Wikipedia:Skarbnica Wikipedii/Słownik geograficzny Królestwa Polskiego/Bau

Przejdź do indeksu haseł słownika zaczynających się od:

Bau Edytuj

  Osobny artykuł: Baublis.
  Osobny artykuł: Bauda.
  Osobna strona: Baumgart.
  Osobna strona: Baumgarten.
  Osobna strona: Bausk.
  Osobne artykuły: BudziszynBautzen.

Bawkun, czyli Bowkun, rz., poczyna się w pow. taraszczańskim i wpada do rz. Rosi z prawej strony, przy wsi Bawkunce w tymże powiecie. E. R.

prawym brzegu Wisły położona, dziś na jej gruncie stoi Kzimierz, przedmieście Kra­kowa. W r. 1278 wspominany jako własność hrabi, comitis Laurentii, i nazwany Bamwol i Bamwoł („Kod. dyplom. kat. krak.“ 1874 I. 105). W r. 1314 już był własnością katedry krakowskiej (Tamże 152). Albertus dictus Nosdrach (Nozdracz), podstoli krakowski, rościł do niej prawo, jakoby należała stolnikom kra­kowskim. Przysądzona przez Adama, sędzie­go krakowskiego, kościołowi katedralnemu. Comes Laurentius sprzedał Bawół kapitule krakowskiej. Wnuki jego bracia Stanisław i Wawrzyniec posiadali 1322 Libertów pod Mogilanami (Tamże 161). Br. G.

polnych we wsi Morawin, w pow. kali­skim , płynie na pół.-zach. przez wsie: Zborów, Jankowo, Żelazków, Goliszewo, Złotniki małe, Ostrówek, pod samym Stawiszynem; dalej w tymże kierunku zmierzając przez rozległe pa­stwiska Długiej wsi kaliskiej, Jarantowa i ko­lonii Piskory, holendry Borowiec, przyjmuje w siebie kilka strumieni bez nazwiska, a po­większona temi wodami, od wsi Królików przyjmuje nazwisko Czarna albo Biała Panień­ska, przepływa już jednem korytem łąki wsi Biskupic, Trąbczyna, Kopojna i wpada z lewego brzegu do rzeki Warty. Na prze­strzeni, w której ma nazwisko B., ma długości mil 3, przerzyna po największej części łąki i pastwiska, pokryte gdzieniegdzie zaroślami; brzegi jej są, po obu stronach nizkie i równo­pochyłe. Podczas wiosny płynie jednem ko­rytem i w czasie większego napływu wody zalewa przyległe niziny. Dno i brzegi iłowate. Średnia szerokość koryta od 8 do 14 stóp, bieg powolny, wynoszący około pół stopy na, se­kundę. Na gruntach osady Stawiszyna znaj­dują się dwa mosty: jeden długi 42, drugi 24 stopy. W dalszym biegu szerokość koryta rzeki niewiele się powiększa. Na karcie woj. topogr. bieg jej niedokładnie oznaczony.

  Osobna strona: Baworów.

i inne, Bawół (herb szlachecki)

zwany, wypływa na łąkach gminy Pana­sówki w Galicyi, a zabrawszy w tejże gminie potoczki Teklówkę i Karolówkę, przechodzi w obręb gm. Chodaczkowa (w pow. tarnopol­skim), tutaj zabiera z lewego brzegu potok Magdalówkę, przepływa gm. Konstantynówkę, a zwróciwszy się na północ, dostaje się znowu w obręb gminy Chodaczkowa, gdzie poniżej kościoła łączy się z prawego brzegu z potokiem Chmielową, a na granicy tej gminy z Borkami Wielkiemi przybiera z lewego brzegu potok Kostuszę; tutaj zwraca się naprzód na pół­nocny zachód, potem na północny wschód, a na granicy gmin: Borków Wielkich, Chodaczkowa i Romanówki, łączy się z potokiem płynącym od Żerebek szlacheckich, zwanym Karamandą, i tworzy potok Terebnę, dopływ Gniezny.