Organizator publicznego transportu zbiorowego

Organizator publicznego transportu zbiorowego – właściwa jednostka samorządu terytorialnego albo minister właściwy do spraw transportu, zapewniający funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze. Ponadto gminy, powiaty i województwa mogą tworzyć, w zależności od rodzaju jednostek samorządu terytorialnego, różne formy porozumień i związków (międzygminne, powiatów, powiatowo-gminne, metropolitalne), w tym porozumienia między województwami[1].

Organizator publicznego transportu zbiorowego realizuje trzy główne zadania[1]:

  • planowanie rozwoju transportu,
  • organizowanie publicznego transportu zbiorowego,
  • zarządzanie publicznym transportem zbiorowym.

Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora polega w szczególności na:

Organizator publicznego transportu kolejowego to organizator publicznego transportu zbiorowego w zakresie odnoszącym się do pasażerskich przewozów kolejowych[3]. Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym przez organizatora w zakresie linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy w ramach transportu kolejowego odbywa się we współpracy z zarządcą infrastruktury kolejowej[3].

Przypisy edytuj

  1. a b Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich oraz w wojewódzkich przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2328).
  2. Dz.U. z 2023 r. poz. 2778.
  3. a b Dz.U. z 2021 r. poz. 1984.