Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (SUiKZP), najczęściej określane w skrócie jako studium uwarunkowań lub studium - przed 24 września 2023 r. dokument sporządzany dla całego obszaru gminy, określający w sposób ogólny politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania[1]. Od 24 września 2023 r. nie uchwala się już co do zasady studium, lecz plan ogólny gminy, z tym że dotychczasowe studium zachowuje moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2025 r. i może być zmieniane[2].

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kierunki rozwoju układu komunikacyjnego

Funkcja i miejsce w systemie planistycznym

edytuj

Pojęcie studium do systemu planistycznego wprowadziła ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994[3]. Studium było podstawowym dokumentem kreującym politykę przestrzenną gminy. Obok miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego było aktem planowania przestrzennego i w systemie planistycznym zaliczane było do aktów planowania ogólnego[4]. Nie było aktem prawa miejscowego[5], a więc nie zawierało przepisów powszechnie obowiązujących i nie mogło być podstawą do wydania decyzji administracyjnych. Miało za to charakter aktu kierownictwa wewnętrznego, obowiązującego w systemie organów gminy. Wiązało wójta, burmistrza, prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego[6] i służyło koordynacji ustaleń tych planów.

Wśród funkcji zadań studium wymieniane było również ukazanie gospodarczych i przestrzennych perspektyw rozwoju (swego rodzaju funkcja promocyjna)[7].

Treść i forma studium

edytuj

Przedmiotem studium były treści:

 • związane ze stanem istniejącym, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno–gospodarczej gminy i uwarunkowań jej rozwoju dająca rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju,
 • określające kierunki rozwoju przestrzennego i zasady polityki przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte przez samorządy lokalne.

Budowa studium

edytuj

Studium składało się z następujących elementów[8]:

 1. Część określająca uwarunkowania (w formie tekstowej i graficznej),
 2. Część tekstowa zawierająca ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy,
 3. Rysunek studium, przedstawiający w formie graficznej ustalenia z pkt. 2,
 4. Uzasadnienie zawierające objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium.

Wymagana zawartość studium, z podziałem na uwarunkowania (uwzględniane) i kierunki (określane)[9]:

Uwarunkowania Kierunki
Uwzględniało się uwarunkowania wynikające z:
 • dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
 • stanu:
 • warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
 • zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
 • potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
 • stanu prawnego gruntów;
 • występowania:
  • obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
  • obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
  • udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;
  • terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
 • zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
 • wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

Określało się:

 • kierunki:
  • zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
  • rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
 • kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
 • kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
 • obszary oraz zasady ochrony:
 • obszary, na których rozmieszczone miały być inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym;
 • obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz obszary przestrzeni publicznej;
 • obszary, dla których:
  • gmina zamierzała sporządzić plan miejscowy w tym wymagające zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
  • obowiązkowe było sporządzenie planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych, w tym wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości
 • obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
 • obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
 • obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej;
 • obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
 • granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
 • inne obszary problemowe, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie;
 • obszary, na których rozmieszczone miały być urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł, o mocy przekraczającej 100 kW oraz ich strefy ochronne[10].

Rysunek studium

edytuj

Poza ustaleniami dotyczącymi kierunków zagospodarowania gminy[11], rysunek studium zawierał także wiele elementów o charakterze informacyjnym, m.in. granice obszarów i obiekty chronione na podstawie przepisów odrębnych[12]. Nie było określonych standardów zapisu ustaleń na rysunku, jednak stosowane oznaczenia i symbole powinny były umożliwiać porównanie ustaleń studium z projektem planu miejscowego[13].

Przy sporządzaniu studium mogły być wykorzystywane mapy zasadnicze, katastralne, ortofotomapy itd. Sam rysunek sporządzany był w skali od 1:5000 do 1:25000 na mapie topograficznej[14].

Technika wykonania rysunków w poszczególnych gminach mogła się znacznie różnić, zwłaszcza poziomem szczegółowości (od przypominających MPZP i wskazujących dokładnie przeznaczenie terenu, do bardzo ogólnych posługujących się wskaźnikami). Utrudniało to ich porównywanie. Wiele gmin dzieliło ustalenia tematycznie (infrastruktura techniczna, transport, środowisko, mieszkalnictwo itd.) i sporządzało rysunki dla poszczególnych zagadnień.

Tryb opracowania i uchwalenia

edytuj
 1. Uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzania studium.
 2. Czynności wójta (burmistrza, prezydenta miasta):
  • ogłoszenie o uchwale (w prasie, w obwieszczeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze),
  • ustanowienie co najmniej 21-dniowego terminu na składanie wniosków dotyczących studium,
  • pisemne zawiadomienie organów doradczo-opiniodawczych,
  • sporządzenie projektu z jednoczesnym rozpatrzeniem złożonych wniosków,
  • zaopiniowanie projektu przez właściwą komisję architektoniczno-urbanistyczną,
  • uzgodnienie projektu z zarządem województwa,
  • uzgodnienie projektu z wojewodą,
  • zaopiniowanie projektu przez:
   • starostę powiatowego,
   • gminy sąsiadujące,
   • wojewódzkiego konserwatora zabytków,
   • wojewódzkiego inspektora sanitarnego,
   • regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
   • inne właściwe organy (m.in. wojska, ochrony granic, bezpieczeństwa państwa, nadzoru górniczego, administracji geologicznej)
  • wniesienie ewentualnych poprawek;
  • ogłoszenie o wyłożeniu projektu (co najmniej 7 dni przed wyłożeniem);
  • wyłożenie projektu (na co najmniej 21 dni) i dyskusja publiczna o projekcie;
  • ustanowienie co najmniej 21-dniowego terminu do wnoszenia uwag;
  • przedstawienie radzie gminy projektu studium wraz z listą nieuwzględnionych uwag.
 3. Uchwała rady gminy w przedmiocie przyjęcia studium.
 4. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje uchwałę z załącznikami i dokumentami do oceny zgodności z przepisami prawa właściwemu wojewodzie.

Dokument przyjmowany był uchwałą rady gminy, przy czym zarówno tekst, jak rysunek studium stanowiły załączniki do tej uchwały[15] (w przeciwieństwie do planu miejscowego, którego tekst jest treścią uchwały).

Każda zmiana studium odbywała się w takim trybie, w jakim jest ono uchwalane (tak samo jak w przypadku planu miejscowego)[16]. W przypadku uzupełnienia studium o pojedyncze ustalenia, efektem był ujednolicony tekst i rysunek, z wyróżnieniem zmian[17].

Od listopada 2008 roku dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy konieczne było również przeprowadzenie, równolegle do procedury planistycznej, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko[18]. Procedura ta wiąże się między innymi z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko.

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w brzmieniu obowiązującym do 23 września 2023 r.
 2. Art. 65 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1688)
 3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym [uchylona w 2003] (Dz.U. z 1994 r. nr 89, poz. 415)
 4. P. Kwaśniak, "Plan miejscowy...", str. 52.
 5. Art. 9 ust. 5 ustawy
 6. poprzez wymóg stwierdzenia przez Radę nienaruszania ustaleń studium przez plan, przed jego uchwaleniem - art. 20 ust. 1 ustawy
 7. P. Kwaśniak, "Plan miejscowy...", str. 58.
 8. § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 9. Art. 10 ust 1 i 2 ustawy
 10. Art. 10 ust. 2a ustawy
 11. elementy wymienione w art. 10 ust. 2 ustawy
 12. § 6 ust. 2 rozporządzenia
 13. § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia
 14. § 6 ust. 1 rozporządzenia
 15. Art 12 ust. 1 ustawy
 16. Art. 27 ustawy
 17. § 8 ust. 2 rozporządzenia
 18. Art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bibliografia

edytuj
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r. poz. 503)
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2405)
 • Piotr Kwaśniak: Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o. o., 2007. ISBN 978-83-7334-882-0.

Linki zewnętrzne

edytuj