Organizator publicznego transportu zbiorowego

Organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze.

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora polega w szczególności na:

  • negocjowaniu i zatwierdzaniu zmian do umowy z operatorem;
  • ocenie i kontroli realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  • kontroli nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;
  • współpracy przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;
  • analizie realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
  • dokonywaniu zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;
  • zatwierdzaniu rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji w przypadku przewozów wykonywanych na podstawie potwierdzenia zgłoszenia przewozu;
  • administrowaniu systemem informacji dla pasażera[1].

Organizator publicznego transportu kolejowego to organizator publicznego transportu zbiorowego w zakresie odnoszącym się do pasażerskich przewozów kolejowych[2]. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora w zakresie linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy w ramach transportu kolejowego odbywa się we współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej[2].

PrzypisyEdytuj