Potestas - w prawie publicznym antycznego Rzymu był to termin określający władzę niższą (cywilną) od imperium. W czasach republiki potestas posiadali niżsi urzędnicy rzymscy: edylowie, trybuni ludowi (tribunicia potestas).

W okresie królewskim potestas przysługiwało królom, jako potestas regia (władza królewska).

W prawie prywatnym potestas posiadali ojcowie rodzin - patria potestas - nad innymi jej członkami.