następującej postaci:

 

Całkowita wartość rozpraszanego pola elektrycznego   jest sumą dwóch składowych: składowej tła   związanej z oddziaływaniem próbki i padającego światła w polu dalekim (z ang. far field) oraz składowej pola bliskiego   wynikającej z dipolowego oddziaływania pomiędzy ostrzem a próbką:

 

Mierzona przez detektor intensywność sygnału rozproszonego   jest proporcjonalna do kwadratu modułu natężenia rozpraszanego pola elektrycznego:

 

W praktyce składowa tła jest wielkością niepożądaną, dlatego dąży się do zminimalizowania jej wkładu podczas pomiaru. W tym celu wykorzystuje się metodę detekcji fazoczułej (z ang. lock-in), w której mierzony sygnał optyczny modulowany jest ze stałą częstotliwością. Realizuje się to przez wykorzystanie mikroskopu sił atomowych, który pracuje w trybie kontaktu przerywanego (z ang. tapping mode), w którym sonda cyklicznie uderza badaną powierzchnię z zadaną częstotliwością   (zwykle wynoszącą około 250 kHz). Wprowadza dodatkową modulację mierzonego sygnału, wówczas natężenie modulowanego pola elektrycznego wyrażone jest przez:

 

gdzie:

  oraz
 

natomiast   oznacza n-ty rząd współczynników Fouriera dla   i   w postaci zespolonej[19].

Istotną zaletą oddziaływania w polu bliskim jest jego nieliniowy zanik wraz ze wzrostem odległości ostrza od powierzchni próbki. Dzięki temu, sygnały wyższych harmonicznych   (dla n=2, 3 itd.) zawierają wkład pochodzący od sygnału bliskiego pola. Obserwowany sygnał tła nie zależy od odległości ostrza od próbki, jedynie zmienia się wraz z lokalnymi właściwościami powierzchni, przez co jego udział w sygnałach wyższych harmonicznych zanika. Ostatecznie, przy założeniu że wartość   dla wyższych rzędów demodulacji (n>1) jest pomijalna, intensywność sygnału rozpraszania dla drugiego i wyższych rzędów demodulacji wyznaczana jest w postaci:

 

Z powyższego równania wynika, że każda harmoniczna rejestrowanego sygnału zawiera czynnik   związany z udziałem tła, dlatego całkowita kompensacja tła w mierzonym sygnale możliwa jest przy zastosowaniu dodatkowej detekcji interferometrycznej, która umożliwia rejestrację sygnału bliskiego pola w postaci amplitudy   i fazy   pozbawioną udziału tła[24][25].

Normalizacja widmEdytuj

Podobnie jak w klasycznej spektroskopii FTIR, widma nano-FTIR muszą zostać znormalizowane. Dokonuje się jej w celu zminimalizowania wpływu działania aparatury na otrzymane wyniki oraz umożliwieniu jakościowej analizy widm otrzymanych m.in. w różnych zakresach spektralnych, odstępach czasu lub przy wykorzystaniu innych parametrów eksperymentalnych. W odróżnieniu do techniki FTIR, źródłem sygnału pola bliskiego jest oddziaływanie pomiędzy próbką a sondą, dlatego też pomiar tła bez wykorzystania materiału odniesienia (np. w powietrzu) jest bezcelowy. W tym celu wykorzystuje się materiały, które w badanym zakresie widma nie wykazują absorpcji oraz innych zjawisk rezonansowych, np. wzbudzania polarytonów: ekscytonowych, fononowych lub plazmonowych. Najczęściej wykorzystywanymi materiałami odniesienia w pomiarach nano-FTIR są złoto oraz krzem. Proces normalizacji widma nano-FTIR składa się z dwóch etapów: w pierwszej kolejności dokonuje się pomiaru widma na materiale referencyjnym, a następnie wykonywany jest pomiar widma materiału badanego z zachowaniem tych samych parametrów eksperymentalnych (amplituda drgań dźwigni AFM, zakres i rozdzielczość spektralna, mocy źródła promieniowania).

Wynikiem transformcji Fouriera interferogramu otrzymanego dla pomiaru referencyjnego są dwie wielkości: amplituda odniesienia   oraz faza odniesienia  

Normalizacja widma nano-FTIR dokonywana jest na podstawie odniesienia sygnałów amplitudy   oraz fazy   badanego materiału do sygnałów referencyjnych i wyrażona są w postaci:   oraz  

Źródła promieniowaniaEdytuj

Dostępne komercyjnie spektrometry nano-FTIR[1] wyposażone są w szerokopasmowe źródła promieniowania laserowego, które generują światło podczerwone w oparciu o optykę nieliniową (różnicową generację częstotliwości – DFG) w zakresie tzw. molekularnego odcisku palca 700 – 2200 cm−1 i 2500 – 4000 cm−1 o łącznej mocy około 1 mW. Możliwe jest również wykorzystanie źródeł promieniowania termicznego[18] oraz lamp łukowych[cyt], stosowanych w klasycznych układach do spektroskopii w podczerwieni, jednakże z uwagi na niewielką moc optyczną (rzędu pikowatów) oraz rozwój technik laserowych nie znalazły one powszechnego zastosowania.

Istotnym przełomem w rozwoju techniki nano-FTIR było wykorzystanie promieniowania synchrotronowego[6][26][27], które umożliwiło wykonywanie badań w znacznie szerszym zakresie spektralnym.

ZastosowaniaEdytuj

Technika nano-FTIR, dzięki możliwości badania lokalnych właściwości absorpcyjnych z jednoczesnym uzyskiwaniem informacji o topografii powierzchni badanej próbki z rozdzielczością przestrzenną na poziomie 20 nm znajduje szerokie zastosowanie w badaniach:

 • materiałów krystalicznych[26] i cienkich warstw[1][6][27] poprzez analizę lokalnych właściwości fizycznych (przewodnictwa, efektów rezonansowych), mechanicznych (naprężeń) oraz obserwację efektów fizykochemicznych (np. korozji lub katalizy), struktury minerałów;
 • półprzewodników – określanie lokalnej koncentracji nośników[2][4][5];
 • materiałów kompozytowych poprzez charakteryzację ich struktury[2], i koncentracji[7];
 • polimerów, umożliwiając analizę chemiczną[1][11][12], rozróżnienie odmian polimorficznych oraz ich uporządkowania[10][12];
 • materiałów biologicznych, w tym: błon komórkowych[13], struktury kości, włosów kompleksów białek[9] oraz ich struktury drugorzędowej[9], obrazowanie pojedynczych wirusów[8][9].

PrzypisyEdytuj

 1. a b c d e f Marta Autore i inni, Substrate Matters: Surface-Polariton Enhanced Infrared Nanospectroscopy of Molecular Vibrations, „Nano Letters”, 19 (11), 2019, s. 8066–8073, DOI10.1021/acs.nanolett.9b03257, ISSN 1530-6984 [dostęp 2019-12-13].
 2. a b c Martin Lewin i inni, Nanospectroscopy of Infrared Phonon Resonance Enables Local Quantification of Electronic Properties in Doped SrTiO3 Ceramics, „Advanced Functional Materials”, 28 (42), 2018, s. 1802834, DOI10.1002/adfm.201802834, ISSN 1616-301X [dostęp 2019-12-13].
 3. a b R. Hillenbrand, T. Taubner, F. Keilmann, Phonon-enhanced light–matter interaction at the nanometre scale, „Nature”, 418 (6894), 2002, s. 159–162, DOI10.1038/nature00899, ISSN 1476-4687 [dostęp 2019-12-13] (ang.).
 4. a b c B. Knoll, F. Keilmann, Infrared conductivity mapping for nanoelectronics, „Applied Physics Letters”, 77 (24), 2000, s. 3980–3982, DOI10.1063/1.1330756, ISSN 0003-6951 [dostęp 2019-12-13] (ang.).
 5. a b c A.J. Huber i inni, Simultaneous IR Material Recognition and Conductivity Mapping by Nanoscale Near-Field Microscopy, „Advanced Materials”, 19 (17), 2007, s. 2209–2212, DOI10.1002/adma.200602303, ISSN 1521-4095 [dostęp 2019-12-13].
 6. a b c Piotr Patoka i inni, Nanoscale plasmonic phenomena in CVD-grown MoS_2 monolayer revealed by ultra-broadband synchrotron radiation based nano-FTIR spectroscopy and near-field microscopy, „Optics Express”, 24 (2), 2016, s. 1154, DOI10.1364/oe.24.001154, ISSN 1094-4087 [dostęp 2019-12-13].
 7. a b c d e Iban Amenabar i inni, Hyperspectral infrared nanoimaging of organic samples based on Fourier transform infrared nanospectroscopy, „Nature Communications”, 8 (1), 2017, s. 1–10, DOI10.1038/ncomms14402, ISSN 2041-1723 [dostęp 2019-12-13] (ang.).
 8. a b Markus Brehm i inni, Infrared Spectroscopic Mapping of Single Nanoparticles and Viruses at Nanoscale Resolution, „Nano Letters”, 6 (7), 2006, s. 1307–1310, DOI10.1021/nl0610836, ISSN 1530-6984 [dostęp 2019-12-13].
 9. a b c d e Iban Amenabar i inni, Structural analysis and mapping of individual protein complexes by infrared nanospectroscopy, „Nature Communications”, 4 (1), 2013, s. 1–9, DOI10.1038/ncomms3890, ISSN 2041-1723 [dostęp 2019-12-13] (ang.).
 10. a b c d Florian Huth i inni, Nano-FTIR Absorption Spectroscopy of Molecular Fingerprints at 20 nm Spatial Resolution, „Nano Letters”, 12 (8), 2012, s. 3973–3978, DOI10.1021/nl301159v, ISSN 1530-6984 [dostęp 2019-12-13].
 11. a b c Alexander A. Govyadinov i inni, Quantitative Measurement of Local Infrared Absorption and Dielectric Function with Tip-Enhanced Near-Field Microscopy, „The Journal of Physical Chemistry Letters”, 4 (9), 2013, s. 1526–1531, DOI10.1021/jz400453r [dostęp 2019-12-13].
 12. a b c Michaela Meyns, Sebastian Primpke, Gunnar Gerdts, Library based identification and characterisation of polymers with nano-FTIR and IR-sSNOM imaging, „arXiv:1906.10243 [physics]”, 24 czerwca 2019, arXiv:1906.10243 [dostęp 2019-12-13].
 13. a b Adrian Cernescu i inni, Label-Free Infrared Spectroscopy and Imaging of Single Phospholipid Bilayers with Nanoscale Resolution, „Analytical Chemistry”, 90 (17), 2018, s. 10179–10186, DOI10.1021/acs.analchem.8b00485, ISSN 0003-2700 [dostęp 2019-12-13].
 14. David Richards i inni, Near-field microscopy by elastic light scattering from a tip, „Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences”, 362 (1817), 2004, s. 787–805, DOI10.1098/rsta.2003.1347 [dostęp 2019-12-13].
 15. Home, neaspec GmbH [dostęp 2019-12-13] (ang.).
 16. Nanad Ocellic, Rainer Hillenbrand, OPTICALDEVICEFORMEASURINGMODULATEDSIGNALLIGHT, nr patentu WO2007/039210Al, 12 kwietnia 2007 [dostęp 2019-12-13].
 17. About neaspec, neaspec GmbH [dostęp 2019-12-13] (ang.).
 18. a b c F. Huth i inni, Infrared-spectroscopic nanoimaging with a thermal source, „Nature Materials”, 10 (5), 2011, s. 352–356, DOI10.1038/nmat3006, ISSN 1476-1122 [dostęp 2019-12-13] (ang.).
 19. a b T. Taubner, F. Keilmann, R. Hillenbrand, Nanoscale-resolved subsurface imaging by scattering-type near-field optical microscopy, „Optics Express”, 13 (22), 2005, s. 8893, DOI10.1364/opex.13.008893, ISSN 1094-4087 [dostęp 2019-12-13].
 20. Lukas Novotny, Bert Hecht, Principles of Nano-Optics, Cambridge: Cambridge University Press, 2006, DOI10.1017/cbo9780511813535, ISBN 978-0-511-81353-5 [dostęp 2019-12-13].
 21. K.B. Crozier i inni, Optical antennas: Resonators for local field enhancement, „Journal of Applied Physics”, 94 (7), 2003, s. 4632–4642, DOI10.1063/1.1602956, ISSN 0021-8979 [dostęp 2019-12-13].
 22. a b c A. Cvitkovic, N. Ocelic, R. Hillenbrand, Analytical model for quantitative prediction of material contrasts in scattering-type near-field optical microscopy, „Optics Express”, 15 (14), 2007, s. 8550–8565, DOI10.1364/OE.15.008550, ISSN 1094-4087 [dostęp 2019-12-13] (ang.).
 23. G. Wurtz, R. Bachelot, P. Royer, Imaging a GaAlAs laser diode in operation using apertureless scanning near-field optical microscopy, „The European Physical Journal Applied Physics”, 5 (3), 1999, s. 269–275, DOI10.1051/epjap:1999139, ISSN 1286-0042 [dostęp 2019-12-13].
 24. Nenad Ocelic, Andreas Huber, Rainer Hillenbrand, Pseudoheterodyne detection for background-free near-field spectroscopy, „Applied Physics Letters”, 89 (10), 2006, s. 101124, DOI10.1063/1.2348781, ISSN 0003-6951 [dostęp 2019-12-13].
 25. A. Huber i inni, Near-field imaging of mid-infrared surface phonon polariton propagation, „Applied Physics Letters”, 87 (8), 2005, s. 081103, DOI10.1063/1.2032595, ISSN 0003-6951 [dostęp 2019-12-13].
 26. a b Peter Hermann i inni, Near-field imaging and nano-Fourier-transform infrared spectroscopy using broadband synchrotron radiation, „Optics Express”, 21 (3), 2013, s. 2913, DOI10.1364/oe.21.002913, ISSN 1094-4087 [dostęp 2019-12-13].
 27. a b Omar Khatib i inni, Far Infrared Synchrotron Near-Field Nanoimaging and Nanospectroscopy, „ACS Photonics”, 5 (7), 2018, s. 2773–2779, DOI10.1021/acsphotonics.8b00565, ISSN 2330-4022 [dostęp 2019-12-13].