Wikipedia:Komitet Arbitrażowy/Wnioski o arbitraż

Wprowadzenie edytuj

Wikipedysta chcący skorzystać z procedury arbitrażu powinien wpierw zapoznać się z polityką arbitrażu, procedurą rozpatrywania wniosków oraz dotychczas rozpatrzonymi sprawami. Lektura tych stron pozwoli przybliżyć i zrozumieć istotę i tryb funkcjonowania Komitetu, a także pomoże w ocenie skuteczności planowanego wniosku.

Prawo do składania wniosków o arbitraż ograniczone jest wyłącznie do użytkowników posiadających konto w Wikipedii. Taka polityka podyktowana jest tym, iż zmienność adresów IP uniemożliwia weryfikację osoby zgłaszającej wniosek. W związku z tym wnioski składane przez niezarejestrowanych użytkowników (tzw. ipków) najprawdopodobniej będą przez Komitet odrzucane.

Złożenie wniosku o arbitraż powinno być ostatnim krokiem procesu rozwiązywania konfliktów w Wikipedii. W związku z tym przed skierowaniem sprawy do Komitetu należy podjąć próbę rozwiązania sporu alternatywną metodą, np. prosząc inną osobę o opinię lub mediację. Jeśli użytkownicy pozostający w sporze nie próbowali rozwiązać go wcześniej w inny sposób, Komitet najprawdopodobniej odrzuci złożony wniosek.

W przypadku sprawy dotyczącej naruszania zasad Wikipedii, np. ataku osobistego, wikipedysta w pierwszym rzędzie powinien zwrócić się o pomoc do aktywnego administratora projektu. Podobnie w przypadku kwestionowania nałożonej blokady użytkownik powinien podjąć próbę wyjaśnienia sytuacji z blokującym go administratorem lub zwrócić się do innego administratora. Niespełnienie tych wymogów najprawdopodobniej będzie skutkować odrzuceniem wniosku. Wnioski o arbitraż wnoszone przez zablokowanych użytkowników powinny być przesyłane drogą e-mailową do jednego z obecnych członków Komitetu. Chęć złożenia wniosku arbitrażowego nie będzie usprawiedliwiała próby omijania blokady.

Na stronie wniosków o arbitraż, podobnie jak na wszystkich stronach Wikipedii, wikipedyści są zobowiązani odnosić się do siebie z szacunkiem. Jeżeli wnioskodawca dopuści się we wniosku ataków osobistych na drugą stronę sporu lub innych użytkowników, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, z blokadą włącznie.

Po wpłynięciu wniosku w Komitecie odbywa się głosowanie nad jego przyjęciem. Na tym etapie sprawdza się, czy sprawa znajduje się w zakresie działań Komitetu, czy i ewentualnie jakie próby podjęto celem rozwiązania sporu, czy zostały dopełnione formalności, np. czy strona przeciwna została poinformowana o złożeniu wniosku. Decyzja Komitetu w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku zostaje ogłoszona na stronie wniosku wraz z uzasadnieniem oraz rozkładem głosów arbitrów (za przyjęciem – przeciw przyjęciu – wstrzymujący się).

Decyzja Komitetu o odrzuceniu wniosku kończy postępowanie w sprawie, w której został złożony. Jedynie w przypadku przyjęcia wniosku Komitet przystępuje do badania meritum sporu będącego powodem złożenia wniosku. Proces arbitrażowy odbywa się zgodnie z polityką arbitrażu i regulaminem Komitetu. Na tej stronie w sekcji Rozpatrywane wnioski o arbitraż można zapoznać się z obecnym statusem rozpatrywanego wniosku. Rozstrzygnięcie Komitetu zawarte jest w werdykcie kończącym postępowanie.

Złożenie wniosku o arbitraż edytuj

  1. Zapoznaj się z tekstem znajdującym się w sekcji Wprowadzenie.
  2. Korzystając z poniższego szablonu, załóż nową sprawę i nadaj jej tytuł zgodnie ze wzorem (nazwę wniosku wpisz po znaku /):

  3. Wpisz strony zaangażowane w spór, podaj linki do dotychczas podjętych prób jego rozwiązania.
  4. Sformułuj skargę w miarę możliwości maksymalnie w pięciuset słowach, podając ewentualne diffy dokumentujące sporną sytuację. Celem tego kroku jest wykazanie Komitetowi konieczności interwencji, nie służy on udowadnianiu swojej racji. Dopiero gdy wniosek o arbitraż zostanie przyjęty, będzie się toczyć właściwe postępowanie dowodowe.
  5. Poinformuj wszystkie osoby, przeciwko którym składasz wniosek, o wszczęciu postępowania arbitrażowego. Fakt poinformowania udokumentuj diffami w sekcji Potwierdzenie.
  6. Złóż podpis pod wnioskiem, wpisując cztery tyldy (~~~~) i zapisz stronę z wnioskiem.
  7. W sekcji Rozpatrywane wnioski o arbitraż umieść link do strony z wnioskiem. Jeżeli tego nie zrobisz, Komitet może nie dowiedzieć się o wpłynięciu wniosku.

Strona wniosku nie służy do prowadzenia dyskusji

  • Arbitrzy mogą usunąć prowadzone w tym miejscu dyskusje bez powiadamiania o tym uczestników.

Rozpatrywane wnioski o arbitraż edytuj

  • brak