Otwórz menu główne

Jednostka pomocnicza gminy

lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce
Podział administracyjny miasta Police na osiedla: 1 – Anny Jagiellonki, 2 – Dąbrówka, 3 – Gryfitów, 4 – Jasienica, 5 – Księcia Bogusława X, 6 – Mścięcino, 7 – Stare Miasto
Podział gminy Mielno na jednostki pomocnicze – sołectwa

Jednostka pomocnicza gminy – lokalna wspólnota samorządowa mieszkańców części gminy w Polsce. Jednostki są ustanawiane przez radę gminy (miasta). Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice, osiedla i inne (np. cyrkuły, dystrykty, subdystrykty, sioła, przysiółki, kolonie, okręgi, obwody, rejony, rewiry)[1][2]. Jednostki nie posiadają osobowości prawnej. Jednostka pomocnicza gminy stanowi strukturę społeczno-terytorialną, która przejmuje na swoim terytorium realizację zadań publicznych, ułatwiając gminie wykonywanie jej zadań[2]. Szczególną kompetencją, przysługującą wyłącznie sołectwom, jest dysponowanie (od 2009 r.) funduszem sołeckim.

Spis treści

Obręb i granice jednostkiEdytuj

Jednostka pomocnicza gminy może obejmować jedną miejscowość, część miejscowości lub kilka miejscowości. W jednej miejscowości może być ustanowionych kilka jednostek pomocniczych. Również części miast mogą stanowić jednostki pomocnicze.

Jednostką pomocniczą może być również całe miasto położone na terenie gminy[3] (np. Moryń, Łobez).

Jednostki pomocnicze mogą zostać podzielone na mniejsze jednostki, zwane „jednostkami niższego rzędu”[4]. Na przykład w Warszawie dzielnice, będące jednostkami pomocniczymi, podzielone są na „jednostki pomocnicze niższego rzędu”[5] takie jak osiedla, kolonie, a nawet sołectwa.

Nie istnieją przepisy regulujące sposób ustalania granic jednostek pomocniczych. Oznacza to, że jednostki pomocnicze mogą mieć granice niezgodne z granicami obrębów ewidencyjnych i rejonów statystycznych. Istnieje przepis nakazujący przy ustalaniu granic obrębów uwzględnianie przebiegu granic innych jednostek podziału terytorialnego państwa, w szczególności rejonów statystycznych, obwodów spisowych, sołectw, dzielnic lub osiedli, a na obszarach wiejskich – obszaru wsi oraz przyległych do tej jednostki osadniczej i z nią związanych obiektów fizjograficznych[6].

UstanowienieEdytuj

Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy[3].

Najczęściej tworzone są: sołectwa, dzielnice i osiedla. Przeważnie sołectwa są ustanawiane na obszarach o charakterze wiejskim, a dzielnice i osiedla w miastach. Możliwość utworzenia sołectwa w mieście nie jest prawnie wykluczona[7] i są przypadki, gdzie tę formę się wykorzystuje (np. Siewierz, Koniecpol, Czechowice-Dziedzice)[2]. Podobnie tworzenie osiedli w gminach wiejskich (np. osiedle Ziętek w gminie Krupski Młyn[8]). Możliwe jest także utworzenie jednostek pomocniczych, o nazwie jednostka pomocnicza. Taka sytuacja ma miejsce np. w Katowicach[9].

Sytuacja ustrojowo-prawna dzielnicy i osiedla jest identyczna. Jedyną różnicą jest ich wielkość, co może wiązać się z przyjęciem za organ uchwałodawczy – ogólne zebranie mieszkańców[2].

Ustanowienie jednostek pomocniczych gminy jest fakultatywne i zależy od decyzji władz lokalnych. Obszar gminy może być podzielony na jednostki pomocnicze, ale nie musi – zależy to od władz gminy i mieszkańców. Jedynym wyjątkiem jest Warszawa, w której, na mocy tzw. ustawy warszawskiej, utworzenie jednostek pomocniczych zwanych „dzielnicami” jest obowiązkowe[10].

W sprawach łączenia, dzielenia lub znoszenia jednostek pomocniczych rozstrzyga rada gminy[2].

OrganyEdytuj

Jednostki pomocnicze mają własne organy uchwałodawcze (stanowiące i kontrolne) i wykonawcze[11]. Rada gminy uchwala statut jednostki pomocniczej, w którym zawarte są organizacja i zadania organów, a także ordynacja wyborcza do nich. W statucie określona jest także organizacja i zakres działania jednostek niższego rzędu wchodzących ewentualnie w skład jednostki[4]. Zgodnie z orzecznictwem sądów, statut każdej jednostki pomocniczej w danej gminie powinien być zindywidualizowany (nie sprawiać wrażenia, że statuty są w tej giminie pisane z jednego szablonu).

Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie. Organem uchwałodawczym w osiedlu lub dzielnicy jest rada, o liczbie członków ustalonej przez statut, jednak nie więcej niż 21. Maksymalna liczba członków jednostki do 20 tys. mieszkańców wynosi 15. Istnieje także możliwość, by organem uchwałodawczym osiedla było ogólne zebranie mieszkańców (czym ustawodawca zasygnalizował, że osiedle jest jednostką mniejszą od dzielnicy). Zebranie wiejskie, ogólne zebranie mieszkańców lub rada wyłaniają organ wykonawczy jednostki pomocniczej[11].

Organem wykonawczym sołectwa jest sołtys, a dzielnicy lub osiedla – zarząd. Sołtys i przewodniczący zarządu jednostki pomocniczej korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym[11], z wyjątkiem przewodniczącego zarządu jednostki nazwanej inaczej niż dzielnicą, osiedlem lub sołectwem. Nazwy i organy jednostek pomocniczych o nazwach innych niż dzielnica, osiedle i sołectwo są dowolnie ustalane przez radę gminy.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Protokół Nr 25/08 z posiedzenia Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej Rady M. St. Warszawy z dnia 24 kwietnia 2008 r. Urząd M. St. Warszawy.
 2. a b c d e Komentarz do art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.01.142.1591). W: Gabriela Jyż, Zbigniew Pławecki, Andrzej Szewc: Samorząd gminny. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, 2005. ISBN 83-7416-225-2.
 3. a b Art. 5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506).
 4. a b Art. 35 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506).
 5. Nazwa jednostek niższego rzędu przyjęta w statutach dzielnic miasta stołecznego Warszawy.
 6. § 7 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U. z 2019 r. poz. 393).
 7. Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lutego 2014 r. (II OSK 2910/13), stwierdzając m.in. Rozważania te prowadzą, z jednej strony, do uznania że w określonych sytuacjach możliwe jest utworzenie (istnienie) sołectwa w mieście, a z drugiej, że możliwość ta musi być rozważana w granicach i na podstawie prawa, a zatem że dopuszczalne jest ich tworzenie jedynie na terenach, którym można przypisać cechy obszarów wiejskich w rozumieniu wcześniej wskazanym. Taka konkluzja wynika zarówno z wykładni językowej, jak i celowościowej (funkcjonalnej), systemowej, historycznej. Tym samym w określonych sytuacjach możliwe jest utworzenie (istnienie) sołectwa w mieście, ale w granicach i na podstawie prawa.
 8. Rada Gminy Krupski Młyn: Uchwała Nr XXXIV/208/97 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 16 października 1997 r. w sprawie: utworzenia jednostki pomocniczej o nazwie " Osiedle Ziętek" oraz nadania jej statutu a także w sprawie zmiany granic miejscowości Krupski Młyn. 2015-06-03. [dostęp 2019-02-12].
 9. BIP UM Katowice, 8 marca 2016 [dostęp 2018-06-04] [zarchiwizowane z adresu 2016-03-08].
 10. Art. 5 Ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1817).
 11. a b c Art. 36 i art. 37 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506).