System prawa equity (ang. equity - słuszność) – system prawny w krajach anglosaskich gdzie stosowane jest tzw. common law.

Jego celem jest rozwiązywanie sporów pomiędzy stronami, lecz nie na podstawie istniejącego już orzecznictwa ale na podstawie zasad: conscience - sumienia, fairness - uczciwości i justness - sprawiedliwości. Zastosowanie zasad equity jest możliwe tylko wówczas, gdy strony nie miały do tej pory konfliktów z prawem, ale ich uprawnienia czy roszczenia pozostają ze sobą w sprzeczności. Tak więc system ten różni się w sposób zasadniczy zarówno od prawa pozytywnego (stanowionego), jak i od "common law" (prawa opierającego się na precedensach).

Najważniejszą cechą equity jest więc brak stałych reguł i przepisów (istnieją jedynie pewne ogólne wytyczne odnoszące się raczej do sposobu rozstrzygania sporu niż do właściwego kształtowania stosunków prawnych) oraz orzekanie sądu zgodnie z własnym sumieniem i poczuciem zdrowego rozsądku. Jest to bowiem prawo bardzo łatwo poddające się zmianom i elastyczne. Obecnie trudno już mówić o systemie equity zarówno w USA, jak i w Wielkiej Brytanii, gdyż jego większość została włączona do prawa precedensowego.