Oddział przedsiębiorstwa

Oddział przedsiębiorstwa – miejsce prowadzenia działalności, które stanowi prawnie zależną część instytucji i które realizuje bezpośrednio wszystkie lub niektóre spośród transakcji nieodłącznie związanych z działalnością instytucji[1].

W Polsce jest to, zgodnie z definicją legalną zawartą w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywanej przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności[2].

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego Edytuj

Przedsiębiorstwa zagraniczne mogą tworzyć swoje oddziały w Polsce. Celem takich oddziałów jest działalność produkcyjna, co odróżnia oddział od przedstawicielstwa, które może jedynie prowadzić działalność w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego[3].

Oddziały przedsiębiorstw z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą w Polsce działać na tych samych zasadach, co polskie przedsiębiorstwa.

Pojęcie to jest bliskie pojęciu zakładu przedsiębiorstwa zagranicznego.

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. (CELEX: 32013R0575).
  2. Art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2022 r. poz. 470), dalej: „ustawa”.
  3. Art. 22 ustawy.