Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż/(8/2012) Pawski - Andros64

Wniosek o arbitraż w sprawie Pawski - Andros64

Strony konfliktu:

Bezpośrednia przyczyna złożenia wniosku:

 • roczna blokada ID nałożona na wikipedystę Pawski, z pominięciem udziału drugiej strony (w osobie wikipedysty Andros64) w konflikcie.

Pośrednia przyczyna złożenia wniosku:

 • wieloletni spór personalno-merytoryczny pomiędzy użytkownikami Pawski i Andros64 w licznych artykułach, niejednokrotnie skutkujący obustronną blokadą ID.

Próby rozwiązania długoterminowego sporu:

 • dyskusje merytoryczne między stronami konfliktu,
 • powtarzające się upomnienia administratorskie,
 • kilkakrotne blokady prewencyjne o różnej rozpiętości czasowej,
 • wielokrotny udział administratorki Loraine w amortyzowaniu stopnia zaognienia konfliktu.

Przedmiot żądania:

 • kara dyscyplinarna w postaci rocznej blokady ID wikipedysty Andros64,
 • tymczasowe objęcie zakazem edytowania użytkownika Andros64, na czas toczącego się postępowania.


UZASADNIENIE

Dnia 31 sierpnia 2012 roku została nałożona na moją osobę, przez administratora Gdarin, blokada ID na czas jednego roku. Bezpośrednią przyczyną blokady (jak wskazano) były "kolejne wojny edycyjne" w haśle Koliszczyzna. Pośrednimi przyczynami wskazanym i przez użytkownika Gdarin na mojej stronie dyskusji były ([1]):

 1. brak umiejętności współpracy m.in. w haśle Koliszczyzna i w jego dyskusji, wyrażający się:
  • uporczywe przywracanie własnej wersji,
  • manipulowanie opisem zmian,
  • zarzucanie oponentowi posługiwanie się dla obrony swoich racji osobą administratorki,
 2. bogaty rejestr wcześniejszych blokad i upomnień.

Jak wskazałem w treści żądania, moja inicjatywa w postaci niniejszego wniosku nie zmierza do wykazania mojej niewinności. Jestem w pełni świadomy, że uchybiłem kolejny raz tutejszym zasadą poprzez toczenie wojny edycyjnej z użytkownikiem wskazanym jako druga strona spory, co potwierdzają moje wielokrotne uwagi o możliwości blokady, wypowiadane podczas różnych złożonych dyskusji, kierowane pod adresem mojego adwersarza w osobie Pana Androsa64. Godzę się na karę nałożoną wobec mnie, chociaż wydaje mi się, że jest ona zbyt surowa w stosunku do tego co swoim działaniem merytorycznym wniosłem na portal Wikipedii jako jeden z najaktywniejszych wikipedystów. Jednak tutaj ocena należała do administratora, nie do mnie, z czym oczywiście się godzę.

Nie mogę jednak przystać na rażący sposób potraktowania mojej osoby w stosunku do drugiej strony konfliktu – czyli osoby Pana Androsa64. Administrator Gdarin ukarał mnie za "kolejne wojny edycyjne" pomijając zasadniczy fakt, że wojna edycyjna (jak każda inna wojna) dotyczy dwóch stron konfliktu. W moim wypadku stwierdził ów administrator, że toczyłem wojnę sam ze sobą. W haśle Koliszczyzna jednak wyraźnie widać, że tak nie było – Pan Andsros64 był drugą stroną konfliktu o czym świadczą następujące rewerty w postaci powołanej „wojny edycyjnej” -> [2], [3], [4]. Była to trzykrotna próba przeforsowania swojego subiektywnego punktu widzenia (analogicznie i ja dokonałem również 3 powrotów do poprzedniej wersji). Dlatego zarówno powód nałożenia blokady („kolejne wojny edycyjne”) jak i dowód z historii edycji artykułu Koliszczyzna jednoznacznie wskazują, że do wojny edycyjnej doszło między mną a Panem Androsem64. Ponad to administrator Gdarin zwracają się już po nałożeniu blokady w moją stronę ze słowami „ostrzegałem Cię niedawno, że ponowne takie zachowanie skończy się dłuższą blokadą” pominął kolejny podstawowy fakt – ostrzeżenie to dotyczyło zdarzenia podczas, którego nałożył tygodniową blokadę zarówno na mnie, jak i Pana Androsa64. Dlatego ostrzeżenie powinno obowiązywać i tego użytkownika.

Pośrednie wskazane przyczyny blokady to:

 • „uporczywe przywracanie własnej wersji” – zarzut powinien dotyczy także drugiej strony konfliktu,
 • „manipulowanie opisem zmian” – subiektywna ocena administratora, przywołana bez podania uzasadnienia. Jeśli mielibyśmy rozważać, kto był w tej kwestii subiektywny, to należałoby wziąć pod uwagę to, że wersja popierana przeze mnie była poparta źródłem naukowym, natomiast Pana Androsa64 takiego protegowania nie posiadała,
 • „zarzucanie oponentowi posługiwanie się dla obrony swoich racji osobą administratorki” - tutaj administrator przekroczył swoje uprawnienie. Uczestnikiem dyskusji była osoba administratorki na która powołuje się Pan Gdarin, które swobodnie mogła zwrócić uwagę w tej kwestii (dotyczącej jej bezpośrednio) i nie potrzebowała tutaj wyręczyciela. Poza tym takie twierdzenia administratora Gdarin w oderwaniu od kontekstu całościowej sprawy i poprzednich analogicznych jest bezprzedmiotowe i nieadekwatne. Po trzecie analogicznie mógłby Pan Gdarin napisać, że wers wyżej od tych słów użytkownik Andros64 zarzucił mi (swojemu oponentowi) "że forsuje bez przerwy swoimi edycjami definicję koliszczyzny jako aktu pospolitego bandytyzmu".

W tym miejscu (z uwagi, że sprawa powinna być rozpatrywana w kontekście dotychczasowej, długoletniej działalności nas obu na portalu Wikipedii) chciałbym zaznaczyć, że ja ze swojej strony nigdy nie ubliżyłem bezpośrednio użytkownikowi Andros64 i nie zasugerowałem mu braków zdrowotnych lub innych. Natomiast Pan ten niejednokrotnie prezentował poziom niezasługujący na jakąkolwiek akceptację tutejszych administratorów, a jedynie na automatyczną długoletnią blokadę. Niestety za każdym razem unikał jakiejkolwiek odpowiedzialności (raz skończyło się na delikatnym upomnieniu), mimo że słowa te padały w większości w obecności Pani Loraine, jak i kilkakrotnie zwracałem się do Loraine o interwencje wobec poniżającego traktowania mojej osoby (chociażby -> [5]). Na moją prośbę o podanie źródeł do bronionych argumentów otrzymałem kiedy następującą sugestię od Pana Androsa64: "ma pan drobną sprawę do weryfikacji. Do dzieła. Wreszcie coś konkretnego do roboty.", na gruncie innego artykułu zarzucał mi ten Pan konfabulacje i ironizował niekulturalnie jakobym edytował Wikipedię przy pomocy telefonu porozumiewając się z przyjacielem - "proszę nie konfabulować,że czytał Pan monografię. Może znowu info od znajomego przez telefon?" ([6]), nakazywał mi także „się nie odzywać” i sugerował brak umiejętności czytania ([7]), ponad to byłem już przez tego użytkownika nazywany tak antypatycznie i inwazyjnie jak -> "użytkownik specjalnej troski" ([8]), a także jako "młot pneumatyczny" ([9].

 • „bogaty rejestr wcześniejszych blokad i upomnień” – analogiczny rejestr posiada użytkownik Andros64.

Postępowanie administratora było po pierwsze pozbawione logicznych przesłanek poprzez uznanie, że „wojna edycyjna” była prowadzona przez jedna stronę konfliktu. Po drugie w kilku miejscach (zarzut manipulacji i zarzucania oponentowi posługiwanie się dla obrony swoich racji osobą administratorki) argumentacja wikipedysty Gdarin była osobistą dywagacją, nie popartą jakąkolwiek argumentacją.

Jak widać powyżej, ja wyczerpałem przesłanki kwalifikujące się do długoterminowej blokady na co słusznie zwrócił uwagę administrator Gdarin, ale decyzja o mojej blokadzie w oderwaniu od współsprawcy jej przyczyny jest rażącą niesprawiedliwością i jawnym pokrzywdzeniem mojej osoby. Gdy dwie osoby na oczach policjanta demolują przystanek, to nie pociąga się do odpowiedzialności jednego z nich stosując najsurowszą karę, a drugiego puszcza wolno nawet mu nie komunikując, że czynił niewłaściwie.

W związku z tym, że przepisy dotyczące arbitrażu przewidują możliwość toczenia się postępowania przez okres 1 miesiąca (a nawet dłużej) w niniejszym wniosku wnoszę także o zastosowanie tymczasowej blokady na okres trwania procedury wobec użytkownika Andros64. Biorąc pod uwagę stan faktyczny sprawy (bezpośredniego powodu blokady), wydaje mi się, że to rozwiązanie będzie sprawiedliwym krokiem.

Jako, że konflikt między moją osobę a użytkownikiem Andros64 trwa od wielu lat, proszę aby arbitrzy KA przyjrzeli się całej sprawie poprzez osnowę wieloletniej działalności mojej i użytkownika Andros64 na tym portalu i wzajemnych merytorycznych relacji. Chciałbym także podkreślić istotną kwestię świadczącą za uznaniem żądania zgłoszonego we wniosku: wieloletni konflikt który istniał między mną a wikipedystą Andros64 nie jest jedynym długoterminowym konfliktem w którym uczestniczy ten użytkownik. Wojny edycyjne prowadzone przez tego Pana, dotyczą regularnych sprzeczek z pewną grupą osób edytujących na płaszczyźnie haseł w których wspólnie się poruszaliśmy. Gdyby było potrzebne w niniejszej sprawie dowody w tej kwestii i oświadczenia innych osób, to będę mógł wskazać na konkretnych wikipedystów.


Pisząc w posłowiu i wiedząc, że to nie należy do niniejszego wniosku, chciałbym jednak wyrazić swoje głębokie ubolewanie nad tym w jaki sposób zostałem potraktowany przez administratora Gdarin i że sytuacja ta miała miejsca przy cichym zezwoleniu biorącej udział w dyskusji administratorki Loraine. Wydaje mi się, że na osobach z których jedna to wieloletni administrator, a druga wielokrotna członkini Komitety Arbitrażowego ciąży szczególny i podwyższony obowiązek dbałości o profesjonalizm, solidność działania i bezstronne podejście do obu stron konfliktu. Przykład mojej osoby pokazuje, że nie zawsze te fundamentalne zasady są respektowane i przestrzegane. Korzystając z przysługujących mi praw mogłem żądanie swoje poszerzyć o pozbawienie wikipedysty Gdarin statusu administratora z powodu rażącej niesprawiedliwości wobec mojej osoby na wielu płaszczyznach, jednak uważam, że rozpatrywanie także tej kwestii pochłonęłoby kolejny cenny czas, a kwestia główna wniesiona we wniosku jest pryncypialna.

Jako wieloletni i oddany redaktor polskiej Wikipedii a jednocześnie wspólnego projektu proszę jedynie o to, aby ten wniosek został dopuszczony pod ocenę arbitrów Komitetu Arbitrażowego, a sprawa sprawiedliwie rozpatrzona.

Z wyrazami poważania Pawski


Wniosek złożony poprzez wysłanie e-maila do członka Komitetu Arbitrażowego Wiktoryn <odpowiedź> 23:38, 5 wrz 2012 (CEST)

Potwierdzenie

Komunikat Komitetu Arbitrażowego

W związku ze zbliżającym się końcem 10. kadencji Komitetu Arbitrażowego arbitrzy postanowili zawiesić rozpatrywanie wniosku do czasu zakończenia wrześniowych wyborów do Komitetu. Wiktoryn <odpowiedź> 08:59, 7 wrz 2012 (CEST)

Decyzja Komitetu Arbitrażowego

Komitet Arbitrażowy postanowił przyjąć wniosek do rozpatrzenia w zakresie długotrwałego konfliktu personalnego między użytkownikami. W ocenie Komitetu przedarbitrażowe metody rozwiązania sporu zostały wyczerpane. Działania podjęte w celu jego załagodzenia (m.in. wielokrotne starania mediacyjne i moderacyjne) nie zakończyły się powodzeniem, zaś skuteczność dyskusji między stronami jest mało prawdopodobna. W związku z powyższym zwrócenie się do Komitetu z prośbą o rozwiązanie sporu w sposób ostateczny jest zasadne.

Jednocześnie Komitet nie przychylił się do wniosku o tymczasowe objęcie zakazem edytowania Androsa64 na czas toczącego się postępowania.

Za przyjęciem wniosku o arbitraż głosowało 9 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw przyjęciu wniosku, żaden nie wstrzymał się od głosu. Wszyscy arbitrzy wzięli udział w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Wiktoryn <odpowiedź> 10:45, 22 wrz 2012 (CEST)

Werdykt Komitetu Arbitrażowego

Słowo wstępne

Wikipedia jest projektem, w którym każdy użytkownik może napisać lub rozwinąć hasło na dowolny wybrany przez siebie temat. Często w obrębie jednej tematyki edytuje kilku użytkowników. Ich zgodne współdziałanie przynosi projektowi wymierne korzyści w postaci dopracowanych haseł, które poziomem przewyższają hasła pisane samodzielnie. Bywa też i tak, że działalność dwóch użytkowników w jednej dziedzinie nie przekłada się w znaczący sposób na rozwój treści haseł, lecz prowadzi do bezustannych konfliktów, zarówno merytorycznych (wojny edycyjne), jak i personalnych (wypowiedzi niezgodne ze wskazaniami wikietykiety).

Spór pomiędzy Pawskim i Androsem64 wpisuje się właśnie w tę drugą sytuację. Obydwaj zainteresowani tematyką polsko-ukraińską od maja 2010 roku do sierpnia 2012 roku prowadzili wojny edycyjne w kilkunastu hasłach. Niezgoda na zmiany wykonane przez adwersarza spowodowała, że spór merytoryczny przekształcił się w spór personalny. Obydwaj użytkownicy nie szczędzili wobec siebie nawzajem sformułowań niedopuszczalnych w Wikipedii. Za niewłaściwe postępowanie byli wielokrotnie blokowani przez administratorów. W kilku sporach między nimi mediowała administratorka Loraine. Zarówno działania mediacyjne, potwierdzające, że pomimo przeciwnych stanowisk obydwaj mogą wypracować kompromis, jak i działania administracyjne, przywołujące ich do przestrzegania zasad współuczestnictwa w projekcie, nie poprawiły zasad współdziałania użytkowników.

Komitet, przyjmując wniosek do rozpatrzenia, ocenił, że wyżej wymienione działania stanowiły próbę przedarbitrażową, która zakończyła się niepowodzeniem. Wobec tego uznano za zasadne przeanalizowanie sprawy przez arbitrów. W tym celu Komitet przejrzał interakcje między Pawskim i Androsem64 w czasie toczenia sporów edycyjnych i personalnych (materiał dowodowy), a także zadał stronom pytania (korespondencja).

Ocena materiału dowodowego

Analiza materiału dowodowego

Krąg zainteresowań Pawskiego i Androsa64 dotyczy w głównej mierze historii Polski i Ukrainy. Ta część historii do dnia dzisiejszego wzbudza kontrowersje, a fakty i wydarzenia łączące obydwa narody i państwa są różnie interpretowane. Punkt widzenia zależy w dużym stopniu od narodowości autora, jego przekonań politycznych i doświadczeń historycznych. Spory pomiędzy historykami nacechowane są również dużym ładunkiem emocjonalnym, a we wzajemnych polsko-ukraińskich relacjach dużą rolę odgrywa ideologia. Odzwierciedleniem tych wszystkich problemów są relacje edycyjne obydwu wikipedystów.

Spory ideologiczne

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w Wikipedii jest neutralny punkt widzenia – fundament zapewniający bezstronność, rzetelność i wiarygodność przekazywanych treści. Niezaprzeczalnie w obszar zainteresowań obydwu wikipedystów wpisane są kontrowersje, nierzadko skrajne i wzajemnie sobie przeczące interpretacje tych samych wydarzeń historycznych. Tym niemniej obowiązkiem wikipedystów jest sumienne i rzetelne przedstawianie wszystkich prawidłowo uźródłowionych poglądów, punktów widzenia, zdań i opinii.

Edytując hasła w Wikipedii, użytkownik nie może opowiadać się za którąkolwiek z opinii czy też jej faworyzować, nie może ignorować faktów ani ich interpretacji, nawet jeśli osobiście się z nimi nie zgadza, nie wolno też kierować się własnymi ocenami i poglądami ([10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17]). Własne przekonania nie mogą przesłaniać wikipedystom neutralnego punktu widzenia i chłodnego nastawienia, a co najważniejsze starań, aby w maksymalnym stopniu we własnych edycjach zbliżyć się do jak najbardziej rzetelnego i obiektywnego przedstawienia faktów i opinii. Wikipedia nie jest polem bitwy, a tym bardziej miejscem długotrwałej wojny ocierającej się o fanatyzm, będącej bardziej krucjatą niż rzetelną dbałością o obiektywne edycje.

Z drugiej jednak strony bezsprzecznie każdy wikipedysta ma prawo do analizy materiału źródłowego, do jego oceny i dyskusji nad zasadnością użycia takiego a nie innego źródła. Nie daje to jednak prawa do traktowania źródeł w sposób instrumentalny, w zależności od tego, czy potwierdzają one jakąś z góry założoną tezę, czy nie. Nie należy wybierać i oceniać źródeł pod kątem zgodności z własną opinią, potwierdzania tezy, którą użytkownik chce udowodnić, czy danych, które chce zamieścić ([18], [19], [20]). Każdy użytkownik ma prawo do weryfikacji użytego w haśle materiału źródłowego pod kątem jego wiarygodności, rzetelności, aktualności, niedopuszczalne natomiast jest jakiekolwiek traktowanie źródeł pod kątem ich użyteczności w aspekcie wspierania własnych przekonań.

Prawo to narzuca użytkownikom Wikipedii obowiązek dochodzenia do wspólnych ustaleń na drodze konsensusu. Nie należy przy tym ignorować głosów sprzeciwu, zdań odmiennych od własnego punktu widzenia w postrzeganiu tych samych faktów ([21]). Dochodzenie do wspólnych ustaleń powinno odbywać się w zgodzie ze wskazaniami wikietykiety, bezwzględnie nakazującej szacunek dla innych użytkowników, rozmówców, a w szczególności dla adwersarzy reprezentujących inny punkt widzenia. Dyskusje nad spornymi fragmentami hasła zamiast w polu opisu zmian należy toczyć na stronach dyskusji skonfliktowanych wikipedystów, na stronie dyskusji artykułu, odpowiedniego wikiprojektu lub w Kawiarence. Dopiero po osiągnięciu porozumienia co do kształtu hasła można dokonać w nim zmian. Zdają sobie z tego sprawę obydwaj wikipedyści, jednak w praktyce najpierw dokonywali edycji ([22], [23], [24], [25]), a dopiero potem nad nimi dyskutowali.

Dyskusje prowadzone przez strony

Obydwaj użytkownicy są doświadczonymi wikipedystami. Wiedzą więc, w jaki sposób, zachowując wskazania wikietykiety, należy dochodzić do wspólnych ustaleń i wniosków z poszanowaniem zdania swojego rozmówcy. Przykłady tego typu zachowań widoczne są w początkowym okresie wymiany poglądów pomiędzy obydwoma wikipedystami, zwłaszcza w edycjach [26] i [27], w których obydwaj wyrażali zamiar rozwiązywania potencjalnych sporów na drodze dochodzenia do wzajemnego porozumienia z korzyścią dla merytorycznych treści, a także w edycjach [28], [29] nacechowanych wzajemnym szacunkiem.

W grudniu 2010 nastąpiło ostateczne załamanie się wikietykiety we wzajemnych relacjach między Pawskim a Androsem64 ([30]). Miejscem dyskusji obydwu użytkowników w głównej mierze stały się strony dyskusji haseł oraz pole opisu zmian, w którym podawali powód anulowania edycji adwersarza. W toku wzajemnych edycji obydwaj wikipedyści zatracili całkowicie wobec siebie chłodne nastawienie, traktując swojego oponenta jak wroga.

W sytuacji ciągłej eskalacji konfliktu było mało prawdopodobnym, aby na tym etapie i poziomie dyskusji mogło dojść do porozumienia. Stopień wzajemnych oskarżeń i pomówień, wzajemnych negatywnych relacji osiągnął natężenie uniemożliwiające chłodne nastawienie lub powrót do przestrzegania zasad wikietykiety, a co najmniej czynił go bardzo trudnym i wymagającym pomocy mediatorów.

Należy jednak na plus poczytać Androsowi64 zwrócenie się z prośbą do administratorów ([31]) w sytuacji uniemożliwiającej porozumienie. Była to próba przerwania bezpośredniej dyskusji między użytkownikami, a tym samym wyrwania się z kręgu wzajemnych oskarżeń i pomówień. Prośba Androsa64 nie pozbawiona była jednak emocjonalnego i napastliwego wobec Pawskiego charakteru. Kolejne edycje na stronie Wikipedia:Prośby dla administratorów przerodziły się w spór merytoryczny, który w takiej formie nie był przedmiotem zainteresowania administratorów ([32]). Położenie akcentu na merytoryczną stronę sporu, z jednej strony słuszne, automatycznie ograniczyło zaangażowanie administratorów, a tym samym zagubione i niedostrzeżone zostały podstawowe problemy: braku umiejętności dyskusji, braku chęci porozumienia, dyskusji pozbawionej jakiejkolwiek woli współpracy, pełnej niechęci i wzajemnych oskarżeń. Merytoryka sporu przytłoczyła wikietykietę, a co gorsza napastliwy i agresywny ton, jakie przybrały wypowiedzi obydwu użytkowników, był tolerowany przez administratorów przez kilka dni bez żadnej reakcji. Brak szybkiej interwencji administratorów doprowadził do zamienienia strony w pole wzajemnych oskarżeń i agresji ([33]).

W ciągu półtora roku trwania sporu obaj użytkownicy wielokrotnie dopuścili się całkowicie nagannych edycji ([34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42] i inne). Były one uciążliwe dla innych uczestników projektu, czego dobitny wyraz dał Gdarin ([43]). Komitet zwraca uwagę, że niewłaściwe zachowanie jednego użytkownika względem drugiego nie jest usprawiedliwieniem dla odpłacania się mu tą samą monetą.

Cofanie zmian

Jednym z podstawowych narzędzi w relacjach pomiędzy obydwoma użytkownikami była funkcja cofania i anulowania zmian. Obydwaj użytkownicy w swoich edycjach wielokrotnie stosowali obydwa działania w sposób nieprawidłowy.

Komitet zwraca uwagę, że pole opisu zmian nie jest miejscem dyskusji, co upodobały sobie strony postępowania ([44], [45], [46], [47], [48]). W tym polu użytkownik powinien zapisać krótki, merytoryczny opis dokonanych zmian, w szczególności anulowania edycji adwersarza. Anulowanie zmian bez podawania powodu jest natomiast niewskazane ([49]). Niedopuszczalne jest używanie narzędzia cofnij, gdy główną przyczynę użycia stanowi różnica poglądów ([50], [51], [52]). Narzędzie to może być stosowane wyłącznie w przypadku wandalizmów, a więc świadomych działań dokonywanych w złej wierze mających na celu obniżenie jakości treści haseł.

Kwestia blokady Pawskiego

Ocena interakcji pomiędzy Pawskim a Androsem64 w analizowanym okresie byłaby niekompletna bez dokonania oceny nałożenia blokady na Pawskiego przez byłego już administratora Gdarina. Komitet uznał tę czynność za konieczną, mimo że wnioskodawca, uznając swoją winę, nie wystąpił o rewizję blokady.

31 sierpnia 2012 roku Gdarin zablokował Pawskiego na czas 1 roku ([53]), jako powód podając w opisie „kolejne wojny edycyjne (Koliszczyzna)”. Uzasadnienie blokady rozwinął w dyskusji zablokowanego, wskazując na „uporczywe przywracanie własnej wersji, manipulowanie opisem zmian, zarzucanie oponentowi posługiwanie się dla obrony swoich racji osobą administratorki, bogaty rejestr wcześniejszych blokad i upomnień” ([54]).

W przypadku hasła Koliszczyzna można wyróżnić dwa spory edycyjne.

Pierwszy dotyczył zasadności umieszczenia w haśle określeń koliszczyzny, jakie występują w pozycjach z literatury przedmiotu. Pawski je usuwał ([55], [56], [57]), a przywracała Loraine ([58], [59]). Gdy Andros64 anulował edycję Pawskiego ([60]), tenże zaprzestał usuwania spornego akapitu. Komitet zwraca uwagę, że gdy Pawski usunął sporny akapit po raz drugi, zainicjował wymianę racji w przedmiotowej sprawie w dyskusji hasła ([61]), niemniej spór edycyjny nie został wstrzymany. W ocenie arbitrów w przypadku wystąpienia różnic redakcyjnych (nie merytorycznych) na czas dyskusji między stronami sporu należy pozostawić wersję sprzed jego powstania. Dopiero gdy strony dojdą do porozumienia, możliwa jest zmiana treści. Wobec powyższego Komitet krytycznie ocenia edycję Pawskiego, w której po raz trzeci usunął z hasła sporny fragment. Fakt, że w opisie zmian powołał się na przedstawienie nowych argumentów w dyskusji, nie ma żadnego znaczenia, gdyż powinien był on liczyć się z polemiką adwersarza.

Drugi spór dotyczył definicji koliszczyzny. Pawski upierał się za objaśnieniem: „hajdamackie wystąpienie ruskiego chłopstwa pańszczyźnianego i Kozaków przybyłych z Siczy Zaporoskiej skierowane przeciw polskiej szlachcie, ludności żydowskiej, Kościołowi unickiemu i rzymskokatolickiemu i istniejącemu ładowi społecznemu” ([62], [63], [64], [65]), zaś Andros64 był za definicją: „wystąpienie ruskiego chłopstwa pańszczyźnianego, hajdamaków i Kozaków przybyłych z podległej Imperium Rosyjskiemu Siczy Zaporoskiej skierowane przeciw szlachcie polskiej, ludności żydowskiej, Kościołowi unickiemu i rzymskokatolickiemu i istniejącemu ładowi społecznemu” ([66], [67], [68]). Komitet uznaje ten spór za czysto redakcyjny, dlatego uważa, że Pawski zamiast prowadzenia sporu w haśle powinien był w dyskusji przekonać oponenta do swojej wersji.

Komitet zwraca również uwagę na wypowiedzi Pawskiego w dyskusji przedmiotowego hasła, które nie powinny mieć miejsca: 1. „Pierwsze słyszę, poprosiłbym o źródło na potwierdzenie tego novum, ale jak domniemam przerzuci Pan ten obowiązek na mnie, abym wskazał gdzie ono po tym roku jest stosowane” ([69]), 2. „mógłby Pan sobie oszczędzić tej pierwszej prośby, przecież napisałem wyraźnie, że przeżuci Pan ten obowiązek na mnie i napisałem także przewidując brak Pana merytorycznego przygotowanie [..]” ([70]), 3. „Proszę nie zachowywać się jak wandal i usuwać uźródłowionych akapitów” ([71]), 4. „proszę o kulturę Panie Andros64, krzyki to proszę uprawiać na własnym podwórku” ([72]), 5. „Panie Andros64 jacy «wszyscy», proszę zdefiniować sobie to słowo w słowniku. «Wszyscy» wybiórczo podani przez Pana to i owszem” ([73]).

Dwa pierwsze cytaty z wypowiedzi Pawskiego wskazują na jego uprzedzenie do Androsa64. W cytowanych fragmentach Pawski niepotrzebnie wracał do dawnych sporów (Andros64 nie chciał przekazać Pawskiemu źródeł, na które powoływał się w dyskusji). Takie działanie nie służyło potrzebie osiągnięcia porozumienia w sporze o wersję hasła. Przeciwnie, mogło spowodować kolejne utarczki słowne między oponentami. Komitet powtarza po raz kolejny, że wikipedyści jednoczą się wokół celu nadrzędnego, jakim jest wspólne tworzenie encyklopedii, toteż trzymanie w sobie urazy i ciągłe wracanie do dawnych animozji jest postawą pozbawioną sensu. Pawski powinien był więc skorzystać ze wskazań strony Wybacz i zapomnij. Odnosząc się do trzeciego cytatu, Komitet stwierdza, że prośba Pawskiego do adwersarza była niegrzeczna. Zwracając Androsowi64 uwagę na problem, świadom konfliktów z przeszłości, powinien był użyć bardziej stonowanego języka. Porównanie edycji do wandalizmu (świadomego działania na szkodę Wikipedii) było bardzo niewłaściwe. Czwartym cytatem Pawski po raz kolejny niepotrzebnie zaognił poziom dyskusji. Tymi wypowiedziami Pawski nie przybliżał się do rozwiązania kwestii spornej, ale dążył do spięcia z Androsem64, który jednak nie dał się sprowokować. Wreszcie cytat nr 5 to w ocenie Komitetu wypowiedź pokazująca niekoncyliacyjną, nieprzejednaną postawę, brak dążenia do osiągnięcia porozumienia. Jeżeli Pawski nie zgadzał się z Androsem64, powinien był podać przykład podważający jego opinię, jeżeli nie, nie powinien był w ogóle zabierać głosu. Wskazany fragment wypowiedzi Pawskiego nie wprowadził bowiem do dyskusji niczego konstruktywnego.

Komitet zwraca uwagę, że przedstawiony przez Gdarina zarzut manipulowania opisem zmian dotyczył edycji [74]. W polu opisu zmian Pawski podał drobne merytoryczne, podczas gdy jego edycja polegała na wycofaniu z nagłówka zmian dokonanych przez Androsa64 ([75]). Na to niewłaściwe zachowanie zwróciła uwagę Loraine na początku wypowiedzi w dyskusji hasła ([76]). Podczas edytowania hasła Koliszczyzna Pawski jeszcze raz dopuścił się zamaskowanego przywrócenia swojej wersji hasła pod opisem drobne merytoryczne ([77]), a także, podając nieprawdziwy opis zmian (drobne redakcyjne), zmienił wymowę źródła ([78]).

Gdarin zablokował Pawskiego także za „zarzucanie oponentowi posługiwanie się dla obrony swoich racji osobą administratorki”. Komitet wskazuje, że swój zarzut Pawski sformułował w związku z edycją Androsa64, w której przywrócił wersję nagłówka hasła Koliszczyzna, odwołując się w opisie zmian do wersji Loraine ([79]). Interpretacja opisu Przywracam nagłowek w wersji Loraine z 19.45 edycji nie jest jednak w ocenie Komitetu jednoznaczna. Można bowiem go rozumieć, jakoby nagłówek o takiej treści wprowadziła do hasła Loraine albo jakoby w edycji została przywrócona wersja uznana za ostatnią słuszną. Komitet ma wątpliwości, czy podniesienie tego zarzutu przez Pawskiego wobec Androsa64 powinno było stanowić jeden z powodów nałożenia na niego blokady.

W uzasadnieniu blokady Gdarin odniósł się również do rejestru blokad Pawskiego. Najdłuższa blokada nałożona na tego użytkownika trwała 3 miesiące. Co prawda pod koniec grudnia 2011 roku Abronikowski zablokował Pawskiego na 6 miesięcy, ale dzień później Loraine zmieniła jej długość na niepełne 10 dni. Biorąc to pod uwagę, Komitet Arbitrażowy nie widzi uzasadnienia rocznej blokady.

Komitet zwraca uwagę, że również Andros64 dopuścił się manipulacji opisem zmian przy przywracaniu swojej wersji nagłówka ([80], [81]).

Podsumowanie

W ocenie Komitetu konflikt między obydwoma wikipedystami, w trakcie którego wielokrotnie prowadzili oni spory edycyjne, wypowiadali się w sposób niezgodny z wikietykietą, zgłaszali administratorom edycje adwersarza i oczekiwali wyciągnięcia konsekwencji tych działań wobec niego, istotnie podkopał obustronne zaufanie, niezbędne między użytkownikami chcącymi współtworzyć projekt wymagający współpracy.

Arbitrzy przypominają, że wikipedyści to wolontariusze, których łączy idea udostępnienia ogółowi społeczeństwa wiedzy na dobrym poziomie merytorycznym z zachowaniem neutralnego punktu widzenia. Komitet sugeruje stronom spojrzenie na adwersarza jak na osobę, która również dąży do realizacji tego celu najlepiej, jak potrafi, nie zaś prowadzi w Wikipedii jakąkolwiek źle pojętą politykę ideologiczną. Występujące między użytkownikami różnice w ocenie faktów prowadzą do powstawania sporów merytorycznych. Nie są one jednak groźne, jeśli oponenta nie potraktuje się jak przeciwnika, ale będzie się w nim widzieć partnera, któremu również zależy na jakości haseł. Dlatego też użytkownicy powinni odnosić się do siebie z szacunkiem i nie wolno im dopuścić, aby spór merytoryczny przeniósł się na grunt personalny.

Komitet proponuje stronom wcielenie w życie metody wybacz i zapomnij, oddzielenie kreską spraw z przeszłości i rozpoczęcie nowego rozdania.

Środki

Aby pomóc użytkownikom w unormowaniu interakcji między nimi, Komitet nakłada na strony obowiązek przestrzegania następujących zasad:

 1. Stronom bezwzględnie zakazuje się wzajemnego wycofywania i anulowania edycji.
 2. W przypadku wystąpienia różnic merytorycznych co do treści haseł zgłaszający zastrzeżenia powinien rozpocząć wątek dyskusyjny w wikiprojekcie Stosunki polsko-ukraińskie lub w innym odpowiednim wikiprojekcie. Tamże obydwie strony będą prowadzić wszystkie dyskusje merytoryczne.
 3. W przypadku niemożności dojścia do porozumienia strony są zobligowane zwrócić się o pomoc do innych wikipedystów, których darzą autorytetem, z prośbą o rozstrzygnięcie.
 4. Strony mają obowiązek odnosić się do siebie kulturalnie i życzliwie, w zgodzie z wikietykietą i chłodnym nastawieniem. Obydwu wikipedystom bezwzględnie zakazuje się stosowania jakichkolwiek ataków osobistych. We wzajemnych rozmowach mają obowiązek odnosić się do treści, a nie do adwersarza.
 5. W przypadku gdyby jedna ze stron wycofała lub anulowała edycję oponenta lub skierowała pod jego adresem atak osobisty, druga strona zamiast powielać takie naganne zachowanie powinna zgłosić się z prośbą o reakcję do jednego z administratorów.

Komitet postanawia:

 • wobec Androsa64:
  • za manipulacje opisem zmian udzielić upomnienia,
  • zobowiązać do przestrzegania pięciu zasad opisanych powyżej pod rygorem opisanym w następnym akapicie,
 • wobec Pawskiego:
  • za zainicjowanie dwóch sporów edycyjnych, wypowiedzi niezgodne z wikietykietą, prowokowanie do odnowienia konfliktu personalnego, prezentowanie nieprzejednanej, niekoncyliacyjnej postawy, a także zamaskowane przywrócenie poprzedniej wersji hasła i sfałszowanie opisu zmian udzielić upomnienia i podtrzymać nałożoną na niego blokadę, skracając ją jednak do 6 miesięcy, uznawszy, że poprzednia jej długość była niewspółmierna do stawianych zarzutów i niemająca uzasadnienia w historii blokad,
  • zobowiązać do przestrzegania pięciu zasad opisanych powyżej pod rygorem opisanym w następnym akapicie.

W przypadku, gdyby jeden z użytkowników złamał którąkolwiek z pięciu zasad ustanowionych przez Komitet dla stron sporu, zostanie na niego nałożona siedmiodniowa blokada. W przypadku wielokrotnego łamania chociaż jednej z przedstawionych pięciu zasad administratorzy nie będą musieli czuć się związani tym werdyktem i będą mogli zastosować inne środki, które uznają za odpowiednie.

Ustalając środki wobec stron postępowania, Komitet wziął pod uwagę fakt, że na obydwu użytkowników w ciągu wielomiesięcznego toczenia konfliktu na bieżąco nakładano blokady czasowe, toteż ponieśli już oni konsekwencje większości swoich niewłaściwych zachowań. Dlatego też pierwszy ze środków wobec każdej strony został postanowiony wyłącznie na podstawie analizy edycji, które miały miejsce po 16 sierpnia 2012 roku, czyli od momentu ustania blokad z 9 sierpnia 2012 roku. Drugi środek, identyczny dla obydwu użytkowników, został nałożony ze względu na wielomiesięczny konflikt między nimi, który absorbował wielu wikipedystów, w szczególności administratorów (w trakcie konfliktu blokady na obydwu wikipedystów nałożyło łącznie aż 8 różnych administratorów). Komitet wyraża nadzieję, że środek ten zaprowadzi spokój w interakcjach między stronami wniosku, przyczyni się do poprawy stosunków w przyszłości, a przede wszystkim będzie służył rozwojowi haseł polskojęzycznej Wikipedii.

Za przyjęciem werdyktu głosowało 8 arbitrów, żaden arbiter nie był przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. 1 arbiter nie wziął udziału w głosowaniu.

W imieniu Komitetu Arbitrażowego, Wiktoryn <odpowiedź> 16:32, 27 lut 2013 (CET)