Rada dzielnicy

organ uchwałodawczy dzielnicy miasta

Rada dzielnicy (rada osiedla, rada okręgu) – organ jednostki pomocniczej gminy w Polsce.

Sesja inauguracyjna Rady Osiedla Piątkowo w Poznaniu (2011)

Organem uchwałodawczym dzielnicy jest rada o liczbie radnych:

  • 15, jeżeli na obszarze dzielnicy zamieszkuje do 20 tys. mieszkańców,
  • 21, gdy liczba mieszkańców jest większa od 20 tys.

Do jej zadań należą m.in.: prowadzenie gospodarki finansowej danej jednostki pomocniczej, wybór i odwoływanie organu wykonawczego dzielnicy. Niektórym radom dzielnic statuty poszczególnych miast przyznały prawo inicjatywy uchwałodawczej w radzie miasta (np. Warszawa i Kraków). Inne kompetencje rady dzielnicy, sposób wybierania jej członków oraz pozostałe aspekty działania rady określa ustawa o samorządzie gminnym, statut miasta i statut danej dzielnicy.

Organem wykonawczym w dzielnicy jest zarząd. Na czele zarządu stoi przewodniczący.

Rada gminy może ustalić diety dla przewodniczącego lub wszystkich radnych (np. Warszawa i Kraków). W pozostałych przypadkach funkcje te sprawowane są społecznie (np. Częstochowa, Gdynia).

W Warszawie utworzenie rad dzielnicy jest obowiązkowe (co wynika z tzw. ustawy warszawskiej), a wybory odbywają się na zasadach ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy.

Oznaczenie siedziby rady dzielnicy

Do zadań rady dzielnicy (osiedla) należą m.in.: rozwiązywanie istotnych problemów dzielnic, stały kontakt z mieszkańcami dzielnic (np. poprzez stałe dyżury członków rad), przyjmowanie wniosków i skarg mieszkańców dotyczących dzielnic, współpraca z komisjami i radnymi rady miasta i opiniowanie spraw dotyczących dzielnic, a następnie informowanie o nich mieszkańców dzielnic, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw zmierzających do poprawy życia mieszkańców dzielnic (np. w zakresie komunikacji miejskiej, zagospodarowania przestrzennego dzielnic, ochrony środowiska), współpraca z policją, strażą miejską, strażą pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz przeciwdziałania patologiom społecznym na terenie dzielnicy[1].

Podstawa prawna edytuj

Rada dzielnicy działa na mocy uchwały rady gminy, co wynika z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40). Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Nazwa edytuj

Występują różne nazwy jednostek pomocniczych gminy takie jak:

Przypisy edytuj

  1. Rada Miasta Lublin: Statut Rady Dzielnicy Wrotków. [w:] Uchwały Rady Miasta: V Kadencja Rady Miasta (2006-2010): Sesja nr XXIX z dnia 2009-02-19 [on-line]. [dostęp 2009-08-11]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-03-23)].
  2. https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=103571
  3. Statuty Dzielnic- Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa - BIP MK. www.bip.krakow.pl. [dostęp 2022-09-18].
  4. Lista Rad Dzielnic 2019-2024. gdansk.pl. [dostęp 2023-03-24].
  5. Wybory do rad osiedli 2021 [SERWIS SPECJALNY]. www.wroclaw.pl. [dostęp 2022-09-18].
  6. 30 lat samorządu osiedlowego we Wrocławiu. www.wroclaw.pl. [dostęp 2022-09-18].
  7. Rady Okręgów | www.torun.pl. www.torun.pl. [dostęp 2022-09-18].