Sąd Konstytucyjny (Słowenia)

sąd konstytucyjny

Sąd Konstytucyjny[a][1][4], Trybunał Konstytucyjny[b][5] (słoweń. Ustavno sodišče Republike Slovenije, US RS) – sąd konstytucyjny Słowenii z siedzibą w Lublanie.

Sąd Konstytucyjny[a]
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ilustracja
Siedziba Sądu Konstytucyjnego przy ul. Beethovena 10 w Lublanie
Obszar właściwości

Republika Słowenii

Podstawa prawna

Konstytucja Republiki Słowenii (art. 160-167)[1],
Ustawa o Sądzie Konstytucyjnym[2],
Regulamin postępowania przed Sądem Konstytucyjnym[3]

Organizacja wewnętrzna
Przewodniczy

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego

Funkcjonowanie
Okres funkcjonowania

od 25 czerwca 1991

Siedziba

Lublana

Język urzędowy

język słoweński

Strona internetowa
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Słowenia
Godło Słowenii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Słowenii

Wikiprojekt Polityka

HistoriaEdytuj

W wyniku uchwalenia w 1963 roku nowej konstytucji SFRJ przeprowadzającej reformę ustrojową Jugosławii, zostały utworzone sądy konstytucyjne federalnych jednostek Jugosławii w tym Sąd Konstytucyjny Socjalistycznej Republiki Słowenii. 5 czerwca 1963 roku został powołany pierwszy skład sędziowski (przewodniczący i 8 sędziów). W wyniku ogłoszenia niepodległości Republiki Słowenii 25 czerwca 1991 roku dotychczasowy sąd konstytucyjny republiki stał się sądem konstytucyjnym suwerennego państwa, a na mocy konstytucji Słowenii z 23 grudnia 1991 roku wprowadzającej trójpodział władzy stał się niezależnym i najwyższym organem sądowym w zakresie konstytucyjnym[6][4].

SkładEdytuj

Zgodnie z konstytucją Sąd Konstytucyjny składa się z dziewięciu sędziów wybranych przez Zgromadzenie Państwowe spośród kandydatów przedstawionych przez prezydenta[7]. Kandydatem może być zawodowy prawnik[7], który ukończył 40 rok życia[8]. Sędzia wybierany jest na dziewięcioletnią kadencję bez możliwości reelekcji. Po upływie tego okresu nadal sprawuje swój urząd do czasu wyboru swojego następcy[9]. Sędziom przysługuje immunitet taki jak posłom Zgromadzenia Państwowego[10]. Opróżnienie urzędu sędziego przed upływem dziewięciu lat może nastąpić jedynie w przypadku zrzeczenia się sędziego, skazania go na karę pozbawienia wolności za przestępstwo karne lub uznanie trwałej niezdolności do pełnienia urzędu[11]. Stanowiska sędziego Sądu Konstytucyjnego nie można łączyć ze sprawowaniem funkcji lub pracą w organach państwowych, władzach samorządowych, partiach politycznych i związkach zawodowych oraz członkostwem w organach zarządzających lub kontrolujących spółki, instytuty i spółdzielnie, jak i pracą zawodową i zarobkową, z wyjątkiem zawodu nauczyciela akademickiego[12][4].

Sędziowie ze swojego grona wybierają Przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego na trzyletnią kadencję[7].

Sędziowie Sądu Konstytucyjnego (Sodniki Ustavnega sodišča)[13]
Lp. Sędzia Okres pełnienia funkcji Uwagi
od do
1. dr. Janez Šinkovec 25 czerwca 1991[c][14] 8 stycznia 1998 2. zastępca przewodniczącego (1997–1998)
2. dr. Lovro Šturm 25 czerwca 1991[d][14] 19 grudnia 1998 1. przewodniczący (1991–1994)
3. dr. Peter Jambrek 25 czerwca 1991[d][14] 19 grudnia 1998 3. przewodniczący (1997–1998)
4. dr. Anton Perenič 25 czerwca 1991[d][14] 30 września 1992
5. dr. Anton Jerovšek 25 czerwca 1991[d][14] 19 grudnia 1998 2. przewodniczący (1994–1997)
6. mag. Matevž Krivic 25 czerwca 1991[d][14] 19 grudnia 1998 3. zastępca przewodniczącego (1998)
7. mag. Janez Snoj 12 lutego 1992 31 marca 1998
8. dr. Lojze Ude 25 maja 1993 24 maja 2002 4. zastępca przewodniczącego (1998–2001)
9. dr. Boštjan Zupančič 25 maja 1993 31 października 1998
10. Franc Testen 25 maja 1993 24 maja 2002 4. przewodniczący (1998–2001)
1. zastępca przewodniczącego (1994–1997)
11. dr. Miroslava Geč-Korošec 9 stycznia 1998 1 października 2000
12. prof. dr. Dragica Wedam Lukić 1 kwietnia 1998 31 marca 2007 5. przewodniczący (2001–2004)
13. prof. dr. Janez Čebulj 31 października 1998 27 marca 2008 6. przewodniczący (2004–2007)
5. zastępca przewodniczącego (2001–2004)
sekretarz generalny (1993–1998)
14. Lojze Janko 31 października 1998 30 października 2007
15. prof. dr. Mirjam Škrk 31 października 1998 27 marca 2008 6. zastępcaprzewodniczący (2004–2007)
16. Milojka Modrijan 31 października 1998 20 listopada 2007
17. prof. dr. Zvonko Fišer 18 grudnia 1998 27 marca 2008
18. prof. dr. Ciril Ribičič 19 grudnia 2000 18 grudnia 2009 7. zastępcaprzewodniczący (2007–2009))
19. Jože Tratnik 25 maja 2002 15 lipca 2011 7. przewodniczący (2007–2010)
20. mag. Marija Krisper Kramberger 25 maja 2002 13 września 2010
21. prof. dr. Franc Grad 1 kwietnia 2007 31 stycznia 2008
22. mag. Miroslav Mozetič 31 października 2007 30 października 2016 9. przewodniczący (2013–2016)
8. zastępca przewodniczącego (2010–2013)
23. mag. Marta Klampfer 20 listopada 2007 19 listopada 2016
24. dr. Mitja Deisinger 27 marca 2008 26 marca 2017
25. Jasna Pogačar 27 marca 2008 26 marca 2017
26. Jan Zobec 27 marca 2008 26 marca 2017
27. prof. dr. Ernest Petrič 25 kwietnia 2008 24 kwietnia 2017 8. przewodniczący (2010–2013)
28. dr. Jadranka Sovdat 19 grudnia 2009 18 grudnia 2018 10. przewodniczący (2016–2018)
9. zastępca przewodniczącego (2013–2016)
sekretarz generalny (1999–2009)
29. dr. Etelka Korpič – Horvat 28 września 2010 27 września 2019 10. zastępca przewodniczącego (2016–2019)
30. dr. Dunja Jadek Pensa 15 lipca 2011 10 listopada 2021
31. doc. dr. Špelca Mežnar 31 października 2016 nadal
32. Marko Šorli 20 listopada 2016 nadal
33. akad. prof. dr. Marijan Pavčnik 27 marca 2017 nadal
34. prof. dr. Matej Accetto 27 marca 2017 nadal 12. przewodniczący (2021–nadal)
11. zastępca przewodniczącego (2019–2021)
35. prof. dr. dr. Klemen Jaklič 27 marca 2017 nadal
36. prof. dr. Rajko Knez 27 marca 2017 nadal 11. przewodniczący (2019–2021)
37. prof. dr. Katja Šugman Stubbs 19 grudnia 2018 nadal
38. doc. dr. Rok Čeferin 28 września 2019 nadal 12. zastępca przewodniczącego (2021–nadal)
39. prof. dr. Rok Svetlič 11 listopada 2021 nadal

KompetencjeEdytuj

Do głównych kompetencji Sądu Konstytucyjnego należy badanie zgodności umów międzynarodowych z konstytucją, ustaw z konstytucją, umowami międzynarodowymi i zasadami prawa międzynarodowego, aktów normatywnych niższego rzędu niż ustawa i aktów normatywnych samorządów lokalnych z konstytucją i ustawami oraz aktów wykonawczych z konstytucją, ustawami i aktami normatywnymi niższego rzędu. Sąd Konstytucyjny rozpatruje również skargi konstytucyjne dotyczące naruszenia praw człowieka i podstawowych wolności. Rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy władzami państwowymi a samorządowymi, samorządami, sądami a pozostałymi organami państwa oraz między Zgromadzeniem Państwowym, Prezydentem Republiki i Rządem. Sąd Konstytucyjny orzeka również w sprawach sprzeczności działalności partii politycznych z konstytucją[15][4][16].

Sąd Konstytucyjny rozpatruje również skargi dotyczące decyzji o stwierdzeniu prawidłowości wyboru posła[17]. Sąd Konstytucyjny jest też sądem właściwym do rozpatrywania postawienia przez Zgromadzenie Państwowe w stan oskarżenia Prezydenta Republiki, Premiera lub ministra z powodu naruszenia konstytucji lub ustawy w związku z pełnieniem urzędu (popełnienie deliktu konstytucyjnego)[18][4][16].

Zgodnie z konstytucją Sądowi Konstytucyjnemu w drodze ustawy można powierzyć inne sprawy nieokreślone w Konstytucji[15]. Na podstawie tego zapisu rozpatruje on odwołania od decyzji Zgromadzenia Państwowego w sprawie wyboru posła do Parlamentu Europejskiego, odwołania od decyzji Rady Państwa w sprawie niepotwierdzenia mandatu jej członków, na wniosek Zgromadzenia Państwowego ocenia konstytucyjne konsekwencje wynikające z odroczenia wprowadzenia ustawy lub jej odrzucenia, orzeka o ważności decyzji Zgromadzenia Państwowego o niezwołaniu referendum w celu zmiany Konstytucji oraz o konstytucyjności decyzji Zgromadzenia Państwowego o rozwiązaniu rady gminy lub odwołaniu burmistrza. Na wniosek rady gminy ocenia konstytucyjność i legalność decyzji tej rady o zwołanie referendum[19].

OrganizacjaEdytuj

Sąd Konstytucyjny podejmuje decyzje większością głosów wszystkich sędziów, z wyjątkiem skarg konstytucyjnych, które mogą być rozpatrywane w pomniejszonym składzie[20] oraz procesu usunięcia prezydenta, premiera lub ministra z urzędu, gdzie jest potrzeba większości 2/3 wszystkich sędziów[18]. Sąd Konstytucyjny orzeka podczas sesji plenarnych, w których poza sędziami uczestniczą również Sekretarz Generalny Sądu Konstytucyjnego[e] i doradca Sądu Konstytucyjnego[e], któremu przydzielono sprawę[21]. Obradom przewodniczy Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego, a w przypadku jego nieobecności jest zastępowany według starszeństwa sędziów, określonego w następującej kolejności:[22]

 1. Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego,
 2. Zastępca Przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego,
 3. sędziowie Sądu Konstytucyjnego według kolejności rozpoczynania sprawowania urzędu sędziego Sądu Konstytucyjnego. W przypadku kilku sędziów, którzy rozpoczęli je w tym samym czasie decyduje kolejność urodzin.

Decyzje w sprawach administracyjnych i organizacyjnych podejmowane są na sesjach administracyjnych[23][21]. Podczas nich dokonuje się także wyboru przewodniczącego, zastępcy, sekretarza generalnego.

Skargi konstytucyjne rozpatrywane są przez jedną z trzech trzyosobowych izb sądu konstytucyjnego: izby cywilnej, izby karnej i izby administracyjnej[24][21].

Sprawy wpływające do Sądu Konstytucyjnego przypisywane są sędziemu tego sądu według alfabetycznie ułożonej listy sędziów. Skargi konstytucyjne przypisywane są w sposób analogiczny według alfabetycznych list danej izby[22]. Do każdej sprawy sekretarz generalny przypisuje również doradcę Sądu Konstytucyjnego[21].

PrzewodniczącyEdytuj

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego (Predsednik Ustavnega sodišča) wybierany jest przez sędziów Sądu Konstytucyjnego spośród własnego grona w głosowaniu tajnym większością ponad połowy głosów wszystkich sędziów, przeprowadzonym podczas sesji administracyjnej. Kadencja przewodniczącego trwa trzy lata z możliwością reelekcji[25][26]. Do zadań przewodniczącego, poza wykonywaniem obowiązków sędziego należy koordynowania prac Sądu Konstytucyjnego, zwoływanie i przewodniczenie sesjom sądu, podpisywanie decyzji i orzeczeń Sądu Konstytucyjnego, reprezentowanie Sądu Konstytucyjnego w kontaktach z innymi organami władzy państwowej, kierowanie współpracą z zagranicznymi sądami konstytucyjnymi i organizacjami międzynarodowymi oraz nadzorowanie administracji sądowej[27].

Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego (Predsedniki Ustavnega sodišča)[13]
Lp. Okres pełnienia funkcji Sędzia Okres zasiadania w Sądzie Konstytucyjnym
od do od do
1. 25 czerwca 1991 24 kwietnia 1994 dr. Peter Jambrek 25 czerwca 1991[d][14] 19 grudnia 1998
2. 25 kwietnia 1994 24 kwietnia 1997 dr. Anton Jerovšek 25 czerwca 1991[d][14] 19 grudnia 1998
3. 25 kwietnia 1997 30 października 1998 dr. Lovro Šturm 25 czerwca 1991[d][14] 19 grudnia 1998
4. 11 listopada 1998 10 listopada 2001 Franc Testen 25 maja 1993 24 maja 2002
5. 11 listopada 2001 10 listopada 2004 prof. dr. Dragica Wedam Lukić 1 kwietnia 1998 31 marca 2007
6. 11 listopada 2004 10 listopada 2007 prof. dr. Janez Čebulj 31 października 1998 27 marca 2008
7. 11 listopada 2007 10 listopada 2010 Jože Tratnik 25 maja 2002 15 lipca 2011
8. 11 listopada 2010 10 listopada 2013 prof. dr. Ernest Petrič 25 kwietnia 2008 24 kwietnia 2017
9. 11 listopada 2013 30 października 2016 mag. Miroslav Mozetič 31 października 2007 30 października 2016
10. 31 października 2016 18 grudnia 2018 dr. Jadranka Sovdat 19 grudnia 2009 18 grudnia 2018
11. 19 grudnia 2018 15 grudnia 2021 prof. dr. Rajko Knez 25 kwietnia 2017 nadal
12. 15 grudnia 2021 nadal prof. dr. Matej Accetto 27 marca 2017 nadal

Zastępca PrzewodniczącegoEdytuj

Zastępca Przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego (Podpredsednik Ustavnega sodišča) wybierany jest w ten sam sposób, co przewodniczący, a do jego zadań poza pełnieniem obowiązków sędziego, należy sprawowanie funkcji przypadających przewodniczącemu w czasie jego nieobecności[28][26].

Zastępcy Przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego (Namestniki in podpredsedniki Ustavnega sodišča)[13]
Lp. Okres pełnienia funkcji Sędzia Okres zasiadania w Sądzie Konstytucyjnym
od do od do
1. 25 kwietnia 1994 24 kwietnia 1997 Franc Testen 25 maja 1993 24 maja 2002
2. 25 kwietnia 1997 8 stycznia 1998 dr Janez Šinkovec 25 czerwca 1991[c][14] 8 stycznia 1998
3. 9 stycznia 1998 30 października 1998 mag. Matevž Krivic 25 czerwca 1991[d][14] 19 grudnia 1998
4. 12 listopada 1998 10 listopada 2001 dr Lojze Ude 25 maja 1993 24 maja 2002
5. 11 listopada 2001 10 listopada 2004 dr Janez Čebulj 31 października 1998 27 marca 2008
6. 11 listopada 2004 10 listopada 2007 dr Mirjam Škrk 31 października 1998 27 marca 2008
7. 11 listopada 2007 18 grudnia 2009 dr Ciril Ribičič 19 grudnia 2000 18 grudnia 2009
8. 11 stycznia 2010 10 listopada 2013 mag. Miroslav Mozetič 31 października 2007 30 października 2016
9. 11 listopada 2013 30 października 2016 dr Jadranka Sovdat 19 grudnia 2009 18 grudnia 2018
10. 31 października 2016 27 września 2019 dr Etelka Korpič – Horvat 28 września 2010 27 września 2019
11. 28 września 2019 15 grudnia 2021 prof. dr. Matej Accetto 27 marca 2017 nadal
12. 15 grudnia 2021 nadal doc. dr. Rok Čeferin 28 września 2019 nadal

Sekretarz GeneralnyEdytuj

Sekretarz Generalny Sądu Konstytucyjnego (Generalni sekretar Ustavnega sodišča) powoływany i odwoływany jest przez Sąd Konstytucyjny[29] podczas sesji administracyjnej decyzją ponad połowy wszystkich sędziów[30]. Kandydatem na to stanowisko może być prawnik posiadający zdany egzamin adwokacki lub doktorat z prawa i dziesięcioletni staż pracy w zawodach, dla których wymagane jest wykształcenie prawnicze[31]. Sekretarz generalny reprezentuje Przewodniczącego Sądu Konstytucyjnego w sprawach poza postępowaniami sądowymi prowadzonymi przed Sądem Konstytucyjnym[21]. Jest szefem Sądu Konstytucyjnego, bezpośrednim dysponentem budżetu sądu i przełożonym pracowników sądu[32]. Kieruje pracami Sekretariatu Sądu Konstytucyjnego[30]. Do obowiązków sekretarza należy również uczestnictwo w obradach Sądu Konstytucyjnego i poszczególnych izb, jest też sekretarzem rady redakcyjnej[33]. Rozpatruje wnioski skierowane do sądu w sprawach niepodlegających kompetencji Sądu Konstytucyjnego, sporządzając wyjaśnienie dla wnioskodawcy tłumaczące braku możliwości rozpatrzenia sprawy przez Sąd Konstytucyjny. Udziela wyjaśnień dotyczących odwołań i sprzeciwów od decyzji oraz wniosków Sądu Konstytucyjnego[34]. Na wniosek Sekretarza Generalnego Sąd Konstytucyjny powołuje Zastępcę Sekretarza Generalnego (namestnik generalnega sekretarja), który zastępuje go w czasie jego nieobecności oraz Asystentów Sekretarza Generalnego (pomočniki generalnega sekretarja), którym powierza kierowanie pracami doradców i przekazuje część obowiązków wynikających z kompetencji Sekretarza Generalnego[35].

Sekretarze Generalni Sądu Konstytucyjnego (Generalni sekretarji Ustavnega sodišča)[13]
Lp. Imię i nazwisko Okres pełnienia funkcji
od do
1. Milan Baškovič 25 czerwca 1991 28 lutego 1993
2. dr. Janez Čebulj 1 maja 1993 30 października 1998
3. mag. Jadranka Sovdat 29 stycznia 1999 18 grudnia 2009
4. dr. Erik Kerševan 1 lutego 2010 31 lipca 2012
5. dr. Sebastian Nerad 3 października 2012 nadal

Sekretariat Sądu KonstytucyjnegoEdytuj

Sekretariat Sądu Konstytucyjnego (sekretariat Ustavnega sodišča) zapewnia obsługę merytoryczną, techniczną, finansową i administracyjną sądu[21]. Jednostki organizacyjne sekretariatu:[36]

 • Departament Doradztwa Prawnego (strokovna služba) – w jego skład wchodzą doradcy Sądu Konstytucyjnego powołani przez Sąd Konstytucyjny[37], do których zadań należy przygotowanie analiz, opinii, sprawozdań i projektów decyzji, w sprawach prowadzonych przed Sądem Konstytucyjnym[38]. Pracami doradców kierują zastępca i asystenci Sekretarza Generalnego (namestnik in pomočniki generalnega sekretarja), którzy również wykonują obowiązki doradców w skomplikowanych sprawach[21].
 • Departament Analiz i Współpracy Międzynarodowej (služba za analize in mednarodno sodelovanje) – do jego zadań należy gromadzenie danych i informacji o charakterze prawnym na potrzebny doradców Sądu Konstytucyjnego, przygotowanie materiałów prawnych i analiz na potrzeby rozpraw, oraz podstaw prawnych do akt sądowych, tłumaczenie orzeczeń Sądu Konstytucyjnego na język angielski oraz organizacja współpracy międzynarodowej sądu[39]; Pracami jednostki kieruje Szef Departamentu (predstojnik službe) mianowany przez Sąd Konstytucyjny na wniosek Sekretarza Generalnego[40].
 • Departament Informatyki i Dokumentacji (služba za informatiko in dokumentacijo) – zapewnia obsługę informatyczną sądu, archiwizuje akta sądowe i obsługuję bibliotekę sądu[41]. Pracami jednostki kieruje Szef Departamentu (predstojnik službe) mianowany przez Sąd Konstytucyjny na wniosek Sekretarza Generalnego[42].
 • Biuro Główne (glavna pisarna) – zapewnia obsługę administracyjno-biurową sądu, przyjmuje wnioski, podania, decyzje i pozostałe dokumenty, prowadzi rejestry, rozsyła materiały na sesje plenarne i posiedzenia izb, publikuje decyzje, uchwały i orzeczenia Sądu Konstytucyjnego w Dzienniku Urzędowym Republiki Słowenii lub w innych dziennikach urzędowych[43]. Pracami jednostki kieruje Szef Biura Głównego (vodja glavne pisarne) mianowany przez Sąd Konstytucyjny na wniosek Sekretarza Generalnego[44].
 • Departament Spraw Ogólnych i Finansowych (služba za splošne in finančne zadeve) – zapewnia obsługę finansowo-księgową, kadrową, administracyjną i techniczną sądu oraz przeprowadza lub zapewnia szkolenia pracowników[45]. Jednostką kieruje Dyrektor Departamentu (direktor službe) mianowany przez Sąd Konstytucyjny na wniosek Sekretarza Generalnego[46]. Dyrektor zatwierdza również plan finansowy sądu[21].

UwagiEdytuj

 1. a b nazwa zgodna z polskim tłumaczeniem Konstytucji Republiki Słowenii
 2. alternatywna nazwa stosowana przez część autorów w polskojęzycznej literaturze przedmiotu
 3. a b od 9 stycznia 1990 sędzia Sądu Konstytucyjnego Socjalistycznej Republiki Słowenii
 4. a b c d e f g h i od 30 października 1990 sędzia Sądu Konstytucyjnego Socjalistycznej Republiki Słowenii
 5. a b bez prawa udziału w głosowaniu

PrzypisyEdytuj

 1. a b Konstytucja Republiki Słowenii 2009 ↓.
 2. Ustawa o Sądzie Konstytucyjnym ↓.
 3. Regulamin postępowania przed Sądem Konstytucyjnym ↓.
 4. a b c d e Rybicki 2012 ↓, s. 101-108.
 5. Wojnicki 2013 ↓, s. 13.
 6. Ustavno sodišče Republike Slovenije 2011b ↓.
 7. a b c art. 163 Konstytucji Republiki Słowenii
 8. art. 9 ZUstS (Uradni list RS, št. 64/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 109/2012)
 9. art. 165 Konstytucji Republiki Słowenii
 10. art. 167 Konstytucji Republiki Słowenii
 11. art. 164 Konstytucji Republiki Słowenii
 12. art. 16 ust. 1 ZUstS (Uradni list RS, št. 64/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 109/2012)
 13. a b c d Ustavno sodišče Republike Slovenije 2011d ↓.
 14. a b c d e f g h i j k Ustavno sodišče Republike Slovenije 2011e ↓.
 15. a b art. 160 Konstytucji Republiki Słowenii
 16. a b Wojnicki 2013 ↓, s. 13-15.
 17. art. 82 Konstytucji Republiki Słowenii
 18. a b art. 109 i 119 Konstytucji Republiki Słowenii
 19. Ustavno sodišče Republike Slovenije 2011a ↓.
 20. art. 162 Konstytucji Republiki Słowenii
 21. a b c d e f g h Ustavno sodišče Republike Slovenije 2011c ↓.
 22. a b art. 5 ust. 2 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 23. art. 10 ust. 3 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 24. art. 10 ust. 2 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 25. art. 10 ust. 1 ZUstS (Uradni list RS, št. 64/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 109/2012)
 26. a b art. 6 i 7 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 27. art. 8 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 28. art. 10 ust. 2 ZUstS (Uradni list RS, št. 64/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 109/2012)
 29. art. 7 ust. 1 ZUstS (Uradni list RS, št. 64/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 109/2012)
 30. a b art. 14 ust. 4 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 31. art. 14 ust. 5 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 32. art. 14 ust. 3 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 33. art. 14 ust. 2 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 34. art. 21a ZUstS (Uradni list RS, št. 64/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 109/2012)
 35. art. 15 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 36. art. 13 ust. 1 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 37. art. 7 ust. 2 ZUstS (Uradni list RS, št. 64/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 109/2012)
 38. art. 16 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 39. art. 17 ust. 1 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 40. art. 17 ust. 2 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 41. art. 18 ust. 1 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 42. art. 18 ust. 2 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 43. art. 19 ust. 1 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 44. art. 19 ust. 2 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 45. art. 20 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)
 46. art. 21 Regulaminu postępowania przed Sądem Konstytucyjnym (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17)

BibliografiaEdytuj