Piękna Wieś Opolska

Piękna Wieś Opolskakonkurs w woj. opolskim, organizowany corocznie od 1999 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego celem wybrania oraz docenienia społeczności lokalne w budowie i zagospodarowania miejscowości. W programie mogą wziąć miejscowości wiejskie, lecz nie przysiółki. Miejscowość jest zgłaszana przez gminę wraz z odpowiednią dokumentacją.

KategorieEdytuj

Konkurs obejmuje kategorie:

 • A. Wieś przyszłości - nagroda dla laureatów z lat 1999 - 2007
 • B. Najpiękniejsza wieś - miejscowości wiejskie wyłączywszy przysiółki
 • C. Najlepszy start w odnowie wsi - miejscowość, która zgłosiła się w programie Odnowy Wsi
 • D. Najpiękniejsza zagroda wiejska - zagroda na terenie wsi, niekoniecznie prowadząca działalność rolniczą, będąca miejscem zamieszkania dla jednego z członków rodziny.
 • E. Najpiękniejszy projekt odnowy wsi - przedsięwzięcia zakończone po 2005 roku.

Wśród ocenianych elementów dla kategorii A są:

 • Ogólnodostępna sala przystosowania do przedsięwzięć szkoleniowych
 • Ogólnodostępna sala komputerowa
 • Internet dostępny dla większości mieszkańców
 • Strona www wsi - pełniąca funkcję platformę komunikacji pomiędzy mieszkańcami. Źródło informacji o życiu wsi.
 • "Dom Mieszkańców" - miejsce spotkań społeczności lokalnej wspieranej przez personel (etatowy lub wolontariuszy)
 • Urządzone centrum miejscowości z funkcją spotkań plenerowych
 • Zorganizowane przywództwo wsi zaangażowane i zarządzające rozwojem wsi
 • Sprecyzowana wizja wsi - strategia rozwoju, plany działania krótko- i długookresowego
 • Ustalone i wdrażane projekty wzmacniające tożsamość i życie wspólnotowe wsi, działanie na rzecz oferty wsi dla społeczeństwa, przedsięwzięcia kształtujące przestrzeń publiczną.
 • Współpraca zewnętrzna, uczestnictwo w programach współpracy

Dla kategorii B i C oceniane są:

 • estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu wiejskiego (tereny i obiekty publiczne, posesje prywatne, elementy kwitnące)
 • przedsięwzięcia publiczne
 • umiejętność planowania przestrzennego wsi
 • współdziałanie grup lokalnych, stowarzyszeń na rzecz dalszego rozwoju wsi
 • zachowanie tożsamości historycznej, kulturowej produkty lokalne
 • umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizyty komisji konkursowej

Kategoria D (zagroda wiejska):

 • spójność z krajobrazem
 • estetyka, urządzenie i funkcjonalność obejścia
 • zaangażowania właścicieli w odnowę wsi i życie społeczno - gospodarcze wsi
 • Wpływ na wieś: praca, nowe funkcje, kooperacja w zakresie odnowy wsi i globalen sieci Web.
 • umiejętność prezentowania zagrody

Kategoria E (projekt odnowy wsi):

 • pomysłowość, innowacyjność i wzorcowy charakter projektu
 • spójność z planem odnowy wsi oraz powiązanie z innymi projektami
 • zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację projektu
 • oddziaływanie projektu
 • udokumentowanie stanu wyjściowego i realizacji - umiejętność prezentacji projektu dla komisji