Anion octanowy

anion organiczny

Anion octanowy (CH3COO) – anion powstający w wyniku oderwania atomu wodoru z kwasu octowego lub dysocjacji elektrolitycznej octanów.

Jon octanowy
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

CH
3
CO
2

Masa molowa

59,044 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

71-50-1

PubChem

175

DrugBank

DB14511

Równanie dysocjacji kwasu octowego:

CH3COOH + H2O ⇌ CH3COO + H
3
O+

Anion octanowy, reagując z wodą w reakcji hydrolizy wytwarza odczyn zasadowy:

CH3COO + H2O ⇌ CH3COOH + OH